Inżynieria produkcji i zarządzania

studia stacjonarne/niestacjonarne

Inżynieria produkcji i zarządzania

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku / 3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia, rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • PZ1 – Organizacja, doskonalenie i informatyzacja produkcji
  • PZ2 – Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy
 • Strona internetowa kierunku

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji i zarządzania na studiach II stopnia nabywa wiedzę z zakresu:

 • zarządzania projektem i organizacją pracy zespołowej,
 • eksploatacji i niezawodności systemów,
 • statystycznej kontroli procesów i technik lean w doskonaleniu produkcji,
 • zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE,
 • modelowania, optymalizacji i symulacji procesów produkcyjnych,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • planowania operacyjnego i harmonogramowania produkcji,
 • systemów zarządzania danymi produkcyjnymi i cyklem życia produktu,
 • zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania,
 • zintegrowanych systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy,
 • projektowania ergonomicznego,
 • inżynierii odwrotnej i technik wytwarzania addytywnego.

Absolwent posiada kompetencje, zgodnie z którymi potrafi rozwiązywać zaawansowane problemy występujące w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych z różnych gałęzi przemysłu. Łączy wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji produkcji w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżynierii mechanicznej. Potrafi stosować zaawansowane systemy informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz przygotowaniu i organizacji produkcji. Posiada umiejętności badawcze i kompetencje społeczne niezbędne w działalności badawczej i na rynku pracy. Zna trendy rozwojowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz wyzwania stawiane przez przemysł.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i szeroko pojętej inżynierii ogólnej,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania, w tym organizacji produkcji, narzędzi wspomagania komputerowego, technik wytwarzania, projektowania procesów,
 • potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania,
 • potrafi dobierać i korzystać z właściwych technik, umiejętności i nowoczesnych narzędzi inżynierskich,
 • potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz w oparciu o posiadaną wiedzę z inżynierii produkcji i zarządzania,
 • zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
 • jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria produkcji i zarządzania

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast