• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Chemia przemysłowa

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Metody projektowania i symulacji w inżynierii lotniczej i kosmicznej
  • Nowoczesne technologie i materiały w inżynierii lotniczej i kosmicznej
  • Inżynieria kosmiczna
  • Systemy logistyczne w transporcie lotniczym
  • Bezzałogowe Statki Powietrzne

Kierunek Chemia Przemysłowa to nowa, atrakcyjna oferta programowa, dostosowana do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Zajęcia realizowane są w formie hybrydowej, częściowo z wykorzystaniem technik nauczania na odległość. Rozwiązanie to umożliwia kontunuowanie nauki osobom podejmującym aktywność zawodową lub osobom aktywnym zawodowo, posiadającym tytuł zawodowy inżyniera, które chciały uzupełnić swoje wykształcenie, nie przerywając pracy zawodowej.
Absolwent kierunku posiada rozszerzone umiejętności i kompetencje w zakresie modelowania procesów i projektowania aparatury z wykorzystaniem narzędzi CAD, poprawy procesów produkcyjnych (Lean Manufacturing), założeń „Przemysłu 4.0”, zarządzania jakością, strategii rozwoju zakładów przemysłowych, transferu technologii, analiz ryzyka, praktycznych aspektów studium wykonalności, aktualnych trendów w zakresie technologii i inżynierii chemicznej oraz chemii a także odnośnych uwarunkowań prawnych, w tym prawa własności przemysłowej.

 • Absolwent kierunku Chemia Przemysłowa to osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra inżyniera o pogłębionej wiedzy z zakresu Inżynierii Chemicznej, Technologii Chemicznej i Chemii na poziomie magisterskim i pełnych kompetencjach inżynierskich.
 • Posiada wiedzę w zakresie operacji jednostkowych związanych z wymianą ciepła i masy, procesów separacji, projektowania i doboru aparatów oraz urządzeń przemysłowych. Potrafi korzystać ze współczesnych narzędzi wspomagających projektowanie, takich jak: CFD, CAE, CAD, VVD
 • Posiada rozszerzone kompetencje w zakresie charakterystyki materiałów i związków chemicznych. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki analizy składu i struktury do oceny właściwości fizykochemicznych materiałów (np. blend polimerowych, blend polimerowo-ceramicznych, blend ceramicznych, materiałów budowlanych), procesów korozyjnych, biodegradacji, kompostowania i fitotoksyczności.
 • Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie problemów korozyjnych w przemyśle. Zna i potrafi wykorzystywać metody określania szybkości korozji oraz możliwości jej przeciwdziałania.
 • Posiada szeroką wiedzę w zakresie przepisów i norm bezpieczeństwa procesowego oraz zna standardy kontroli i zapewnienia jakości procesu/produktu, przepisy ogólne, normy i Warunki UDT.  
 • Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, przetwórczym i przemysłach pokrewnych, na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, w tym kierowniczych. Może także znaleźć zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych lub biurach projektowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego.
 • Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.
 • Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii przemysłu lotniczego i kosmicznego
 • Absolwenci kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna posiadają uporządkowaną wiedzę o szeroko rozumianym środowisku lotniczym i kosmicznym, jego naturze, zmienności oraz o najnowszych kierunkach badań.
 • Dodatkowo absolwenci tego kierunku są przygotowaniu do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role w tym role lidera – menadżera projektu. Ponadto charakteryzują się świadomością etyczną oraz rozumieją konieczność stałego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych oraz są otwarci na nowatorskie formy kształcenia i pozyskiwania wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Absolwenci kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna znajdą zatrudnienie w jednostkach powiązanych z przemysłem lotniczymi kosmicznym w ośrodkach polskich jak i zagranicznych.
 • Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz podstawową wiedzę z informatyki, umożliwiającą zrozumienie, opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej oraz wykonywania prostych obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie syntezy, oczyszczania i charakteryzowania związków chemicznych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Aeronautics and aerospace engineering

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Font Resize
Contrast