Informatyka

studia stacjonarne

Informatyka

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Matematyki Stosowanej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • uczenie maszynowe
  • przetwarzanie i ochrona informacji

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Kierunek Informatyka wyróżnia się silną orientacją na podstawy matematyczne informatyki oraz algorytmiczne rozwiązywanie problemów informatycznych, z uwzględnieniem praktycznych aspektów funkcjonowania sektora IT w przemyśle.
 • Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego rozwiązywania zadań informatycznych wymagających zastosowania złożonego aparatu matematycznego w zakresie metod uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, przetwarzania danych, algorytmów kryptograficznych.
 • Prowadzenie studiów na profilu praktycznym pozwoli połączyć doświadczenia nabyte w ramach współpracy z partnerami przemysłowymi oraz instytucjami naukowymi.
 • Absolwenci będą gotowi do przeprowadzenia samodzielnych, interdyscyplinarnych eksperymentów o charakterze badawczym, łączących wiedzę i doświadczenie z pogranicza nauk inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych.
 • Absolwenci otrzymają dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, między innymi, jako architekt systemów sztucznej inteligencji, specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów IT, programista, analityk danych, developer, czy też jako osoba wspomagająca badania naukowej w takich instytucjach jak: uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, centra badawczo-rozwojowe, firmy produkujące rozwiązania informatyczne, banki, firmy doradztwa informatycznego itp.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę i umiejętności z matematyki,
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów inżynierskich z dyscypliną wiodącą Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • zna, rozumie i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie sieci komputerowych, systemów operacyjnych, systemów sztucznej inteligencji, algorytmów i struktur danych,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

 

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast