• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria biomedyczna

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Zabrze 60

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Zabrze, ul. Roosevelta 40,
tel. 32 277 74 30
e-mail: wib_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie inżynierii biomedycznej oraz przygotowanie do studiów III stopnia. W ramach trzech oferowanych specjalności studenci poszerzają swoją wiedzę m. in. w zakresie zaawansowanych technik diagnostyczno-terapeutycznych, przetwarzania dużych ilości danych dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji, a także projektowania i implementacji systemów medycznych, projektowania implantów sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego z wykorzystaniem inteligentnych materiałów dla medycyny, wytwarzania produktów medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wytwarzania. Studenci uczą się również jak wdrażać i rejestrować wyroby medyczne, jak projektować materiały, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy przy wykorzystaniu oprogramowania CAD, jak planować badania, które pozwolą inżyniersko wspierać trening sportowy oraz wykorzystywać wirtualną rzeczywistość podczas rehabilitacji i treningu sportowego.

Inżynieria biomedyczna to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin wiedzy, w szczególności w krajach o dużym stopniu zaawansowania technologicznego. Kształcenie w tym zakresie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku poszukującego  wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej. Powodem jest między innymi dynamiczny rozwój firm zajmujących się wytwarzaniem wyrobów i materiałów dla potrzeb medycyny, a w konsekwencji wdrażanie innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Warto wspomnieć, że specjalistyczna medycyna to jedna z inteligentnych specjalności województwa śląskiego, a to powoduje, że regionalny rynek pracy będzie poszukiwał wysokiej klasy specjalistów. Zajęcia na naszym kierunku prowadzone są w kameralnych warunkach przez dobrze wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Odbywają się one w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w aparaturę nowej generacji. Gwarantuje to wysoki poziom kształcenia, co zostało potwierdzone przyznaniem przez Polską Komisję Akredytacyjną prestiżowego Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały Kierunek.

Kończąc drugi stopień studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna, absolwent posiada umiejętność formułowania i rozwiązywania zaawansowanych problemów biomedycznych
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,  biomechatroniki, nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania materiałów dla medycyny, implantów, sprzętu szpitalnego, rehabilitacyjnego i sportowego. Studiując, zdobywa umiejętność twórczej pracy w środowisku technicznym, podejmowania decyzji oraz  współpracy z osobami ze środowiska biomedycznego w zakresie szkolenia, eksploatacji, obsługi i konserwacji wyrobów medycznych.  

W nasz proces dydaktyczny stale angażujemy firmy, w których studenci mają możliwość realizacji staży zawodowych, co podnosi ich kompetencje, odpowiadając na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Wydział Inżynierii Biomedycznej ma podpisanych wiele umów
z firmami działającymi na rynku medycznym i na polu inżynierii biomedycznej, obejmujących również wspieranie procesu dydaktycznego. Często stosowaną praktyką jest angażowanie studentów w badania prowadzone wspólnie z firmami w ramach prac magisterskich, a także w realizację projektów badawczych w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Daje to szansę na poszerzenie i praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej, a także przygotowuje do samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna są przygotowani do twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę. Mogą pracować jako m.in. administratorzy informatycznych systemów medycznych, biomechatronicy, inżynierowie biomechanicy w rehabilitacji i sporcie, inżynierowie konstruktorzy CAD, inżynierowie specjaliści ds. certyfikacji wyrobów medycznych, inżynierowie specjaliści ds. materiałów dla medycyny, inżynierowie systemów pomiarowych, pracownicy uczelni i instytutów badawczych, programiści, projektanci inteligentnych urządzeń, projektanci systemów sztucznej inteligencji, serwisanci sprzętu medycznego, specjaliści data mining. Absolwenci kierunku są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności, także w formie start up-ów.

„Inżynieria biomedyczna ma wiele twarzy, ale wspólny mianownik: wykorzystanie technologii do pomocy człowiekowi.”(Pracownik centrum badawczego)

Pracuję w CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWYM POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH, gdzie zajmuję się projektami związanymi z konstruowaniem sprzętu medycznego w ramach programów rozwojowych (INŻYNIER KONSTRUKTOR CAD)

Pracuję w Laboratorium Ortopedycznym PROTEKA i zajmuję się indywidualnym zaopatrzeniem ortopedycznym. (SPECJALISTA DS. SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
I MEDYCZNEGO)

Pracuję w firmie Medea zajmującej się produkcją oraz dystrybucją różnego rodzaju aparatury elektrokardiograficznej, w której odpowiadam m. in. za modyfikację oprogramowania oraz promocję produktów. (INŻYNIER DS. OPROGRAMOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO)

Pracuję w dziale modelowania i symulacji w zespole zderzeń bocznych w firmie ZF TRW. (SPECJALISTA DS. SYMULACJI)

 • Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.
 • Potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji.
 • Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę.
 • Mogą zostać zatrudnieni w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych.
 • Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów nauki, które stanowią podstawę formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • zna i rozumie budowę i działanie układów i urządzeń elektronicznych, w szczególności systemów komputerowych oraz aparatury medycznej, jak również zagadnienia akwizycji, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów biomedycznych,
 • zna i rozumie zasady algorytmicznej prezentacji problemów, a także ich implementacyjne uwarunkowania,
 • zna i rozumie najnowsze rozwiązania materiałowe oraz techniki i technologie wytwarzania i kształtowania struktury oraz badania materiałów i wyrobów medycznych,
 • potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją, zamodelować, dokonać analizy, sporządzić dokumentację techniczną oraz wykonać typowe dla kierunku inżynieria biomedyczna urządzenie, obiekt, system lub proces, używając właściwych metod, technik, narzędzi lub materiałów,
 • potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania oraz przygotować tekst zawierający omówienie otrzymanych wyników, jak również przygotować, a także zaprezentować wyniki badań,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria biomedyczna

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Font Resize
Contrast