Analityka biznesowa

studia stacjonarne

Analityka biznesowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego.
 • Znają najnowsze technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych.
 • Potrafią analizować zachodzące zmiany społeczne oraz potrafią prognozować ich kierunki i konsekwencje zarówno dla regionu, jak i społeczności lokalnej.
 • Potrafią prowadzić obserwacje nowych trendów zachodzących na rynku pracy, badać zjawiska dotyczące procesów komunikacji społecznej oraz diagnozować zjawiska patologii społecznej.
 • Absolwenci kierunku socjologia znajdują zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii publicznej.
 • Pracują również w instytucjach pomocy społecznej.
 • Sprawdzą się także jako specjaliści od public relations.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z matematyki wyższej niezbędne do formalnego opisu i analizy zjawisk ekonomicznych oraz finansowych,
 • zna i rozumie zasady oraz podstawy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • zna i rozumie techniki oraz narzędzia analizy i wizualizacji danych przedsiębiorstwa, danych ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi analizować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy biznesowe, ekonomiczne i finansowe za pomocą współczesnych narzędzi, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz nowoczesnych algorytmów,
 • potrafi wybrać narzędzia i techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) adekwatne do podejmowanych problemów biznesowych, ekonomicznych i finansowych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • jest gotów do pracy zespołowej.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Analityka biznesowa

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast