• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Zarządzanie

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister 2 lata /
4 semestry
Polski Zabrze 30
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister 2 lata /
4 semestry
Polski Zabrze 2700zł/
semestr
30

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister
 • specjalności:
  • menedżer innowacji
  • audytor biznesowy
  • menedżer HR
  • menedżer w organizacji publicznej
  • specjalista ds. controllingu i finansów
 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów społeczno-ekonomicznych, w tym zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej, szybko zmieniającej się gospodarki, tworzenia i doskonalenia modeli biznesu, projektowania i wdrażania strategii, kształtowania przywództwa w organizacji, wdrażania systemów zarządzania jakością, czy też zagadnień związanych z metodami ilościowo-informatycznymi w zarządzaniu, istotnymi dla przygotowania i podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych.
 • Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu.
 • Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy menedżerów działających w warunkach ewoluującej gospodarki, którzy potrafią zainicjować powstanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonymi zasobami materialnymi i niematerialnymi, a także współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.
 • Znają specyfikę zróżnicowanych rynków: konsumpcyjnego i instytucjonalnego zarówno w sferze usług, jak i towarów.  Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie różne rodzaje struktur organizacyjnych i instytucji społecznych oraz relacje między nimi,
 • zna i rozumie teorię oraz ogólną metodologię badań w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,
 • zna i rozumie metody i narzędzia zarządzania organizacjami pozwalające na identyfikację, analizę i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania organizacjami,
 • zna i rozumie istotę analizy strategicznej, podstawy projektowania strategii oraz zasady tworzenia planu biznesu,
 • zna i rozumie zasady rynkowe, cele i zakres badań i strategii marketingowych,
 • zna i rozumie zasady racjonalnego procesu podejmowania decyzji w zmiennym otoczeniu gospodarczym, politycznym, technologicznym środowiskowym i społecznym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast