Kandydaci z niepełnosprawnością

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych

Osoby z niepełnosprawnością mogą rekrutować się na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadach ogólnych.

W przypadku kwalifikacji odrębnej niż przyjęcie na podstawie wyników maturalnych – na podstawie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej – istnieje możliwość dostosowania formy ich przeprowadzania do indywidualnych potrzeb kandydata. Zmiana formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej nie jest jednoznaczna ze zwolnieniem z procedury rekrutacyjnej, ma ona na celu jedynie dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnego kandydata.

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie egzamin obowiązuje tylko kandydatów na kierunki Architektura i Architektura wnętrz. W rekrutacji na studia drugiego stopnia obowiązuje egzamin kwalifikacyjny na kierunek Budownictwo (tylko dla kandydatów, którzy są absolwentami innych kierunków).

Osoby ubiegające się o dostosowanie formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zgłoszeń po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości udzielenia wsparcia.

Pomoc podczas egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych

Oferujemy pomoc kandydatom z niepełnosprawnością stosownie do ich potrzeb. Forma wsparcia jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata i może obejmować:

  • dostosowanie formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – przez zmianę formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • możliwość zdawania egzaminu z wykorzystaniem dostosowanego komputera lub z użyciem oprogramowania wspomagającego,
  • adaptację materiałów egzaminacyjnych (materiały opracowane w brajlu, druku powiększonym lub w formie elektronicznej),
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie o 50%,
  • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
  • możliwość korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez kandydata informacji. Kandydatom mogą zostać zaproponowane również inne formy wsparcia, w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 32 237 23 50
e-mail: bon@polsl.pl
www.bon.polsl.pl

Font Resize
Contrast