• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(PROFIL TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA I CYFROWA)

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych
Gliwice, ul. Konarskiego 18b,
tel. 32 400 30 95

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata / 4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Master of Business Administration o profilu Transformacja Energetyczna i Cyfrowa / Energetic and Digital Transition nabywa interdyscyplinarne, zaawansowane kompetencje menedżerskie. Absolwent zdobywa wiedzę w oparciu o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin, nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości, psychologii, socjologii, logistyki, marketingu, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych. Absolwent poznaje szerokie możliwości jakie dają koncepcje zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, co pozwala na wdrożenie w praktyce zarządczej rozwiązań na rzecz zrównoważonej współpracy biznesu, technologii i społeczeństwa.

W ramach ścieżki kształcenia specjalności Transformacja Energetyczna i Cyfrowa  / Energetic and Digital Transition, poza standardową 580 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską, absolwent nabywa wiedzę, umiejętności

i kompetencje w zakresie zagadnień z obszaru dwóch kluczowych transformacji: energetycznej i cyfrowej. Wszystkie zagadnienia zarządzania powiązane są z nowymi technologiami, a przedmioty profilowe obejmującą tematy transformacji energetycznej, w szczególności zagadnienia: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (woda, odpady, energia elektryczna, ciepło); Transformacja energetyczna – rola, znaczenie, ocena i perspektywy; Decentralizacja energetyki a bezpieczeństwo energetyczne; Realizacja projektów pozasystemowych, rozproszonych, GOZ; Legislacja i dekarbonizacja energetyki i przemysłu w UE i na świecie; Polityka energetyczna, rynek energii i paliw: studia przypadku;

Oraz zagadnienia transformacji cyfrowej: Przemysłowy Internet Rzeczy. Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa; Integracja pionowa i pozioma w organizacji. Integracja systemów. Technologie przyrostowe; Autonomiczne roboty; Poszerzona rzeczywistość. Symulacje i wizualizacje procesów; Transformacja cyfrowa i społeczne aspekty wprowadzania technologii; Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0. Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i międzynarodowych firmach, spotkania z uznanymi autorytetami oraz wizytę studyjną w zagranicznej uczelni partnerskiej (Nyenrode Business University, NL). Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

Program MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa / Energetic and Digital Transition został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a i posiada srebrną odznakę, walidację BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich przygotowujący się do pracy w roli menedżerów biorących aktywny udział w transformacji energetycznej i cyfrowej.

KRYTERIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

– poprawna rejestracja w systemie rekrutacyjnym
– pozytywny wynik w postępowaniu selekcyjnym, składającym się z:
a) egzaminu w formie testu kompetencyjnego typu GMAT
b) rozmowy kwalifikacyjnej
c) weryfikacji zaświadczeń dotyczących doświadczenia menedżerskiego. tj. minimum 3 letniego stażu na stanowisku/stanowiskach kierowniczych (prowadzenie własnej działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski). Prosimy o dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do CEDG/KRS, lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających powyższą informację.

PLAN STUDIÓW

W ĆW L S
Zarządzanie sobą i zespołem wielokulturowym 5 5
Etykieta i kreowanie własnego wizerunku 5 5
Zarządzanie finansowe, budżetowanie, kontroling 10 25
Prawo cywilne, handlowe i postępowanie podatkowe 15 10
Rachunkowość finansowa i zarządcza 15 10
Zarządzanie strategiczne, strategie biznesowe i projekty menedżerskie 15
Nowe technologie w zarządzaniu 5 10
przedmiot do wyboru:
Nowoczesne zarządzanie, metody badań biznesowych i umiejętności doradcze
lub Changing Global Landscape
lub Otoczenie ekonomiczne
lub Zarządzanie międzynarodowe
lub Zarządzanie operacyjne
lub Zarządzanie konfliktem
lub Zarządzanie efektywnością pracowniczą
10 10
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania 5 5
PR, marketing i media 5 15
Ekonomia menedżerska (makro i mikro) 10 20
Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia 5 15
Trening umiejętności kierowniczych, przywódczych i przedsiębiorczych
w kontekście zarządzania ryzykiem i decyzji biznesowych
5 15
Metody ilościowe i statystyka biznesowa 10 10
Etyka biznesu, koncepcja zrównoważonego rozwoju i
społecznej odpowiedzialności biznesu, ład korporacyjny
5 5
Zarządzanie zmianą w kontekście postępu społecznego i technologicznego 10 10
Spotkania z praktykiem / Guest Speakers
Obszary do wyboru:
lub Otoczenie ekonomiczne
lub Transformacja cyfrowa
lub Transformacja energetyczna
lub Zarządzanie nowymi technologiami
lub Społeczna odpowiedzialność biznesu
lub Zrównoważony rozwój biznesu
lub Ład korporacyjny
30
Sesje wyjazdowe krajowe lub zagraniczne / Domestic or foreign Company visits
Obszary obowiązkowe:
Transformacja cyfrowa i społeczne aspekty wprowadzania technologii;
Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0
20
Trening umiejętności menedżerskich 150
Legislacja i dekarbonizacja energetyki i przemysłu w UE i na świecie 10
Polityka energetyczna, rynek energii i paliw: studia przypadku 10
Decentralizacja energetyki a bezpieczeństwo energetyczne 5 5
Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (woda, odpady, energia elektryczna, ciepło) 5 5
Transformacja energetyczna – rola, znaczenie, ocena i perspektywy 5 5
Realizacja projektów pozasystemowych, rozproszonych, GOZ 5 5
Przemysłowy Internet Rzeczy. Big data – przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa 5 5
Integracja pionowa i pozioma w organizacji. Integracja systemów. Technologie przyrostowe 5 5
Autonomiczne roboty 5 5
Poszerzona rzeczywistość. 5 5
Symulacje i wizualizacje procesów 5 5
Cyberbezpieczeństwo 5 5
Ocena technologii i produktu, transfer 45
Wizyta studyjna w zagranicznej uczelni partnerskiej
Obszary:
Innowacyjne metody zarządzania
20 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

33 000 zł (8 250 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

4 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Miejsce odbywania zajęć: Rybnik, Gliwice

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Joanna Mrowiec-Denkowska

tel. 32 400 30 95

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Kierunek

Master of Business Administration (profil Transformacja Energetyczna i Cyfrowa)

Font Resize
Contrast