• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Energetyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice 60
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice 2400zł/
semestr
60

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • strona kierunku
 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa (studia stacjonarne), rekrutacja letnia (studia niestacjonarne)
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności – studia stacjonarne:
  • diagnostyka i eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych
  • systemy energetyczne
  • energy transition
 • specjalności – studia niestacjonarne:
  • diagnostyka i eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych
  • systemy energetyczne
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Energetyka są wysokiej klasy specjalistami w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji różnych form energii. Oprócz podstawowej wiedzy technicznej posiadają gruntowną znajomość problematyki techniki cieplnej, oraz nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych, nowoczesnych technologii energetycznych, metod badania i analizy procesów oraz eksploatacji maszyn i systemów w energetyce. Są przygotowani do projektowania, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, oraz prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych. Posiadają umiejętności prowadzenia badań procesów związanych z przetwarzaniem energii, opracowywania projektów, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii, przy realizacji inwestycji w obszarze energetyki. Studia przygotowują do pracy m.in. w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, przedsiębiorstwach energetycznych, zakładach przemysłowych o rozbudowanych systemach energetycznych, jak również w firmach, instytucjach i biurach projektowych funkcjonujących w obszarze energetyki.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z zakresu problematyki energetycznej,
 • zna budowę i rozumie działanie podstawowych urządzeń, obiektów i układów technologicznych typowych dla energetyki; potrafi dokonać oceny ich funkcjonowania,
 • potrafi opisać matematycznie procesy typowe dla energetyki wykorzystując wiedzę z zakresu termodynamiki, transportu ciepła oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Energetyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia, Zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast