Nauczanie matematyki w szkołach

Nauczanie matematyki w szkołach

Kategoria:
  • Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku / 3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Nauczanie matematyki w szkołach” absolwent

  • posiada gruntowną wiedzę z zakresu matematyki,
  • potrafi planować proces dydaktyczny, wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej,
  • potrafi łatwo, używając prostego języka, przekazywać swoją wiedzę innym w mowie i na piśmie,
  • posiada umiejętność krytycznego myślenia i rozumowania, które pozwalają mu sformalizować, analizować i sprawnie rozwiązywać problemy,
  • potrafi łatwo i szybko przyswajać nową wiedzę, również samodzielnie pogłębiać wiedzę korzystając z różnych źródeł,
  • potrafi używać nowoczesnych narzędzi informatycznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia podyplomowe „Nauczanie matematyki w szkołach” przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych, lub czynnych zawodowo nauczycieli posiadających dyplom magistra lub magistra inżyniera. Ponadto, kandydaci na te studia powinni posiadać kompetencje, nabyte na wcześniejszym etapie edukacji, zestawione w tabeli poniżej:

Lp. Zakładane efekty kształcenia
Wiedza: kandydat na studia podyplomowe zna i rozumie
1. cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
2. co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2)
3. podstawowe zasady BHP oraz podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Kompetencje społeczne: kandydat na studia podyplomowe jest gotów do
4. uznania ograniczeń własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
5. rozwijania zdolności precyzyjnego formułowania pytań, służących pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
6. pracy zespołowej i systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
7. wdrażania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób oraz postępowania etycznego
8. samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, także w językach obcych

PLAN STUDIÓW

Semestr I Semestr II Semestr III
W+Ć L W+Ć L W+Ć S L
Elementy logiki i teorii mnogości 32
Matematyka dyskretna 24
Analiza matematyczna 24 24
Algebra i arytmetyka 16 24
Geometria 24 10
Rachunek prawdopodobieństwa 24
Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki 24 24
Dydaktyka matematyki 30 30
Praktyka 60

WYSOKOŚĆ OPŁATY

5 400zł (1 800zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

3 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

lic. Marianna Konkol
tel. 32 237 20 29

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Podyplomowe

Język

Polski

Kierunek

Nauczanie techniki i informatyki w szkole

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast