• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 21 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych „Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji” ma wiedzę z zakresu aktualnych rozwiązań technicznych i technologicznych sieci i urządzeń wod-kan, ustaw i rozporządzeń z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i osadowej oraz ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Absolwent kierunku potrafi bez problemu dokonać analizy zadania inżynieryjnego oraz analizy i oceny funkcjonowania obiektów, instalacji czy systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, a także posiada specjalistyczną wiedzę na tematy związane z prawem gospodarki wodno-ściekowej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny.

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II
W Ć W Ć
Dyrektywy, ustawy, rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 5
Warunki ubiegania się o nadanie certyfikatów dotyczących jakości wody oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z normami ISO 4
Ocena Oddziaływania Przedsięwzięć w procesie inwestycyjnym 5
Ustawa Prawo Wodne 5
Możliwości rozwiązań problemów szkód górniczych w sieciach wod-kan 3
Nowe materiały i technologie w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 8
Straty wody w sieciach wodociągowych i możliwości ich ograniczenia 5
Gospodarka wodomierzowa i jej wpływ na stan finansowy przedsiębiorstw wodociągowych 8 2
Modernizacja pompowni wodociągowych jako element obniżający koszty eksploatacji systemów dystrybucji wody 6
Programy komputerowe w rozwiązywaniu wybranych zagadnień wodociągowych i kanalizacyjnych 4 8
Nowoczesne metody projektowania zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych 9
Monitoring sieci wod-kan 5
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wodociągowym w oparciu o monitoring i GIS 6 6
Współczesne problemy eksploatacji miejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 11
Odory w kanalizacji 2
Renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 8
Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 5
Przygotowania do realizacji projektu dla sektora wodnokanalizacyjnego w ramach funduszy UE 10
Współczesne technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 10 10
Wtórne zanieczyszczenie wody w systemach dystrybucji, sposoby zabezpieczeń 6
Techniki membranowe w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków 6
Nowa generacja wysokosprawnych urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 10
Wybrane zagadnienia z technologii oczyszczania ścieków przemysłowych 6
Lokalne systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 8
Metody, sposoby i urządzenia do przeróbki osadów ściekowych i pokoagulacyjnych. Przepisy prawne w postępowaniu z osadami 12
Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych 2 2
Zagadnienia prawne w zakresie konstrukcji taryf, orzecznictwa UOKIK i służebności dla przedsiębiorstw wod-kan 5
Zasady pisania i prezentacji pracy końcowej 2
Warunki techniczne wykonania i oddania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 5
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie wod-kan 5

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 900 zł (2 450 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Elżbieta Sawicka
tel. 601 303 894

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast