Kandydaci z niepełnosprawnością

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych

Osoby z niepełnosprawnością mogą rekrutować się na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadach ogólnych.

W przypadku gdy tryb rekrutacji przewiduje dodatkowo organizację sprawdzianu uzdolnień artystycznych, istnieje możliwość dostosowania formy jego przeprowadzania do indywidualnych potrzeb kandydata. Zmiana formy sprawdzianu nie jest jednoznaczna ze zwolnieniem z procedury rekrutacyjnej – ma ona na celu jedynie dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnego kandydata.

W rekrutacji sprawdzian obowiązuje tylko kandydatów na kierunki Architektura i Architektura wnętrz. Kandydaci ci muszą wziąć udział w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.

Osoby ubiegające się o dostosowanie formy sprawdzianu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu. W przypadku zgłoszeń po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości udzielenia wsparcia.

Pomoc podczas sprawdzianów

Oferujemy pomoc kandydatom z niepełnosprawnością stosownie do ich potrzeb. Forma wsparcia jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata i może obejmować:

  • dostosowanie formy sprawdzianu – przez zmianę formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • możliwość zdawania sprawdzianu z wykorzystaniem dostosowanego komputera lub z użyciem oprogramowania wspomagającego,
  • adaptację materiałów egzaminacyjnych (materiały opracowane w brajlu, druku powiększonym lub w formie elektronicznej),
  • wydłużenie czasu trwania sprawdzianu – maksymalnie o 50%,
  • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
  • możliwość korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Kandydat ma możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta, który pomoże przejść cały proces rekrutacji (zapoznanie kandydata z ofertą edukacyjną, zasadami i terminami rekrutacji, wsparcie w kontakcie z Biurem Obsługi Studentów wybranego Wydziału, pomoc w wypełnieniu dokumentów w systemie rekrutacyjnym IRK oraz w złożeniu dokumentów w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez kandydata informacji. Kandydatom mogą zostać zaproponowane również inne formy wsparcia, w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 32 237 23 50
e-mail: bon@polsl.pl
www.polsl.pl/rd1-cos/bon/

Font Resize
Contrast