• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Transport

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Katowice 150
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Katowice 2150zł/
semestr
75

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 43 60, 32 603 43 52
e-mail: wt_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa (studia stacjonarne), rekrutacja letnia (studia niestacjonarne)
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności (st. stacjonarne):
   • eksploatacja pojazdów samochodowych,
   • eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych,
   • transport i spedycja drogowa,
   • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym,
   • eksploatacja pojazdów szynowych,
   • systemy informatyczne dla kolei,
   • nawigacja powietrzna,
   • mechanika i eksploatacja lotnicza,
   • logistyka transportu,
   • inżynieria ruchu,
   • systemy informatyczne transportu,
   • technologie transportowe,
   • transport przemysłowy,
 • specjalności (st. niestacjonarne):
   • eksploatacja pojazdów samochodowych,
   • eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych,
   • transport i spedycja drogowa
   • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym,
   • eksploatacja pojazdów szynowych,
   • sterowanie ruchem kolejowym,
   • logistyka transportu,
   • inżynieria ruchu,
   • systemy informatyczne transportu,
   • technologie transportowe,
   • transport przemysłowy

Przygotujemy Cię do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach nowoczesnego i specjalistycznego transportu. Zdobędziesz wiedzę z inżynierii środków transportu i infrastruktury transportu, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Będziesz dobrze przygotowany organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego oraz organizacji logistyki transportu. Poznasz także wymagania i zasady dotyczące prowadzenia działalności transportowej.

Transport to koło zamachowe współczesnej gospodarki. Mimo ważnej roli jaką pełni, nie brakuje wyzwań, które przed nim stoją. Cyfryzacja, dekarbonizacja oraz dalsza rozbudowa sieci dróg, to najważniejsze trendy rozwojowe tej dziedziny gospodarki. Kształcenie na naszym kierunku odpowiada szerokim oczekiwaniom: nauczymy Cię jak uczynić transport  przyjaznym dla środowiska, mniej emisyjnym, bardziej zrównoważonym i wykorzystującym nowe rodzaje energii. Dynamiczny rozwój technologiczny, automatyzacja i coraz śmielsze wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawiają, że to co jeszcze wczoraj było nowatorskie, dziś jest już w powszechnym użyciu. Samochody autonomiczne, sterowane przez komputer, inteligentne pojazdy elektryczne i hybrydowe, jeżdżące na wodór autobusy miejskie to tylko niektóre przykłady skoku cywilizacyjnego w transporcie. Studiując, będziesz mieć nie tylko dostęp do najnowszych rozwiązań, ale będziesz mógł je tworzyć lub udoskonalać.

Studiując na kierunku Transport zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • zaawansowanej i specjalistycznej wiedzy inżynierskiej i jej zastosowania w transporcie,
 • budowy i eksploatacji niekonwencjonalnych i nowoczesnych środków transportu i infrastruktury transportowej,
 • opracowywania zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem,
 • doboru nowoczesnych materiałów, zaawansowanych technologii wytwarzania i nowoczesnych technologii napraw środków transportu,
 • logistyki transportu i spedycji,
 • organizowania i prowadzenia działalności transportowej oraz jej aspektów prawnych i ekonomicznych,
 • transportu specjalnego, multimodalnego, intermodalnego, ponadgabarytowego, dla ładunków wrażliwych i towarów niebezpiecznych.

Nasi studenci mogą uczestniczyć w wycieczkach dydaktycznych, wizytach studyjnych i stażach, podczas których poznają potencjalnych pracodawców takich jak: przedsiębiorstwa transportowe, lotniska, stacje kontroli pojazdów, jednostki administracji państwowej, centra zarządzania ruchem, przedsiębiorstwa produkcyjne, obiekty zaplecza technicznego motoryzacji czy centra doskonalenia operatorów środków transportu. Staż przemysłowy bardzo często otwiera możliwości podjęcia interesującej i dobrze płatnej pracy.

Absolwenci studiów drugiego stopnia posiadają specjalistyczną i zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu. Kariera zawodowa rozpoczyna się już na studiach poprzez np. wyjazdy krajowe i zagraniczne (np. program ERASMUS+), realizację projektów (np. projekty PBL) oraz działalność w studenckich kołach naukowych. Stając się absolwentem kierunku Transport, możesz pracować m. in. na stanowiskach:

 • w jednostkach projektowych środków transportu i infrastruktury transportu,
 • w jednostkach produkcyjnych i eksploatacyjnych transportu,
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych.
 • w jednostkach administracji państwowej i służb związanych z transportem,
 • pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego.

Wioletta:

„Kierunek Transport to kierunek interdyscyplinarny. Długa tradycja i ciągły rozwój kierunku gwarantuje, że zapewnia on solidne i zaawansowane podstawy inżynierskie, ciekawe specjalności i na bieżąco nawiązuje do najnowszych trendów (np. ekomobilność, elektromobilność, napędy elektryczne i wodorowe, mobilność przyszłości).”

Piotr:

“Polecam studia na kierunku Transport. Wydział zapewnia nowoczesne pracownie, interesujące specjalności, przedmioty i bardzo dobrze przygotowanych wykładowców. Dodatkowo studia zapewniają bardzo dużo możliwości rozwoju związane z udziałem w konferencjach, kołach naukowych, wyjazdach ERASMUS i stażach. Polecam wszystkim zainteresowanym zagadnieniami transportowymi.”

 • Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.
 • Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.
 • Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.
 • Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych.
 • Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki wykorzystywane do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych oraz zna, rozumie i stosuje metody oraz techniki pomiaru wielkości fizycznych dla analizy i rozwiązania prostych problemów fizycznych,
 • potrafi uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne (w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne) oraz zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące procesów ekonomicznych, dokonuje wstępnych analiz ekonomicznych podejmowanych zadań,
 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia oraz stosuje je w projektowaniu obiektów technicznych również z wykorzystaniem technik komputerowych oraz zna, rozumie i stosuje zasady tworzenia dokumentacji technicznej szczególnie dla elementów infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • ma podstawową wiedzę o aktualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz podstawowych procesach zachodzących w cyklu życia obiektów i systemów technicznych,
 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody, narzędzia, przyrządy i stanowiska do rozwiązywania prostych zadań dotyczących zagadnień związanych z transportem,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Transport

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia, Zimowa

Wydział

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Font Resize
Contrast