• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Energetyka jądrowa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice 30

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

Nowoczesna energetyka jest bardzo ważnym elementem gospodarki, zajmującym się pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii, produkcją energii elektrycznej i ciepła. Energetyka jądrowa wpisuje się w strategię energetyczną Polski, w nowoczesną energetykę. Studia na kierunku Energetyka jądrowa mają przyszłościowy charakter z uwagi na planowaną budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Podczas studiów przekazywana jest m.in. wiedza z zakresu najnowszych technologii jądrowych, zagadnień bezpieczeństwa energetyki jądrowej, regulacji prawnych, obiegów oraz maszyn i urządzeń elektrowni jądrowych.

Studia II-go stopnia realizowane są w powiązaniu z partnerami przemysłowymi – firmami i instytucjami funkcjonującymi w obszarze szeroko pojętej energetyki. Staże i praktyki mają charakter nieobowiązkowy, dają jednak niejednokrotnie możliwość stałego zatrudnienia.

Otoczenie gospodarcze budujące się wokół energetyki jądrowej będzie potrzebowało wyspecjalizowanej kadry.

Energetyka w Polsce od lat podlega procesom transformacji, wykorzystując w coraz większym stopniu  nieemisyjne źródła energii i wprowadzając nowoczesne technologie energetyczne. Jednym z celów transformacji energetycznej jest przebudowa systemu energetycznego z uwagi na wymagania środowiskowe. Do grupy nowoczesnych technologii energetycznych należy energetyka jądrowa.

Studia na kierunku Energetyka jądrowa umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • współczesnych technologii reaktorów jądrowych,
 • działania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych,
 • oceny oddziaływania energetyki jądrowej na środowisko,
 • zagrożeń i korzyści związanych z wykorzystaniem energii jądrowej,
 • funkcji i działania systemów energetycznych,
 • rozwiązywania problemów z zakresu energetyki jądrowej, w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.

Absolwenci kierunku Energetyka jądrowa mogą zostać zatrudnieni jako:

 • specjaliści w instytucjach, firmach i biurach projektowych związanych z obszarem energetyki jądrowej, w tym także na etapie budowy elektrowni jądrowych,
 • pracownicy obsługi przyszłych elektrowni jądrowych,
 • pracownicy instytucji dozoru jądrowego,
 • pracownicy instytucji o profilu badawczym.

Absolwent kierunku Energetyka jądrowa będzie przygotowany do pracy w obszarze energetyki jądrowej. Posiada rozszerzoną, zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii jądrowej, konstrukcji i eksploatacji jądrowych reaktorów energetycznych, problematyki eksploatacji elektrowni jądrowych, zagadnień bezpieczeństwa w energetyce jądrowej, dozymetrii i ochrony radiologicznej, inżynierii materiałowej i technologii jądrowych cykli paliwowych. Zna szczegółowo zagadnienia dotyczące zaawansowanych procesów zachodzących w cyklu życia maszyn i urządzeń energetycznych stosowanych w obiegach elektrowni jądrowych, funkcjonowania systemów i układów energetycznych. Jest przygotowany do wdrażania nowych technologii energetycznych, potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych obliczeniowych. Absolwent posiada kwalifikacje do krytycznej oceny pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zna zasady funkcjonowania rynku energii.           

Kierunek Energetyka jądrowa jest oferowany od roku akademickiego 2023/2024. Oferta studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia kadr dla przyszłej energetyki jądrowej, jak również dla otoczenia gospodarczego – firm i instytucji związanych z tą branżą.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyki energetycznej,
 • zna i rozumie budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki oraz potrafi przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymi i ekonomicznymi,
 • potrafi opisać przebieg różnych procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Font Resize
Contrast