• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Automatyka i robotyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 90

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 23 77
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Automatyka
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów procesów odlewniczych
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
  • Integrated Manufacturing Systems
  • Modelowanie układów i procesów
  • Projektowanie robotów i urządzeń automatyki
  • Projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych
  • Robotyka
  • Sterowanie w inżynierii procesowej i biotechnologii
  • Systemy pomiarowe i informacyjne
  • Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów
  • Zintegrowane systemy wytwarzania

Kierunek studiów Automatyka i Robotyka na poziomie magisterskim na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zarówno zagadnieniami sprzętowymi (czujniki pomiarowe, systemy mikroprocesorowe, sterowniki i sieci przemysłowe), automatyką procesową i biotechnologią, jak i szeroko pojętym programowaniem (programowanie obiektowe, programowanie mikroprocesorów, sterowników, robotów, bazy danych, systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja).  Możliwość wyboru specjalności i wiele przedmiotów obieralnych pozwala na dobór ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami kandydata.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. W ramach kierunku studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu sterowania procesami ciągłymi i dyskretnymi, systemów komputerowych i mikroprocesorowych, automatyzacji procesów technologicznych i urządzeń autonomicznych, a także robotyki i urządzeń mobilnych. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej, w zależności od specjalności, jako projektanci i użytkownicy nowoczesnych systemów automatyki, projektanci układów sterowania robotów, urządzeń mobilnych, automatyki w systemach biotechnologicznych i energetycznych, automatyki budynkowej, systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych w realiach wymagań przemysłu 4.0. Mogą pracować w zakładach oraz firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych, zautomatyzowanych procesów wytwórczych, transportowych i technologicznych.

Wydział AEI intensywnie współpracuje z wieloma firmami ściśle związanymi z automatyką i robotyką. Wiele z nich ma swoje siedziby zlokalizowane w okolicy Uczelni. W ramach tej współpracy przedstawiciele firm organizują prezentacje czy warsztaty i często biorą udział w prowadzeniu zajęć. Pozwala to studentom na zapoznanie się z aktualnymi problemami i na nauczenie się wykorzystywania nowoczesnych narzędzi. 

W zależności od wybranej specjalności, absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają szeroką wiedzę z zakresu projektowania, programowania i obsługi systemów sterowania w różnych obszarach działalności człowieka. W zależności od specjalności,  będą mogli znaleźć zatrudnienie w zakładach, firmach oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki jako: projektant i programista systemów sterowania, integrator systemów automatyki, konstruktor i programista systemów pomiarowych i diagnostycznych, projektant systemów wbudowanych i autonomicznych obiektów bezzałogowych, programista sterowników przemysłowych i systemów SCADA, konstruktor i programista urządzeń typu  IoT, specjalista w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych itp. Absolwenci o zainteresowaniach naukowo-badawczych, po uzyskaniu stopnia magistra, mogą rozpocząć studia doktoranckie.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów, związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, a także robotyką i układami mobilnymi. Posiadają umiejętności, niezbędne przy projektowaniu i programowaniu różnorodnych układów sterowania, w programowaniu off-line i on-line robotów przemysłowych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, robotów mobilnych oraz urządzeń autonomicznych. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej, w zależności od specjalności, jako projektanci i użytkownicy nowoczesnych systemów automatyki, projektanci układów sterowania robotów, układów mobilnych, samochodów i samolotów, automatyki w systemach biotechnologicznych i energetycznych, systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych, w realiach wymagań przemysłu 4.0. Mogą pracować w zakładach oraz firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych, zautomatyzowanych procesów wytwórczych, transportowych i technologicznych.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektromechaniki niezbędne do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych projektowania i analizy prostych oraz złożonych układów sterowania ciągłych i dyskretnych, w tym analizy ich własności i jakości sterowania oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,
 • zna i rozumie podstawy informatyki, programowania obliczeń, metod numerycznych, programowania w językach niskiego i wysokiego poziomu, metodyki i technik programowania obiektowego oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,
 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych na potrzeby automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produkcyjnych,
 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jakości oraz optymalizacji elementów i układów automatyki i robotyki,
 • potrafi dobrać, zaprojektować, zasymulować oraz przetestować proste układy regulacji oraz układy robotyczne, dobierając odpowiednie elementy, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Automatyka i robotyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast