• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ZAOPATRZENIA W WODĘ

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 26 98

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych będzie znał i rozumiał związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, wzajemnymi zależnościami, konsekwencjami działań i zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem tych, mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo wody tj. zaprzestanie dostaw wody lub dostarczanie jej w sposób niezgodny ze standardami, pogorszenie jakości wody i ryzyko dla zdrowia ludzkiego wynikające z tych zdarzeń. Będzie rozumiał interdyscyplinarny charakter procesu zaopatrzenia w wodę, znał przepisy prawne, normy, wytyczne i zalecenia związane z bezpieczeństwem wody, zarządzaniem ryzykiem. Będzie znał uwarunkowania środowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne, techniczno-technologiczne i zdrowotne w tym obszarze, potrafił identyfikować zagrożenia, analizować i oceniać ryzyko oraz tworzyć kompleksowe Plany Bezpieczeństwa Wody zgodne z zaleceniami WHO i normami. Będzie wiedział jakie dokumenty i dane gromadzić aby rzetelnie dokonywać ocen, jakie adekwatne środki kontroli zastosować w stosunku do konkretnych, zidentyfikowanych zagrożeń, jak prowadzić skuteczne monitorowanie, walidować, weryfikować i aktualizować system zarządzania ryzykiem. Posiądzie umiejętności, niezbędne do realizacji realizować nowe obowiązki nakładane na dostawców wody w całym łańcuchu od zlewni do kranu u konsumenta przez nowe przepisy prawne wprowadzone ustawą z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne i te, które zostaną w najbliższym czasie wprowadzone w związku z koniecznością transpozycji DWD z 2020 roku.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W Ć
Podstawy prawne i organizacyjne bezpieczeństwa wody w UE 6
Ustawa prawo wodne 3
Krajowe uwarunkowania legislacyjne zaopatrzenia w wodę 2 2
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 3
Podstawy epidemiologii i bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście ryzyka chorób wodozależnych 6
Podstawy budowy systemu zaopatrzenia w wodę 8 4
Systemy informacyjne w zarządzaniu i nadzorowaniu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wodociągowych 4 4
Nowoczesne zarządzanie – norma ISO 55000 4 2
Podstawy teorii ryzyka, niezawodności, bezpieczeństwa 6 6
Uwarunkowania organizacyjne przedsiębiorstw wodociągowych w zarządzaniu bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę 6 3
Ochrona zasobów wodnych 4 2
Uwarunkowania techniczno-technologiczne uzdatniania wody 10 8
Jakość i bezpieczeństwo wody – instalacje wewnętrzne 3 2
Zarządzanie kryzysowe 4 4
Podstawy mechanizmu działań terrorystycznych w SZW 2 1
Zarządzanie ryzykiem 1
Plany bezpieczeństwa wody (WSP) 3 2
Organizacja przedsiębiorstw wodociągowych w procesie budowy systemów bezpieczeństwa dostaw wody 4 2
Bezpieczeństwo i ochrona systemów zaopatrzenia w wodę 2
Zagrożenia dla jakości dostaw wody 3 3
Ocena i kontrola ryzyka 3 6
Weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem, dokumentacja i przeglądy 2 4
Plany Bezpieczeństwa Wody 4 2
Podstawy komunikacji marketingu w zarządzaniu bezpieczeństwem wody 3 2
Zasady funkcjonowania laboratoriów wykonujących badania wody 5 2
Zasady akredytacji 4 2
Nadzór urzędowy nad bezpieczeństwem wody 7 2
Zasady pisania i prezentacji prac dyplomowych 5 5

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 200 zł (2 600 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Mgr inż. Aleksandra Bernaczek
tel. 32 237 26 98

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast