• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA
I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 27 71

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych „Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem” będzie miał wiedzę ogólną oraz szczegółową z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska, konieczną do wykonywania zawodów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Studia inspirują do pogłębiania wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie przez całe życie, przygotowują do formułowania opinii oraz dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami. Absolwent studiów będzie znał zagadnienie zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, a w szczególności zanieczyszczeniem powietrza.

Absolwent studiów:

  • zna rodzaje zanieczyszczeń powietrza lich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka;
  • umie określić źródła zanieczyszczeń powietrza, wielkość emisji zanieczyszczeń, potrafi przewidzieć jak się rozprzestrzenią w atmosferze;
  • zna metody pierwotne i wtórne ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza;
  • zna zasady realizacji procesu monitoringu oraz metody i aparaturę pomiarową do oceny emisji i stanu jakości powietrza;
  • posiada umiejętność analizy danych środowiskowych i oceny błędów pomiarowych;
  • zna przepisy unijne i polskie z zakresu ochrony środowiska;
  • potrafi opracować dokumentację sprawozdawczą, raporty dla oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie miał wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska, w jednostkach ochrony środowiska przedsiębiorstw produkcyjnych, w jednostkach administracji różnego szczebla, w jednostkach naukowych. Powinien mieć wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska jakie występują w obszarze działalności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze ochrony środowiska i nauk pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny.

PLAN STUDIÓW

W P S L
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu 10 14 16
Oczyszczanie gazów odlotowych 8 8
Substancje zanieczyszczające powietrze, źródła i emisje 18 16
Pomiary i monitoring zanieczyszczeń powietrza 16 8
System geoinformatyczny GIS w zarządzaniu środowiskiem 2 6
Zarządzanie środowiskiem, optymalizacja kosztów ochrony powietrza 8 2
SOZAT kompleksowy system zarządzania środowiskowego 10
Ocena skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza 8 4
Analiza danych środowiskowych i ocena błędów pomiarowych 12 2 8
Ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony powietrza 8 8
Przepisy UE w ochronie środowiska 8
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – wybrane zagadnienia 12
Praca dyplomowa

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 200 zł (2 100 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

dr inż. Dorota Kaleta
tel. 605 733 032
Grażyna Szołtysek
tel. 32 237 12 90

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast