• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Chemia

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 60

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • bioanalityka
  • chemia farmaceutyczna i kosmetyczna
  • chemia materiałów
 • Przekazujemy wiedzę, między innymi o surowcach i materiałach stosowanych w farmacji, kosmetyce, ochronie środowiska i przemyśle.Uczymy technik analizy właściwości fizykochemicznych, metod identyfikacji materiałów organicznych, polimerowych, węglowych, interpretacji zjawisk oraz stosowania metod obliczeniowych. Wprowadzamy treści z pogranicza chemii, biologii, medycyny, inżynierii materiałowej. Dajemy możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek dyplomowania: Bioanalityka, Chemia farmaceutyczna i kosmetyczna oraz Chemia materiałów:
 • Student Bioanalityki ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej analizy chemicznej (analizy śladowej, specjacyjnej, zanieczyszczeń środowiska), a także biochemii i toksykologii. 
 • Student Chemii farmaceutycznej i kosmetycznej ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu syntezy i analizy związków o potencjalnych właściwościach leczniczych, składników kosmetyków, suplementów diety.
 • Student Chemii materiałów ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania materiałów polimerowych, tworzyw biodegradowalnych i substancji specjalnego przeznaczenia w przemyśle i ochronie środowiska.

Kładziemy duży nacisk na interdyscyplinarność kształcenia. Studia na kierunku Chemia są studiami inżynierskimi, co oznacza, że studenci kończą II stopień studiów z tytułem magistra inżyniera, zdobywszy wiedzę o nowoczesnych materiałach i nowych technologiach wprowadzanych na rynek.Wydział Chemiczny posiada nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze,  dzięki czemu studenci kształcą się, pracując w laboratorium i wykonując  eksperymenty oraz poprzez  realizację projektów naukowych np. PBL, SKN,  granty pozyskane przez pracowników lub własne projekty finansowane w ramach programu „Diamentowy Grant”. Podnosi to atrakcyjność studiowania i sprzyja rozwijaniu zainteresowań, podobnie jak przyjazna atmosfera panująca w okresie studiów.

Program studiów nie przewiduje obowiązkowych praktyk, niemniej studenci mogą realizować prace dyplomowe we współpracy z ośrodkami badawczymi instytutów naukowych lub jednostkami badawczo-rozwojowymi przedsiębiorstw.

 • Absolwenci kierunku Chemia są specjalistami, którzy znajdują zatrudnienie w firmach kosmetycznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych, laboratoriach przemysłu spożywczego, laboratoriach diagnostycznych, środowiskowych, kryminalistycznych, zakładach produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych, materiałów i substancji specjalnego przeznaczenia.
 • Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w firmach konsultingowych, doradztwa patentowego, jako przedstawiciel handlowy lub podjąć własną działalność gospodarczą.
 • Zdobyta wiedza daje możliwość dalszego kształcenia się na studiach doktoranckich (studiach III stopnia) na uczelniach i jednostkach badawczych w kraju i za granicą.
 • Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w ośrodkach badawczych, uczelniach wyższych, jak i w zespołach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw (działy R&D).

Z perspektywy pracy na obecnym stanowisku studia na kierunku Chemia na PŚ dały mi  dobre podstawy do pracy w przemyśle farmaceutycznym, dobór przedmiotów i zakres ich kursów pokrywają się z nowymi technologiami i produktami wprowadzanymi na rynek. Dyplom mgr. inż. chemii otwiera wiele możliwości pracy w różnych gałęziach przemysłu i na wielu stanowiskach. Dobrze wspominam też podejście pracowników wydziału do studentów. 

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów.
 • Potrafią opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organiczneji bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej.
 • Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Znajdą również zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, a także w przemyśle farb i lakierów.
 • Są przygotowani do pracy w ośrodkach edukacyjnych i jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą.
 • Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauk biologicznych oraz informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania, analizowania składu i określania struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentalnych,
 • zna i rozumie podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych,
 • potrafi stosować podstawowe techniki laboratoryjne do oceny właściwości fizykochemicznych związków chemicznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Chemia

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Chemiczny

Font Resize
Contrast