• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

TRANSFORMACJA TECHNICZNO-PRZYRODNICZA
TERENÓW PRZEKSZTAŁCONYCH

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 23 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych Transformacja techniczno-przyrodnicza terenów przekształconych uzyska wiedzę z zakresu: oceny wpływu działalności przemysłowej na środowisko przyrodnicze, wspomagania inwestorów w poszukiwaniu i przekształcaniu terenów zdegradowanych pod przyszłą inwestycję, wdrażania procedur administracyjno-prawnych, środowiskowych, organizacyjnych i technicznych w zakresie rewitalizacji zdegradowanych terenów, rozpoznawania zagrożeń środowiskowych, analizy oraz przygotowania koncepcji i planu naprawczego, pozyskiwania środków na realizację projektów, zastosowania technik i technologii mających na celu przywrócenie terenom wartości użytkowej oraz wykorzystania nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych w rekultywacji. Uzyskana po zakończeniu studiów wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy między innymi w działach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym i architekturą, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją zakładów przemysłowych i ich przekształcaniem w celu nadania im nowych wartości użytkowych oraz w przedsiębiorstwach działających w zakresie inżynierii środowiska na terenach zdegradowanych, zagospodarowania odpadów i rekultywacji.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia kierowane są do wszystkich absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich chcących:
*uzyskać nowe kwalifikacje w dziedzinie zagospodarowania terenów przekształconych przez przemysł i rolnictwo,
*poszerzyć swoje wiadomości potrzebne do wykonywania zawodu,
*zaktualizować wiedzę w związku z rozwojem nauki i techniki.

PLAN STUDIÓW

W Ć L
Rekultywacja terenów zdegradowanych 15 15
Abiotyczne i biotyczne czynniki rozwoju nowych ekosystemów
terenów przekształconych
12 8
Geochemia i geologia środowiska 15
Gospodarka odpadami i wykorzystanie surowców postindustralnych 12 8
Geomechanika i geotechnika 12 8
Przyrodnicze i społeczne aspekty odtwarzania ekosystemów
terenów przekształconych
12 8
Kartografia i wizualizacja w rekultywacji 10 5
Gospodarka wodno-ściekowa i remediacja środowiska gruntowo-wodnego 12 8
Monitoring środowiska i modelowanie przepływów substancji 5 5
Zarządzanie, prawo i wzmacnianie usług ekosystemowych 20
Technologia składowania i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 12 8

WYSOKOŚĆ OPŁATY

4 400 zł (2 200 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się głównie w soboty od godz. 8.00 oraz w wyjątkowych przypadkach w niedziele.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Mgr inż. Anna Kukla
tel. 32 237 21 79

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Rozgraniczanie i podział nieruchomości

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Font Resize
Contrast