• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Informatyka (profil praktyczny)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 2 lata/
4 semestry
Polski Gliwice 45

Wydział Matematyki Stosowanej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • uczenie maszynowe
  • przetwarzanie i ochrona informacji

Nasze studia o profilu praktycznym kładą nacisk na software (nie hardware) i wykorzystanie przydatnych umiejętności matematycznych w pracy informatyka. Większość zajęć (ćwiczenia, laboratoria, praktyki zawodowe) kształtuje umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Zapraszamy na nie specjalistów z topowych firm informatycznych z kraju i regionu. Prowadzą oni również niektóre zajęcia.

Nasi studenci poznają wiedzę z zakresu różnych technologii potrzebnych do wytwarzania oprogramowania na urządzenia mobilne oraz desktopowe, analizy danych i zastosowań sztucznej inteligencji, zarządzania sieciami komputerowymi, analizy dużych zbiorów danych i usług chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa.

Absolwent tego kierunku ma ułatwione wejście na rynek pracy,  kontakty z pracodawcami na uczelni i w czasie praktyk zwiększają atrakcyjność studentów. Pozwalają również na bieżące dostosowywanie treści kształcenia do wymagań pracodawców. Uzyskane umiejętności miękkie (dyscyplina samokształcenia i współpracy w zespołach) pozwalają na szybką adaptację w miejscu pracy.  Przyjmujemy na studia bardzo dobrych studentów, pracują u nas cenieni pracownicy, mamy bardzo dobre opinie w mediach społecznościowych.

Realizacja przedmiotów w dużej mierze oparta o projekty zespołowe i indywidualne, realizowanie zajęć przez specjalistów pracujących w zawodzie informatyka w firmach IT i przemyśle pozwala zdobyć umiejętności praktyczne uzupełniające wiedzę teoretyczną opisaną w dziale „Czego uczymy?”. Rozwijamy umiejętności planowania i realizacji pracy  zespołowej i systematycznej pracy nad projektami, które mają długofalowy charakter, promujemy zasady uczciwości intelektualnej  oraz postępowania etycznego. Oprócz tego uczymy samodzielnego przedstawiania wiedzy informatycznej w sposób zrozumiały dla  klientów oraz formułowania opinii na temat istniejących rozwiązań informatycznych.

W semestrze czwartym studenci odbywają trzymiesięczne  praktyki zawodowe. Pracodawcy współorganizujący praktyki gwarantują szeroki przekrój branż, w większości z obszaru nowoczesnych technologii, przetwarzania danych, sektora bankowego. Ponadto studenci mogą odbywać praktyki w wybranej przez siebie instytucji lub na Wydziale Matematyki Stosowanej w sposób gwarantujący realizację określonych dla praktyk efektów uczenia się.

Nasi studenci i absolwenci łatwo adaptują się do pracy w zespołach informatycznych, wnoszą cenione zdolności samokształcenia, logicznego i krytycznego rozumowania. Najczęściej zatrudniani są w  firmach wytwarzających  oprogramowanie oraz świadczących  usługi sieciowe, firmach  prowadzących prace badawczo-rozwojowe nad analizą danych i zastosowaniami sztucznej inteligencji, przetwarzaniem informacji w chmurze, analizą dużych zbiorów danych (big data) jak również w instytucjach publicznych, finansowych i administracji.

Najlepsi studenci uczestniczą w badaniach naukowych (dostają stypendia naukowe ministra, granty w konkursach „Najlepsi z Najlepszych”, wygrywają hackathony, otrzymują statuetki Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Zatrudniani są też na Wydziale Matematyki Stosowanej

Dawid P.

„Studiowałem dwa kierunki: matematykę i informatykę na Wydziale Matematyki Stosowanej. Otrzymałem gruntowne podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej, które pozwoliły mi skupić się na rozwiązywaniu trudnych zagadnień z dziedziny sztucznej inteligencji. Po ukończeniu studiów zostałem nauczycielem akademickim w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej, na stanowisku asystenta.”

Karolina Ch.

„Po skończeniu kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej rozpoczęłam pracę na stanowisku programisty aplikacji mobilnych w firmie EUVIC. Jednocześnie studiuję na kierunku informatyka na tym samym wydziale. W wolnych chwilach uczę dzieci programowania w gliwickiej firmie Plum-tree.”

 • Kierunek Informatyka wyróżnia się silną orientacją na podstawy matematyczne informatyki oraz algorytmiczne rozwiązywanie problemów informatycznych, z uwzględnieniem praktycznych aspektów funkcjonowania sektora IT w przemyśle.
 • Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego rozwiązywania zadań informatycznych wymagających zastosowania złożonego aparatu matematycznego w zakresie metod uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, przetwarzania danych, algorytmów kryptograficznych.
 • Prowadzenie studiów na profilu praktycznym pozwoli połączyć doświadczenia nabyte w ramach współpracy z partnerami przemysłowymi oraz instytucjami naukowymi.
 • Absolwenci będą gotowi do przeprowadzenia samodzielnych, interdyscyplinarnych eksperymentów o charakterze badawczym, łączących wiedzę i doświadczenie z pogranicza nauk inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych.
 • Absolwenci otrzymają dobre przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, między innymi, jako architekt systemów sztucznej inteligencji, specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów IT, programista, analityk danych, developer, czy też jako osoba wspomagająca badania naukowej w takich instytucjach jak: uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, centra badawczo-rozwojowe, firmy produkujące rozwiązania informatyczne, banki, firmy doradztwa informatycznego itp.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów matematycznych,
 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów z dyscypliną wiodącą Informatyka lub Informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • zna, rozumie i potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie sieci komputerowych, systemów operacyjnych, systemów sztucznej inteligencji, algorytmów i struktur danych,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast