• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Elektrotechnika

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice 60
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 2 lata /
4 semestry
Polski Gliwice 2800zł/
semestr
110

Wydział Elektryczny
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2,
tel. 32 237 16 25
e-mail: we_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa (studia stacjonarne), rekrutacja letnia (studia niestacjonarne)
 • czas trwania studiów:
  • studia stacjonarne: 1,5 roku / 3 semestry
  • studia niestacjonarne: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • automatyka i metrologia elektryczna
  • elektroenergetyka
  • elektronika przemysłowa
  • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
  • systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie
  • systemy mechatroniczne
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków
 • Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.
 • Znają również podstawy prawa dla inżynierów, zasady organizacji i ekonomiki produkcji, a także zarządzania.
 • Studia te łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki, techniki mikroprocesorowej oraz informatyki, przy uwzględnieniu wymogów ekonomii i zarządzania.
 • Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac studialnych, projektowych, inżynierskich i organizacyjnych. Mogą podjąć pracę w instytucjach naukowych.
 • Obecnie zaliczają się do grupy najbardziej poszukiwanych i opłacanych specjalistów. Czekają na nich miejsca pracy w energetyce, przemyśle, a także w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu metrologii elektrycznej, w tym podstawowe zasady wykonywania pomiarów oraz wykorzystanie aparatury i przyrządów pomiarowych,
 • zna zasady funkcjonowania systemu elektrycznego oraz rozumie zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej,
 • zna i rozumie podstawy działania maszyn elektrycznych, układów napędowych i systemów mechatronicznych,
 • zna i rozumie podstawy budowy i działania elementów i układów elektronicznych,
 • zna i rozumie zasady funkcjonowania układów automatyki, regulacji i sterowania,
 • potrafi planować i rozwiązywać podstawowe zadania inżynierskie z zakresu elektrotechniki,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Elektrotechnika

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia, Zimowa

Wydział

Wydział Elektryczny

Font Resize
Contrast