Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód – Wody: Interdyscyplinarne Podejście (WIP)

Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód – Wody: Interdyscyplinarne Podejście (WIP)

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 21 04

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1 rok / 2 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód – Wody: Interdyscyplinarne Podejście, zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów gospodarki wodnej, w tym najważniejszych zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Pozna elementy prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, metody zarządzania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych oraz metody zarządzania projektami i zasobami ludzkimi w gospodarce wodnej. Ponadto zrozumie znaczenie obiektów hydrotechnicznych dla gospodarki wodnej: podstawy ich budownictwa oraz eksploatacji. Nabędzie wiedzę z zakresu gromadzenia informacji za pomocą narzędzia informatycznego GIS, wykorzystywania i weryfikacji danych. Przyswoi również wiedzę z zakresu uwarunkowań środowiskowych w gospodarce wodnej. Dzięki zajęciom terenowym pozna m.in. aspekty renaturyzacji rzek na wybranych przykładach. Zdobyte informacje pozwolą na zrozumienie złożoności gospodarki wodnej, aktualnych problemów, z którymi mierzą się specjaliści zarządzający zasobami wodnymi, m. in. zjawiskami suszy i powodzi.
Absolwent będzie potrafił poszukiwać nowoczesnych rozwiązań problemów środowiskowych poprzez określenie przyczyn zmian w środowisku i stosować je w praktyce. Ponadto będzie potrafił wystawić racjonalną ocenę/predykcję skutków ekologicznych/ekotoksykologicznych tych zmian. Będzie umiał projektować działania związane z rekultywacją i ochroną zasobów wód poprzez projektowanie obszarów małej i dużej retencji.

Absolwent kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód – Wody: Interdyscyplinarne Podejście, będzie rozumiał procesy i mechanizmy oraz skutki dynamicznie postępujących zmian klimatycznych i będzie potrafił stosować w praktyce interdyscyplinarne mechanizmy zapobiegania ich konsekwencjom. Absolwent kierunku, zaznajomiony z różnorodnością zagadnień będzie przygotowany do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role jako specjalista z zakresu zarządzania gospodarką wodną. Będzie się także charakteryzował wysoką świadomością etyczną i rozumiał potrzebę stałego podnoszenia własnych kompetencji. Absolwent kierunku będzie wykazywał także poczucie należycie pojmowanej współodpowiedzialności za stan jakościowy i ilościowy środowiska wodnego.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny.

PLAN STUDIÓW

W ĆW P S
Prawo wodne 10 4
Gospodarowanie zasobami wodnymi wg Prawa ochrony środowiska i Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 8 3
Kodeks postępowania administracyjnego 3
Wybrane elementy prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym 4 4
Zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi 4 4
Zarządzanie zasobami wód powierzchniowych 4 8
Uwarunkowania prawno-ekonomiczne ustalania taryf 3 3
Uwarunkowania UE w gospodarce wodnej 4
GIS w gospodarce wodnej 4 8
Systemy gromadzenia i weryfikacji baz danych 4 4
Geologia i hydrologia w procesie inwestycyjnym 6 8
Podstawy budownictwa wodnego 5 5
Techniczne aspekty eksploatacji obiektów hydrotechnicznych 6 8
Nowoczesne metody zagospodarowania wód opadowych roztopowych 4 4
Podstawy opomiarowania usług wodnych w zakresie poboru wody, odprowadzania ścieków 4 4
Podstawy zarządzania ryzykiem obiektów technicznych 4 5
Podstawy modelowania i gospodarowania zasobami wód podziemnych 4 6
Bilansowanie zasobów wodnych 4 4
Urządzania wodne – zajęcia w terenie 9
Adaptacja do zmian klimatu 2 4
Rekultywacja zasobów wodnych 4 4
Ekotoksykologia 4
Środowiskowe uwarunkowania gospodarki wodnej 3 3
Seminarium dyplomowe 8

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 600 zł (2 800 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

mgr inż. Aleksandra Bernaczek
tel. 32 237 26 98

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Kierunek

Zarządzanie gospodarką wodną i ochrona wód – Wody: Interdyscyplinarne Podejście (WIP)

Font Resize
Contrast