GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu różnych działów geodezji i kartografii, a także podstawowej wiedzy z zakresu matematyki i nauk technicznych oraz ogólnej wiedzy ekonomiczno – prawnej. Wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwolą na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu geodezyjnego. Absowent nabywa umiejętności opracowania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm oraz korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2.
Po zakończeniu studiów absolwent ma prawo:
• po odbyciu stosownej praktyki, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych w celu wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja,
• po odbyciu stosownej praktyki, w przypadku zakończenia studiów obejmujących odbycie bloku zajęć, dotyczących zagadnień z zakresu geodezji górniczej, o ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego.

Opiekun I roku: dr inż. Patrycja Jarczyk

Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
stacjonarne
Liczba godzin w sumie
niestacjonarne
WYCHOWANIE FIZYCZNE 30 18
JĘZYK ANGIELSKI 30 18
TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI 45 27
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 15 9
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW 30 18
INFORMATYKA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA 60 36
GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA 45 27
WPROWADZENIE DO STUDIOWANEGO KIERUNKU 45 27
SUMA 300 180
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
stacjonarne
Liczba godzin w sumie
niestacjonarne
WYCHOWANIE FIZYCZNE 30 18
JĘZYK ANGIELSKI 30 18
WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 9
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW 90 54
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW 30 18
WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE 90 54
GRAFIKA INŻYNIERSKA I PODSTAWY PROJEKTOWANIA 45 27
WPROWADZENIE DO RÓŻNYCH FORM PRACY PROJEKTOWEJ
(PBL, DESIGN THINKING)
45 27
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH 30 18
SUMA 405 243
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
stacjonarne
Liczba godzin w sumie
niestacjonarne
JĘZYK ANGIELSKI 30 18
MATEMATYKA DLA INŻYNIERÓW 60 36
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW 45 27
KARTOGRAFIA I 45 27
GEODEZJA I 60 36
RACHUNEK WYRÓWNAWCZY 45 27
ELEKTRONICZNA TECHNIKA POMIAROWA 45 27
LABORATORIUM TERENOWE I 45 27
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH 30 18
SUMA 405 243
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
stacjonarne
Liczba godzin w sumie
niestacjonarne
JĘZYK ANGIELSKI 30 18
FIZYKA DLA INŻYNIERÓW 30 18
LABORATORIUM TERENOWE II 45 27
GEODEZJA WYŻSZA I SATELITARNA Z
ELEMENTAMI GEODYNAMIKI
45 27
KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I 30 18
PODSTAWY BAZ DANYCH I PROGRAMOWANIA W GEODEZJI 30 18
PREZENTACJA ZAKRESÓW DYPLOMOWANIA 75 45
ZAJĘCIA KIERUNKOWE ANGLOJĘZYCZNE 30 18
PROJEKT PBL 60 36
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH 30 18
SUMA 405 243
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
stacjonarne
Liczba godzin w sumie
niestacjonarne
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: GEODEZJA
INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA,
GEOINFORMATYKA I GEODEZJA GÓRNICZA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO
345 207
ZAJĘCIA ANGLOJĘZYCZNE DEFINIUJĄCE ZAKRES DYPLOMOWANIA 30 18
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH 30 18
SUMA 405 243
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
stacjonarne
Liczba godzin w sumie
niestacjonarne
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: GEODEZJA
INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA,
GEOINFORMATYKA I GEODEZJA GÓRNICZA LUB SKOMPONOWANIE WŁASNEGO
315 189
PROJEKT GRUPOWY PBL 60 36
PRAKTYKA ZAWODOWA
ZAJĘCIA Z UCZELNIANEJ BAZY ZAJĘĆ OBIERALNYCH 30 18
SUMA 405 243
Nazwa przedmiotu Liczba godzin w sumie
stacjonarne
Liczba godzin w sumie
niestacjonarne
MODUŁY ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH OBIERALNYCH UMOŻLIWIAJĄCE WYBÓR
PRZEZ STUDENTA ZDEFINIOWANEGO ZAKRESU DYPLOMOWANIA: GEODEZJA
INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA,
GEOINFORMATYKA I GEODEZJA GÓRNICZA LUB
SKOMPONOWANIE WŁASNEGO – DO 31.12
160 96
PROJEKT INŻYNIERSKI 45 27
SEMINARIUM PROBLEMOWE 45 27
SUMA 250 150
Font Resize
Contrast