• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Matematyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister 2 lata /
4 semestry
Polski Gliwice 45

Wydział Matematyki Stosowanej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister
 • specjalności:
  • kryptografia
  • matematyka teoretyczna
  • matematyka w ekonomii
  • modelowanie matematyczne
  • statystyka

Matematyka, jako kierunek studiów, ma ogromny wpływ na kształtowanie się kompetencji zawodowych studenta. Studia pozwalają opanować nie tylko ogólną wiedzę matematyczną ale również jej poszerzony zakres i zastosowania.  Absolwenci kierunku, dzięki wiedzy, dyscyplinie samokształcenia i  umiejętnościom pracy zespołowej, doskonale radzą sobie na rynku pracy.

Oprócz uzyskania podstawowej wiedzy z analizy, algebry i rachunku prawdopodobieństwa, możesz   pogłębiać  swoje zainteresowania na następujących specjalnościach: statystyka, kryptografia, modelowanie matematyczne, matematyka w ekonomii, matematyka teoretyczna.

Matematyka jest częścią naszej kultury. Za pomocą rozważań logicznych możemy analizować zależności i relacje pomiędzy obiektami a także badać różne zjawiska  w otaczającym nas świecie.  Matematyka jest uniwersalnym językiem dla ich opisu. Studiując, rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia i analizowania złożonych problemów, poprawisz kreatywność, samodzielność, komunikację oraz umiejętność współpracy w grupie. Zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje bardzo cenione przez pracodawców.

Nasz kierunek, w najnowszym rankingu Perspektyw, został najwyżej oceniony spośród wszystkich kierunków matematycznych prowadzonych przez uczelnie w województwach śląskim i opolskim oraz znalazł się w grupie najlepszych Matematyk w kraju.

Studia na kierunku Matematyka dają możliwość  opanowania ogólnej wiedzy matematycznej oraz jej zastosowań. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiają absolwentom przekazywanie wiedzy matematycznej i wyjaśnianie jej praktycznego zastosowania w ramach pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach (w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, administracji). W przyszłym zatrudnieniu z pewnością pomoże Ci umiejętność logicznego i krytycznego rozumowania.

W programie studiów II stopnia matematyki nie przewiduje się praktyk zawodowych. Wydział Matematyki Stosowanej współpracuje z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech w ramach programu RealMaths i umowy o podwójnym dyplomowaniu.  Nasi studenci zakwalifikowani do tego programu mogą spędzić drugi rok studiów we Włoszech i uzyskać dwa dyplomy magisterskie obu uczelni.

W cyfrowym, zaawansowanym technologicznie świecie, „produkującym” ogromne ilości danych, wiele firm i instytucji szuka osób dobrze zorientowanych w praktycznym wykorzystaniu metod matematycznych. Należą do nich np.: banki i inne instytucje finansowe, administracje przedsiębiorstw, ich działy finansowe,  firmy informatyczne. Dlatego program studiów przygotuje Cię do pracy w takich instytucjach, ale również umożliwi podjęcie pracy naukowo-badawczej jeśli taką ścieżkę kariery wybierzesz.

W czasie studiów licencjackich lub magisterskich możesz także, poza uczelnią, zdobyć dodatkowe uprawnienia pedagogiczne. Wraz z dyplomem magistra umożliwi Ci to pracę w placówkach oświatowych jako pełnoprawny nauczyciel matematyki.

Marcin Szweda

„Ukończyłem studia na kierunku matematyka. Obecnie pracuję jako nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej. Zawsze marzyłem o pracy z uczniami, o wprowadzaniu ich w tajniki matematyki, pokazywaniu jej piękna i użyteczności. Zamierzam przygotowywać swoich uczniów do startów w konkursach matematycznych i informatycznych.”

Magdalena Rajnisz

„Ukończyłam studia na Politechnice Śląskiej na dwóch kierunkach: matematyce na Wydziale Matematyki Stosowanej i inżynierii materiałowej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Wiedzę, umiejętności, a także kompetencje miękkie zdobyte na studiach wykorzystuję w pracy na stanowisku specjalisty ds. procesu w firmie PwC Service Delivery Center (Katowice), prowadzę też własną działalność (firma Matfun – korepetycje online).”

Mirosława Łukawska

„Od zawsze wiedziałam, że chcę studiować matematykę, ale nie za bardzo miałam pojęcie, gdzie po tym kierunku studiów można podjąć pracę. W czasie studiów, w ramach programu ERASMUS, odbyłam staż na Uniwersytecie w Würzburgu. Podszkoliłam znajomość języka niemieckiego i rozszerzyłam swoją wiedzę ze statystyki matematycznej i analizy danych. Obecnie pracuję w Dziale Badań i Rozwoju Centrum Innowacji Technik Pomiarowych w Niemczech.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
 • Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
 • Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
 • Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw.
 • Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
 • Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów matematycznych lub studiów pokrewnych, w szczególności z analizy matematycznej, algebry, geometrii, logiki, teorii mnogości i rachunku prawdopodobieństwa,
 • potrafi używać narzędzi statystyki matematycznej do analizy danych,
 • potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz posługiwać się programami służącymi do obliczeń matematycznych,
 • zna podstawy programowania w popularnych językach programistycznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Matematyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast