• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Zarządzanie projektami

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister 2 lata /
4 semestry
Polski Zabrze 30
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister 2 lata /
4 semestry
Polski Zabrze 2700zł/
semestr
30

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister
 • Specjalności
  • zarządzanie projektami informatycznymi
  • zarządzanie projektami w administracji
  • zarządzanie projektami w przemyśle
 • Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu.
 • Posiadają wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami, instrumentów wspierających oraz zagadnień przekrojowych zarządzania projektami.
 • Znają podstawy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych.
 • Posiadają umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym.
 • Potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami.
 • Znają standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafią zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu.
 • Absolwenci potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem projektu.
 • Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów.
 • Posiadają umiejętności tworzenia, kierowania oraz współpracy w zespole projektowym.
 • Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu.
 • Absolwenci kierunku zarządzanie projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie wybrane fakty i procesy toczące się w gospodarce i społeczeństwie,
 • zna i rozumie prawne, finansowe i inne uwarunkowania związane z funkcjonowaniem organizacji,
 • zna i rozumie rolę i miejsce zarządzania w społeczeństwie, gospodarce oraz związane z nimi problemy,
 • zna i rozumie zasady rozwoju różnych form przedsiębiorczości,
 • potrafi logicznie myśleć, analizować i przeprowadzać syntezę docierając do źródeł wiedzy i korzystać z niej,
 • potrafi pracować samodzielnie i w zespole realizując złożone zadania i adaptując je do zmiennych wymagań otoczenia i środowiska pracy,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie projektami

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast