Inżynieria i technologie materiałowe

studia stacjonarne

Inżynieria i technologie materiałowe

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku / 3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
  • Inżynieria materiałów biomedycznych
  • Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
  • Technologie ochrony przeciwkorozyjnej
  • Welding technologies and surface engineering in manufacturing
  • Badania materiałoznawcze
  • Fotowoltaika
 • Strona internetowa kierunku

Ostateczna decyzja o liczbie i rodzaju uruchamianych specjalności zostanie podjęta po zakończonej rekrutacji oraz na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród zrekrutowanych studentów.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje szeroką oraz ugruntowaną wiedzę i kompetencje w zakresie najnowszych trendów badawczych i technologicznych, w tym w szczególności dotyczących wysokowytrzymałych stali wielofazowych i mikrostopowych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych, materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej, ceramicznej i metalowej, biomateriałów i materiałów stomatologicznych, materiałów polimerowych, powłok zabezpieczających o podwyższonych własnościach mechanicznych i użytkowych, amorficznych i nanokrystalicznych materiałów metalowych oraz nanomateriałów, a także oraz technologii ich wytwarzania i obróbki.

Efektem skończonych studiów na kierunku Inżynieria i Technologie Materiałowe jest m.in. bardzo dobre przygotowanie absolwentów do pracy w nowoczesnym przemyśle samochodowym, lotniczym, elektromaszynowym, metalurgiczny, lekkim, energetycznym, elektrotechnicznym, wysokich technologii, a także do pracy w jednostkach naukowych, doradczych i projektowych, a co za tym idzie absolwenci nabywają wiedze i umiejętności pozwalające na znalezienie atrakcyjnej pracy zawodowej zarówno w kraju jak i za granicą.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą rozumienie fizycznego charakteru materii, pozwalającą na przygotowywanie planu eksperymentu, statystyczne opracowanie wyników badań, oraz swobodne korzystanie z możliwości inżynierii obliczeniowej,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstawowych i innowacyjnych technologii kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz ich powierzchni,
 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości mechanicznych , fizykochemicznych i użytkowych materiałów inżynierskich, w tym także biomateriałów i nanomateriałów,
 • zna i rozumie cykle życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,
 • potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego przy rozwiązywaniu zadań z zakresu inżynierii materiałowej,
 • potrafi dobrać materiał do określonego zastosowania z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skutkowego: skład chemiczny – technologia – struktura – właściwości – zastosowanie,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów,
 • jest gotowy do pracy w grupie, zarówno jako lider realizowanego projektu, jak i w roli członka zespołu oraz wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-technologicznych.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Angielski, Polski

Kierunek

Inżynieria i technologie materiałowe

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast