• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Geoinżynieria i eksploatacja surowców

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski/Angielski Gliwice 70/35
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 2430zł/
semestr
70

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 11 30, 32 237 24 02
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

Współczesne górnictwo nieustannie się zmienia. Jest to branża o bardzo wielu obliczach i związanych z nimi potrzebach. Oprócz tego tradycyjnego – odkrywkowych, podziemnych i morskich (platformy wiertnicze) zakładów górniczych, coraz bardziej zaawansowane są projekty eksploatacji konkrecji (skupionych wokół jakiegoś elementu np. skały, minerałów) z dna mórz i oceanów. Co więcej, opracowywane są także koncepcje uzasadnionego ekonomicznie górnictwa kosmicznego.

Przemysł wydobywczy stawia na automatyzację produkcji i minimalizację negatywnych skutków eksploatacji surowców, dlatego solidnie przygotowujemy w zakresie informatyki, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), podstaw prawa (w tym unijnego), ochrony środowiska oraz zagadnień związanych z ekonomią, zarządzaniem i bezpieczeństwem pracy.  Studiując, zdobędziesz wiedzę z zakresu geologii, eksploatacji surowców i inżynierii mineralnej, rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także obsługi maszyn i robotyki przemysłowej. Bliskie są nam idee gospodarki o obiegu zamkniętym i Przemysłu 4.0.

Rozwój cywilizacji, zarówno w przeszłości, obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości, uzależniony jest od pozyskiwania surowców. W naszym kraju występuje wiele cennych surowców. Poza węglem brunatnym i kamiennym oraz rudami miedzi, mamy kruszywa naturalne, wapienie i margle wykorzystywane przez przemysł cementowy, rudy miedzi, kamienie drogowe i budowlane, piaski podsadzkowe. Wszystkie są niezbędne dla rozwoju naszej gospodarki. Specjaliści z zakresu nowoczesnych zautomatyzowanych technologii wydobywczych, potrafiący bezpiecznie, z poszanowaniem środowiska naturalnego eksploatować surowce są niezwykle cenieni i poszukiwani, zarówno w kraju jak i na całym świecie. Ponadto, w kraju rozwija się intensywnie budownictwo tunelowe. Górnicy pracowali przy budowie warszawskiego metra a dziś budują tunele zarówno w miastach jaki i w trudnodostępnych rejonach górskich. Jeśli chcesz zdobyć interdyscyplinarne inżynierskie wykształcenie a w efekcie ciekawą dobrze płatną pracę to Geoinżynieria i eksploatacja surowców jest dla Ciebie. Bo współczesne górnictwo to nie tylko kopalnia węgla kamiennego!

Jako student kierunku Geoinżynieria i eksploatacja surowców zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • zastosowania programów CAD w grafice inżynierskiej, modelowania inżynierskiego,
 • wybranych zagadnień geoinżynierii,
 • eksploatacji surowców mineralnych będących przedmiotem obrotu międzynarodowego i surowców o znaczeniu krajowym lub lokalnym,
 • geologii,
 • rekultywacji terenów poprzemysłowych,
 • maszyn i robotyki przemysłowej,
 • organizacji, bezpieczeństwa pracy,
 • kierowania dużymi, multidyscyplinarnymi zespołami pracowniczymi
 • samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej zgodnej z wybraną ścieżką dyplomowania.

Studiując zdobędziesz nie tylko akademicką wiedzę, ale i pierwsze zawodowe doświadczenia. Czeka Cię bowiem czterotygodniowa praktyka zawodowa, mająca formę stażu lub zatrudnienia w przedsiębiorstwach o profilu odpowiadającym wybranej ścieżce dyplomowania. Nasi studenci poznają najnowocześniejsze przemysłowe technologie w spółkach będących krajowymi liderami branży: m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Polskiej Grupie Górniczej oraz firmie TAURON Wydobycie. Poza organizacją staży i praktyk studenckich, współpraca obejmuje także wspólne projekty i prace naukowo-badawcze.

Jako absolwent kierunku możesz pracować między innymi w przedsiębiorstwach:

 • zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem surowców, gospodarką odpadami mineralnymi,
 • wykorzystujących technologie górnicze i wiertnicze,
 • prowadzących prace geologiczne i roboty inżynieryjne,
 • zajmujących się rewitalizacją terenów poprzemysłowych,
 • z zakresu przemysłu elektromaszynowego czy motoryzacyjnego.

Umiejętności, których Cię nauczymy, pozwalają także na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, a dobra znajomość języka obcego, w tym słownictwa technicznego skutecznie ułatwi Ci poszukiwanie pracy także za granicą.

Kierunek Geoinżynieria i eksploatacja surowców jest nowym kierunkiem studiów, który powstał na bazie doświadczeń zdobytych na innych, pokrewnych kierunkach. Przy tworzeniu jego planu, uwzględniono zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wyzwania przed jakimi stoi przemysł wydobywczy. Naszym priorytetem jest kształcenie, które gwarantuje absolwentom ciekawą, satysfakcjonującą i atrakcyjną finansowo pracę.

Kształcenie na drugim stopniu studiów na kierunku Geoinżynieria i eksploatacja surowców jest ukierunkowane i połączone z rozwijaniem umiejętności pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające zarządzanie różnorodną działalnością gospodarczą. Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa gruntowną, poszerzoną  znajomość zagadnień dotyczących eksploatacji surowców, geologii, ewentualnie maszyn inżynieryjnych i robotyki przemysłowej (w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania). Uzyskuje tę znajomość dzięki studiowaniu szerokiej gamy specjalistycznych przedmiotów technicznych, a także ekonomiczno-społecznych. Nabywa on także wiedzę praktyczną w trakcie odbywania praktyki dyplomowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia przygotowany jest do rozwiązywania skomplikowanych problemów inżynierskich z zastosowaniem zaawansowanego modelowania numerycznego i metod komputerowych. Może ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w wielu gałęziach gospodarki, w administracji państwowej a także w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent może także podjąć pracę naukową w ramach szkoły doktorskiej, której ukończenie pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia, rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • eksploatacja surowców
  • geologia
  • maszyny inżynieryjne i robotyka przemysłowa

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Geoinżynieria i eksploatacja surowców

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia, Zimowa

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Font Resize
Contrast