• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Automatyka i robotyka przemysłowa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 90
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 3000zł/
semestr
60

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności*:
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali,
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych,
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych,
  • Zintegrowane systemy wytwarzania,
  • Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów,
  • Modelowanie układów i procesów,
  • Projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych,
  • Projektowanie robotów i urządzeń automatyki.

* Ostateczna decyzja o liczbie i rodzaju uruchamianych specjalności zostanie podjęta po zakończonej rekrutacji oraz na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród zrekrutowanych studentów.

Strona internetowa kierunku

Nowoczesne podejście do przemysłu niesie za sobą wysoką automatyzację produkcji. Dlatego nauczymy Cię projektować układy automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem programowania sterowników logicznych i robotów, sieci przemysłowych oraz najnowszych technologii, w tym technologii Przemysłu 4.0. Dowiesz się jak „rozmawiać” z maszynami i jak nad nimi panować poprzez projektowanie układów sensorycznych pozwalających urządzeniom na kontakt ze światem zewnętrznym. Studiując zdobędziesz też wiedzę  i umiejętności komunikacyjne niezbędne do pracy w multidyscyplinarnym i międzynarodowym zespole inżynierskim.

Współcześnie w każdym przedsiębiorstwie spotyka się zautomatyzowane procesy produkcyjne. To właśnie automatyka i robotyka przemysłowa zwiększają efektywność produkcji, zastępują lub wspomagają pracę człowieka, wpływają pozytywnie na środowisko przez zmniejszenie liczby odpadów oraz optymalizują proces produkcyjny. Program studiów uwzględnia sytuację na rynku pracy i oczekiwania  kluczowych sektorów przemysłowych.

Jeżeli interesujesz się takimi dziedzinami nauki i techniki jak elektrotechnika, sterowanie, robotyka i programowanie robotów lub programowalnych sterowników logicznych, kierunek studiów Automatyka i Robotyka Przemysłowa jest właśnie dla Ciebie.

Studiując na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania i integracji systemów i układów automatyki przemysłowej,
 • budowy, zastosowania i metod programowania sterowników logicznych PLC,
 • doboru elementów aparatury kontrolno-pomiarowej do dowolnego procesu technologicznego,
 • doboru robotów przemysłowych oraz ich konfiguracji, w tym robotów mobilnych,
 • diagnostyki układów automatyki,
 • projektowania, przygotowania i testowania wirtualnych modeli produkcyjnych oraz ich symulacji komputerowej.
 • współpracy w międzynarodowym i multidyscyplinarnym zespole inżynierskim
 • zarządzania i koordynacji działań.

Niezależnie od profilu kierunku, naszych studentów zawsze uczymy we współpracy z przemysłem. Każdy student ma do odbycia praktykę zawodową, popularnością cieszą się też staże zawodowe. Bliskie relacje z firmami z otoczenia przemysłowego oraz położenie uczelni w pobliżu Katowickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej powodują, że praktyki i staże można odbyć w najlepszych, globalnych koncernach, które posiadają przedstawicielstwa w naszym sąsiedztwie. Bardzo często praktyka zawodowa jest przepustką do późniejszego zatrudnienia, z którym nasi absolwenci nie mają żadnych problemów.

Współczesny automatyk musi mieć nie tylko wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyzacji i integracji procesów oraz urządzeń, ale także umiejętność kompleksowego rozwiązywanie problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i koordynacji działań.

Tego wszystkiego nauczymy Cię na studiach.

Stając się absolwentem kierunku, możesz między innymi zostać:

 • projektantem i integratorem systemów automatyki przemysłowej,
 • koordynatorem i kierownikiem zespołów projektowych,
 • programistą układów sterowania,
 • pracownikiem utrzymania ruchu,
 • przedstawicielem handlowym branży automatyki,
 • trenerem/nauczycielem zawodu w zakresie automatyki, robotyki i bezpieczeństwa maszyn;
 • pracownikiem naukowym lub naukowo dydaktycznym.

Dr hab. inż. Grzegorz W. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (MT) Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka.  Przez znaczną cześć swojej kariery zawodowej związany był z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym, gdzie obronił  dyplom doktora nauk technicznych (2002), a w 2018 roku  został mu nadany stopień doktora habilitowanego. Wielokrotnie nagradzany między innymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej brązowym (2009) oraz srebrnym (2019) Krzyżem Zasługi.

          Zarządzana przez niego spółka EMT-Systems, której jest prezesem była wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą specjalną Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA czy Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu. W przeciągu dekady firma stała się największym i najbardziej kompleksowym ośrodkiem szkoleń technicznych w kraju, szkoląc rocznie ponad 10 tys. pracowników przemysłowych z całej Polski.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki przemysłowej, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • wiedzę w zakresie matematyki i innych obszarów nauki oraz dyscyplin inżynieryjno-technicznych, w tym procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu typowych zadań inżynierskich w automatyce i robotyce przemysłowej, a także podstaw przedsiębiorczości,
 • wiedzę w zakresie podstawowych technik, metod zarządzania i sterowania zautomatyzowaną i zrobotyzowaną produkcją oraz systemowego uwarunkowania produkcji przemysłowej,
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, zaprojektować oraz wykonać typowe dla automatyki i robotyki przemysłowej urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając właściwych metod, technik, narzędzi i materiałów,
 • potrafi projektować i programować przemysłowe struktury sterowania wykorzystujące technologie internetowe i przemysłowe sieci informatyczne, posługując się przy tym nowoczesnymi, przemysłowymi narzędziami inżynierskimi,
 • potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy, komunikować się i pracować indywidualnie i w zespole,
 • posiada kompetencje do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Kierunek

Automatyka i robotyka przemysłowa

Font Resize
Contrast