Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

GLIWICE

Wydział Inżynieria Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

1,5 roku/3 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Aircraft Design
  • Maszyny i urządzenia energetyczne
  • Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych
  • Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
  • Obróbka plastyczna metali i ich stopów
  • Projektowanie i eksploatacja maszyn
  • Projektowanie układów napędowych pojazdów specjalnych i maszyn górniczych
  • Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
  • Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych
  • Technologie odlewnicze
  • Technologie spawalnicze
 • Strona internetowa kierunku

Ostateczna decyzja o liczbie i rodzaju uruchamianych specjalności zostanie podjęta po zakończonej rekrutacji oraz na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród zrekrutowanych studentów.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, budowy, diagnostyki i eksploatacji maszyn, a także z dziedziny technologii procesów materiałowych oraz współczesnych procesów wytwórczych obejmujących m.in.: technologie ubytkowe, przyrostowe, spawalnicze, odlewnicze, obróbki cieplno-chemicznej. Potrafią stosować nowoczesne narzędzia informatyczne do modelowania i optymalizacji ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych oraz numerycznych. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesem projektowym, technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest praktyką przemysłową. Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone są z dużym udziałem przemysłu.
Magister inżynier, absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn znajdzie zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn (np. w biurach konstrukcyjnych),
 • przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacyjnych, wymagających wiedzy zarówno technicznej, jak i informatycznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania współczesnych problemów technologicznych w tym zakresie,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • potrafi dokonać interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,
 • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Angielski, Polski

Kierunek

Mechanika i budowa maszyn

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast