• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria bezpieczeństwa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 35
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 2430zł/
semestr
35

Miejsce odbywania się zajęć:

GLIWICE

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 24 02, 32 237 11 30
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
  • cyberbezpieczeństwo (tylko studia stacjonarne)
  • BHP i dozór Techniczny

Studia skierowane są zarówno do osób, które ukończyły I stopień na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, ale również do tych, którzy dotychczas nie mieli z nią do czynienia. Na kierunku oferujemy zajęcia z bezpieczeństwa pracy, ergonomii i zagrożeń oraz ochrony środowiska.  Przygotowujemy także do egzaminów UDT, dzięki którym można zdobyć dodatkowe uprawnienia. Zagadnienia z obszaru zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego pozwolą z kolei aplikować do pracy w służbach odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Stawiamy również kształcenie praktyczne dlatego plan studiów obejmuje również wizyty ekspertów – praktyków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Podążając za potrzebami rynku, nauczymy Cię praktycznego podejścia do tematyki analizy zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania kryzysowego. Obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez osoby odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa ludzi, procesów i obiektów technicznych oraz ochrony środowiska. Poszukiwani są także menadżerowie w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania. Jeżeli interesujesz się problemami bezpieczeństwa, zagrożeń czy ryzyka, jednocześnie chcesz posiąść wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i dozoru technicznego te studia są właśnie dla Ciebie!

Studiując na kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dozoru technicznego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • ochrony ppoż.,
 • ochrony środowiska,
 • zagrożeń w środowisku pracy,
 • metodyki oceny ryzyka zawodowego,
 • systemów ratownictwa,
 • ryzyka eksploatacji obiektów technicznych,
 • gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • bezpieczeństwa urządzeń transportu bliskiego oraz urządzeń elektromobilności i urządzeń ciśnieniowych,
 • bezpieczeństwa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
 • dronów w diagnostyce i dozorze,
 • szkoleń BHP i przygotowania dydaktycznego.

W trakcie studiów istnieje możliwość odbycia płatnych staży, które organizowane są przy współudziale jednostek uczelni i instytucji zewnętrznych.

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa łączy podejście techniczne (bezpieczeństwo i dozór techniczny) oraz podejście systemowe (systemy zarządzania i bezpieczeństwo procesowe), a to czyni Cię idealnym specjalistą na następujące stanowiska:

 • inspektor/specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalista do spraw ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • specjalista/menadżer w służbach odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa, np. w jednostkach administracji publicznej i jednostkach organizacyjnych systemu oświaty,
 • pracownik w laboratoriach badań środowiskowych, np. w laboratoriach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiska pracy,
 • przedsiębiorca świadczący usługi doradcze/konsultingowe w zakresie bhp,
 • wykładowca/trener na rynku usług szkoleniowych w dziedzinie bhp,
 • doradca na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • zna i rozumie metody badawcze właściwe dla kierunku studiów,
 • zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria bezpieczeństwa

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast