• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria i technologie materiałowe

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice 40

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
  • Inżynieria materiałów biomedycznych
  • Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
  • Technologie ochrony przeciwkorozyjnej
  • Badania materiałoznawcze
  • Fotowoltaika
 • Strona internetowa kierunku

Ostateczna decyzja o liczbie i rodzaju uruchamianych specjalności zostanie podjęta po zakończonej rekrutacji oraz na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród zrekrutowanych studentów.

Nauczymy Cię umiejętności świadomego korzystania ze współczesnych osiągnięć nauki, nieszablonowego myślenia, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, w szczególności dotyczących nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, w tym eko projektowania. Studiując, zdobędziesz teoretyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie z zakresu  badania i kształtowania struktury oraz właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych materiałów, pod kątem optymalizacji ich cech użytkowych. Nauczymy Cię również umiejętności miękkich i społecznych a dzięki realizacji wspólnych projektów, wykraczających poza ramy programu nauczania, efektywnej pracy w grupie.

Świadomość celu to cecha dobrego inżyniera. Pomożemy Ci określić własne priorytety i konsekwentnie je realizować. Studia magisterskie bowiem to świadomy krok w stronę dalszego rozwijania zainteresowań, treningu umysłu oraz poznawania kolejnych, nowych zagadnień nauki. To także szansa na darmowe szkolenia, motywujące spotkania networkingowe i udział w tematycznych  konferencjach oraz możliwość realizacji dyplomu magisterskiego u przyszłego pracodawcy, a to poszerza perspektywę znalezienia ciekawej pracy. Ponadto na studiach drugiego stopnia kładziemy duży nacisk na wiedzę praktyczną, przydatną w życiu codziennym i zawodowym, pozwalającą na świadome projektowanie oraz opracowanie technologii wytwarzania i zabezpieczania. Proces kształcenia prowadzimy w oparciu o własne doświadczenia badawcze i projektowe, zdobyte we współpracy z partnerami przemysłowymi oraz wypracowane poprzez realizację projektów NCBiR, NCN, Horyzont Europa.

Studiując, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania, wytwarzania oraz kształtowania własności i cech użytkowych materiałów i elementów z nich wykonanych, między innymi w oparciu o technologie obróbki cieplnej, plastycznej, powierzchniowej, druku 3D, technologii laserowych,
 • optymalizacji i modelowania procesów produkcyjnych, z zastosowaniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii,
 • obsługi unikatowej aparatury badawczej, niezbędnych umiejętności do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych,
 • zjawisk fizycznych i fizyko-chemicznych dotyczących degradacji materiałów oraz technologii ochrony przeciwkorozyjnej,
 • współpracy w międzynarodowym i multidyscyplinarnych zespołach inżynierskich.

Praktyki i staże studenckie to nierozerwalna część współczesnej edukacji, ale też szansa na podjęcie pierwszej pracy, możliwość utrwalenia wiedzy i zdobycia dodatkowych umiejętności – nie tylko zawodowych, ale również społecznych. Szczególną rolę w procesie kształcenia na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe odgrywa ścisła z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dydaktyczno-naukowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami ,w zakresie praktyk zawodowych, wspólnych projektów naukowych, inżynierskich oraz realizacji dyplomów magisterskich i mentoringu.

Inżynieria i Technologie Materiałowe to kierunek studiów zapewniający szerokie możliwościami rozwoju osobistego, który kompleksowo przygotuje Cię do podjęcia pracy zawodowej i zapewni dobry start. Absolwenci przygotowani są do pracy w jednostkach sektora doradczego, projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą znaleźć pracę na stanowisku:

 • specjalisty technologa, inżyniera materiałowego, inżyniera procesu, inżyniera ds. wsparcia technicznego, wdrożeniowca TimeLine (produkcja),
 • specjalisty ds. wdrożeń, doradcy techniczno-handlowego, inżyniera ds. badań i rozwoju, project engineer/manager, mechanical (design) engineer,
 • specjalisty ds. kontroli jakości, inżynier ds. testów,
 • lidera z zakresu automatyki technologii procesów materiałowych oraz technik wytwarzania, inżyniera konstruktora–tworzywa sztuczne,
 • pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego.

Aleksander K. Właściciel JT STAL SERWIS: 

„Zarządzanie rodzinną firmą… dzięki studiom o obszarze inżynierii materiałowej mogłem zrealizować swoje plany. W mojej firmie pracuje wielu absolwentów inżynierii materiałowej, którzy realizują obiekty wielkogabarytowe dla nowoczesnych branży przemysłu”

Anna D. Laboratory Supervisor, KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

„Przedstawiona podczas studiów wiedza materiałowa i technologiczna, połączenie teorii z praktyką, umożliwiły mi pozyskanie niezbędnych kompetencji do wykonywania pracy zawodowej. Studia motywujące do nieustannego rozwoju i samodyscypliny, profesjonalna i przyjazna kadra akademicka. Gorąco polecam!”

Jacek S. – Proama Poland:

„Inżynieria Materiałowa… inżynier o szerokiej wiedzy możliwej do wykorzystania w przemyśle. Obecnie zajmując stanowisko Kierownika Logistyki nieustannie korzystam z wiedzy pozyskanej na studiach. Fabryka części dla przemysłu samochodowego to przecież zbiór tolerancji, rysunków, materiałów oraz umiejętności miękkich.

Monika K. Inżynier jakości BMZ Poland”

“Studia na kierunku inżynieria materiałowa pozwoliły mi rozpocząć karierę w przemyśle już w czasie studiów. Zdobytą wiedzę w trakcie studiów wykorzystuję na co dzień w mojej pracy, potrafię dzięki temu zarządzać jakością, prowadzić projekty, rozwiązywać problemy, prowadzić analizy oraz dobierać technologie, a także materiały. 

Absolwent uzyskuje szeroką oraz ugruntowaną wiedzę i kompetencje w zakresie najnowszych trendów badawczych i technologicznych, w tym w szczególności dotyczących wysokowytrzymałych stali wielofazowych i mikrostopowych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych, materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej, ceramicznej i metalowej, biomateriałów i materiałów stomatologicznych, materiałów polimerowych, powłok zabezpieczających o podwyższonych własnościach mechanicznych i użytkowych, amorficznych i nanokrystalicznych materiałów metalowych oraz nanomateriałów, a także oraz technologii ich wytwarzania i obróbki.

Efektem skończonych studiów na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe jest m.in. bardzo dobre przygotowanie absolwentów do pracy w nowoczesnym przemyśle samochodowym, lotniczym, elektromaszynowym, metalurgiczny, lekkim, energetycznym, elektrotechnicznym, wysokich technologii, a także do pracy w jednostkach naukowych, doradczych i projektowych, a co za tym idzie absolwenci nabywają wiedze i umiejętności pozwalające na znalezienie atrakcyjnej pracy zawodowej zarówno w kraju jak i za granicą.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • wiedzę w zakresie matematyki i innych obszarów nauki oraz dyscyplin inżynieryjno-technicznych, w tym procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metod, technik, narzędzi (w tym informatycznych) i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu typowych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii i technologii materiałowych, a także podstaw przedsiębiorczości,
 • wiedzę z zakresu procesów technologicznych wykorzystywanych w kształtowaniu struktury i właściwości materiałów inżynierskich,
 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, zaprojektować oraz wykonać typowe dla inżynierii i technologii materiałowych urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając właściwych metod, technik, narzędzi i materiałów,
 • potrafi ujawnić, scharakteryzować (ilościowo i jakościowo) strukturę oraz określić podstawowe właściwości materiałów,
 • potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy, komunikować się i pracować indywidualnie i w zespole,
 • posiada kompetencje do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria i technologie materiałowe

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast