Kandydaci z niepełnosprawnością

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych

Osoby z niepełnosprawnością mogą rekrutować się na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadach ogólnych.

W przypadku kwalifikacji na innej podstawie niż wyniki maturalne – na podstawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych lub egzaminu wstępnego – istnieje możliwość dostosowania formy ich przeprowadzania do indywidualnych potrzeb kandydata. Zmiana formy sprawdzianu lub egzaminu nie jest jednoznaczna ze zwolnieniem z procedury rekrutacyjnej – ma ona na celu jedynie dostosowanie jej do potrzeb niepełnosprawnego kandydata.

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie sprawdzian obowiązuje tylko kandydatów na kierunki Architektura i Architektura wnętrz. W rekrutacji na studia drugiego stopnia obowiązuje sprawdzian dla kandydatów na kierunki Architektura i Architektura wnętrz, a także egzamin kwalifikacyjny na kierunek Budownictwo dla kandydatów, którzy są absolwentami innych kierunków.

Osoby ubiegające się o dostosowanie formy sprawdzianu lub egzaminu kwalifikacyjnego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu/egzaminu. W przypadku zgłoszeń po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości udzielenia wsparcia.

Pomoc podczas sprawdzianów i egzaminów wstępnych

Oferujemy pomoc kandydatom z niepełnosprawnością stosownie do ich potrzeb. Forma wsparcia jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata i może obejmować:

  • dostosowanie formy sprawdzianu lub egzaminu – przez zmianę formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • możliwość zdawania sprawdzianu lub egzaminu z wykorzystaniem dostosowanego komputera lub z użyciem oprogramowania wspomagającego,
  • adaptację materiałów egzaminacyjnych (materiały opracowane w brajlu, druku powiększonym lub w formie elektronicznej),
  • wydłużenie czasu trwania sprawdzianu lub egzaminu – maksymalnie o 50%,
  • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
  • możliwość korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Kandydat ma możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta, który pomoże przejść cały proces rekrutacji (zapoznanie kandydata z ofertą edukacyjną, zasadami i terminami rekrutacji, wsparcie w kontakcie z Biurem Obsługi Studentów wybranego Wydziału, pomoc w wypełnieniu dokumentów w systemie rekrutacyjnym IRK oraz w złożeniu dokumentów w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez kandydata informacji. Kandydatom mogą zostać zaproponowane również inne formy wsparcia, w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 32 237 23 50
e-mail: bon@polsl.pl
www.polsl.pl/rd1-cos/bon/

Font Resize
Contrast