Tematy

Tematy prac według dyscyplin:

 • Mikroinwestycje prośrodowiskowe w zwartej zabudowie mieszkaniowej

Promotor – Dr hab. inż. arch. Szymon Opania, prof. PŚ
szymon.opania@polsl.pl

 • Współczesne wyzwania, potrzeby i instrumenty kształtowania przestrzeni miejskich

Promotor – Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ
krzysztof.kafka@polsl.pl

 • Analiza środowiska mieszkalnego względem istnienia świadomości potrzeby oraz poziomu zaawansowania wdrażania idei projektowych związanych z ruchem proekologicznym i ochroną środowiska

Promotor – Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, prof. PŚ
beata.kucharczyk-brus@polsl.pl

 • Zasady i metody kreowania środowiska zbudowanego obejmującego zdegradowane tereny nadwodnych w tkance miast, w kontekście imperatywu zrównoważonego rozwoju, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi projektowych i możliwości technicznych

Promotor – Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ
beata.majerska-palubicka@polsl.pl

 • Sport „między budynkami”. Kształtowanie miejskich przestrzeni, przyjaznych uprawianiu sportów ulicznych

Promotor – Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ
katarzyna.ujma-wasowicz@polsl.pl

 • Architektura indywidualnie projektowanych domów jednorodzinnych w województwie śląskim w latach 1956–1989: polskie dziedzictwo w kontekście architektury europejskiej drugiej połowy XX wieku

Promotor – Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ
magdalena.zmudzinska@polsl.pl

 • Modelowe formy konserwacji i rewitalizacji postindustrialnego dziedzictwa: osiedla robotnicze Aglomeracji Górnośląskiej i regionów Włoch – wymiana wiedzy i doświadczeń

Promotor – Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ
magdalena.zmudzinska@polsl.pl

 • Autarkia w osadnictwie miejskim

Promotor – Dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz, prof. PŚ
barbara.stankiewicz@polsl.pl

 • Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i cyfrowego przetwarzania sygnałów

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ
dariusz.bismor@polsl.pl

 • Synteza logiczna energooszczędnych automatów sekwencyjnych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
dariusz.kania@polsl.pl

 • Detektor wybranych gazów na bazie efektu fotonapięcia powierzchniowego (SPV) dla rozpoznawania składników gazów wydychanych przez człowieka, w aspekcie jego zastosowań w medycynie

Promotor – Dr hab. inż. Monika Kwoka, Prof. PŚ
monika.kwoka@polsl.pl

 • Sprzętowy sterownik logiczny dynamicznie rekonfigurowany programem sterowania

Promotor – Dr hab. inż. Adam Milik, Prof. PŚ
adam.milik@polsl.pl

 • Wielokontekstowa selektywna realizacja programu sterowania

Promotor – Dr hab. inż. Adam Milik, Prof. PŚ
adam.milik@polsl.pl

 • Analiza jakościowa w zagadnieniach dynamiki i sterowania ciągłymi procesami fermentacji etanolowej

Promotor – Dr hab. inż. Piotr Skupin
piotr.skupin@polsl.pl

 • Metodyka budowy samoadaptujących się systemów detekcji i lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych

Promotor – Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
wojciech.moczulski@polsl.pl

 • Predykcja awarii pojazdów samochodowych metodami sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem czujników MEMS

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ
dariusz.bismor@polsl.pl

 • Miary entropii w analizie danych ruchu

Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Szczęsna
agnieszka.szczesna@polsl.pl

 • Zastosowanie podejścia wielo-agentowego dla hybrydowej fuzji danych dedykowanej dla realizacji cyfrowego bliźniaka w przemyśle 4.0

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Cupek
rafal.cupek@polsl.pl

 • Wydajne obliczeniowo metody wizji komputerowej dla systemu rzeczywistości rozszerzonej działającego w środowisku profesjonalnego symulatora lotu

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, Prof. PŚ
krzysztof.cyran@polsl.pl

 • Opracowanie metod maszynowego uczenia w celu przewidywania funkcji niskozłożonych regionów białkowych

Promotor – Dr hab. inż. Aleksandra Gruca, prof. PŚ
aleksandra.gruca@polsl.pl

 • Segmentacja utworu muzycznego za pomocą metod analizy sygnału dźwiękowego i sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Harężlak, prof. PŚ
katarzyna.harezlak@polsl.pl

 • Zaawansowane techniki MIMO wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. Jacek Izydorczyk
jacek.izydorczyk@polsl.pl

 • Algorytmiczne metody wykrywania tempa i metrum utworów muzycznych

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ
pawel.kasprowski@polsl.pl

 • Wykorzystanie kamery do określania punktu skupienia wzroku

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ
pawel.kasprowski@polsl.pl

 • Opracowanie algorytmów do automatycznego wykrywania zdarzeń w sygnale ruchu oka

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ
pawel.kasprowski@polsl.pl

 • Metody analizy obrazów satelitarnych z wykorzystaniem głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych

Promotor – Dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ
michal.kawulok@polsl.pl

 • Metody sztucznej inteligencji dla zwinnych systemów produkcyjnych dużej skali

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
dariusz.mrozek@polsl.pl

 • Prognozowanie niezawodności systemów elektronicznych w pojazdach autonomicznych

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
dariusz.mrozek@polsl.pl

 • Metody sztucznej inteligencji dla energooszczędnej i zasobooszczędnej logistyki wewnętrznej na linii produkcyjnej opartej na autonomicznych pojazdach AGV

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
dariusz.mrozek@polsl.pl

 • Zastosowanie analizy sygnału i metod uczenia maszynowego do wykrywania głosu ludzkiego w utworach muzycznych

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
dariusz.mrozek@polsl.pl

 • Opracowanie metodologii uczenia głębokich sieci neuronowych i zaproponowanie najkorzystniejszej architektury sieci uwzględniającej ograniczenia wynikające z implementacji rozwiązania na urządzeniu mobilnym, z ograniczonym dostępem do danych uczących

Promotor – Dr hab. inż. Karolina Nurzyńska, prof. PŚ
karolina.nurzynska@polsl.pl

 • Rozwijanie narzędzi obliczeniowych oraz modeli matematycznych dla systemów reakcji – konwekcji – dyfuzji

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Polański
andrzej.polanski@polsl.pl

 • Redukcja zniekształceń liniowych wprowadzanych przez kanały o kompresyjnej odpowiedzi impulsowej

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Sułek
wojciech.sulek@polsl.pl

 • Efektywna sprzętowa implementacja dekodera kodów polarnych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Sułek
wojciech.sulek@polsl.pl

 • Kwantowe uwierzytelnianie użytkowników o ograniczonych zasobach

Promotor – Dr hab. Piotr Zawadzki
piotr.zawadzki@polsl.pl

 • Wykorzystanie mechanizmów AI do analizy danych pomiarowych w celach diagnostyki w czasie rzeczywistym

Promotor – Dr hab. inż. Piotr Gaj
piotr.gaj@polsl.pl

 • Analiza czasowa przepływu danych w heterogenicznych sieciach komunikacyjnych czasu rzeczywistego

Promotor – Dr hab. inż. Piotr Gaj
piotr.gaj@polsl.pl

 • Sieci przemysłowe w Internecie

Promotor – Dr hab. inż. Piotr Gaj
piotr.gaj@polsl.pl

 • Obrazowanie medyczne w diagnostyce chorób płuc

Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska
joanna.polanska@polsl.pl

 • Algorytmy równoległe oparte na programowaniu dynamicznym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
zbigniew.czech@polsl.pl

 • Krajobrazy przystosowania w optymalizacji kombinatorycznej

Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
zbigniew.czech@polsl.pl

 • Wyznaczanie niedeterministycznych automatów skonczonych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
zbigniew.czech@polsl.pl

 • Problem maksymalnego czasu pokrycia w bezprzewodowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
zbigniew.czech@polsl.pl

 • Algorytmy pseudowielomianowe

Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech
zbigniew.czech@polsl.pl

 • Nowy algorytm kompresji bezstratnej obrazów typu RAW wykorzystujący metodę odwracalnych kroków odszumiania i liftingu (RDLS)

Promotor – Dr hab. inż. Roman Starosolski, prof. PŚ
roman.starosolski@polsl.pl

 • Metody wspomagające precyzję dokowania systemów AGV do stanowiska montażowego

Promotor – Dr hab. inż. Adam Ziębiński
adam.ziebinski@polsl.pl

 • Metody wspomagające analizę danych na bazie monitorowania ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym

Promotor – Dr hab. inż. Adam Ziębiński
adam.ziebinski@polsl.pl

 • Metody bazujące na prototypach w zastosowaniu do poprawy efektywności budowy modeli predykcyjnych

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Golak, prof. PŚ
slawomir.golak@polsl.pl

 • Analiza naprężeń cieplnych we wsadzie stalowym nagrzewanym indukcyjnie

Promotor – Dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PŚ
albert.smalcerz@polsl.pl

 • Badanie wpływu modyfikacji danych wejściowych na wydajność programów kwantowych

Promotor – Dr hab. Jarosław Miszczak
jmiszczak@iitis.pl

 • Statystyczne podejście do obliczeń kwantowych z zastosowaniem do problemów z dziedziny transportu

Promotor – Dr hab. Krzysztof Domino
kdomino@iitis.pl

 • Opracowanie metod identyfikacji kluczowych zmiennych w złożonych modelach matematycznych układów biologicznych

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Puszyński, prof. PŚ
krzysztof.puszynski@polsl.pl

 • Analiza wrażliwości wybranych modeli stochastycznych układów biomedycznych na podstawie oryginalnych metod dostosowanych do specyfiki modeli biologicznych

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. PŚ
jaroslaw.smieja@polsl.pl

 • Opracowanie nowych algorytmów głębokiego uczenia dla złożonych układów hybrydowych na potrzeby modelowania układów biomedycznych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
krzysztof.fujarewicz@polsl.pl

 • Badania modelowe skuteczności leczenia uszkodzeń łąkotkowych w zależności od parametrów antropometrycznych stawu kolanowego

Promotor – Dr hab. inż. Alicja Balin, prof. PŚ
alicja.balin@polsl.pl

 • Badania modelowe stabilizacji różnej morfologii złamań okolicy krętarzowej kości udowej

Promotor – Dr hab. inż. Alicja Balin, prof. PŚ
alicja.balin@polsl.pl

 • Metody komputerowego wspomagania diagnostyki osób z zaburzeniami odżywiania z wykorzystaniem elementów przetwarzania języka naturalnego

Promotor – Dr hab. inż. Dominik Spinczyk
dominik.spinczyk@polsl.pl

 • Metody komputerowego wspomagania diagnostyki osób z zaburzeniami odżywiania wykorzystujące analizę wydźwięku

Promotor – Dr hab. inż. Dominik Spinczyk
dominik.spinczyk@polsl.pl

 • Zastosowanie analizy widmowej wyższych rzędów (bispektrum, bikoherencja) do oceny rokowania pacjentów ze schorzeniami kardiologiczno-neurologicznymi

Promotor – Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
ewaryst.tkacz@polsl.pl

 • Zmienność genetyczna w kardiomiopatii i chorobie wieńcowej

Promotor – Prof. Ivo Provazník, Ph.D.
ivo.provaznik@polsl.pl

 • Zjawisko Antycypacyjnego Przygotowania Posturalnego (APA) oraz Kompensacyjnego Przygotowania Posturalnego (CPA) w odpowiedzi na bodziec generowany w środowisku wirtualnym w zastosowaniu do oceny zdolności utrzymywania równowagi ciała przez człowieka

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Jurkojć, Prof. PŚ
jacek.jurkojc@polsl.pl

 • Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do wspomagania diagnostyki i rehabilitacji osób z zespołem zaniedbywania połowiczego

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Jurkojć, Prof. PŚ
jacek.jurkojc@polsl.pl

 • Ocena wpływu parametrów nanoszenia azotku tytanu metodą ALD na właściwości fizyczne i chemiczne biomateriałów metalowych

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Szewczenko prof. PŚ
janusz.szewczenko@polsl.pl

 • Określenie wpływu warunków obróbki powierzchniowej na zespół własności mechanicznych i fizykochemicznych biomateriałów stosowanych na elementy endoprotezy stawu ramiennego

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ
marcin.kaczmarek@polsl.pl

 • Wpływ palenia papierosów elektronicznych i tradycyjnych na wybrane parametry układu oddechowego i sercowo-naczyniowego pacjentów, na podstawie analizy wektorów danych, uzyskanych z rejestracji wielomodalnych sygnałów biomedycznych

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ
pawel.kostka@polsl.pl

 • Kształtowanie własności fizykochemicznych stopu Ti13Nb13Zr z wykorzystaniem niskotemperaturo-wej metody osadzania warstw atomowych ALD

Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
zbigniew.paszenda@polsl.pl

 • Analiza obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego w różnych pozycjach przyjmowanych podczas siedzenia

Promotor – Dr hab. inż. Robert Michnik prof. PŚ
robert.michnik@polsl.pl

 • Wirtualne planowanie operacji neurochirurgicznych z wykorzystaniem metod wspomaganych komputerowo (CAS)

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Wolański prof. PŚ
wojciech.wolanski@polsl.pl

 • Bezinwazyjna metoda wyznaczania lokalnej sztywności ludzkich tętnic

Promotor – Dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski
ziemowit.ostrowski@polsl.pl

 • Budowa modelu numerycznego deformowanej aortalnej zastawki serca na potrzeby wykonywania wirtualnych zabiegów chirurgicznych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ
wojciech.adamczyk@polsl.pl

 • Model matematyczny prognozowania konsekwencji zdrowotnych w obrębie układu szkieletowo-mięśniowego w wyniku sedentarnego stylu życia

Promotor – Dr hab. inż. Robert Michnik prof. PŚ
robert.michnik@polsl.pl

 • Ekstrakcja reaktywna z wykorzystaniem cieczy jonowych w mikroreaktorze przepływowym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok
anna.chrobok@polsl.pl

 • Usuwanie siarkowodoru z gazu ziemnego

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. PŚ
janusz.wojcik@polsl.pl

 • Badania nad wytwarzaniem i zastosowaniem nanomateriałów w kierunku produktów klasy „flexible electronics”

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Dzido, prof. PŚ
grzegorz.dzido@polsl.pl

 • Nanorurki węglowe jako zaawansowane katalizatory i nośniki w procesach utleniania

Promotor – Dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ
beata.orlinska@polsl.pl

 • Określenie czynników wpływających na prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia drogowego z pożarem w miejskim tunelu drogowym

Promotor – Dr hab. inż. Aleksander Król, prof. PŚ
aleksander.krol@polsl.pl

 • Wpływ czynników eksploatacyjnych na wielkość emisji zanieczyszczeń z użytkowania środków transportu samochodowego z napędami alternatywnymi

Promotor – Dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
damian.hadrys@polsl.pl

 • Metoda Just Culture w systemie zarządzania bezpieczeństwem (SMS) przewoźnika lotniczego

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
jaroslaw.kozuba@polsl.pl

 • Metoda oceny zużycia kół zestawów kołowych pojazdów szynowych podczas przejazdu odcinka toru

Promotor – Dr hab. inż. Wiesław Pamuła
wieslaw.pamula@polsl.pl

 • Analiza wpływu zbrojenia rozproszonego w strefach koncentracji naprężeń posadzek

Promotor – Dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ
lukasz.drobiec@polsl.pl

 • Analiza wytężenia wybranych elementów rektyfikowanych budynków

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ
krzysztof.gromysz@polsl.pl

 • Opracowanie metod strojenia modeli MES za pomocą analizy falkowej i uczenia maszynowego

Promotor – Dr hab. inż. Marek Salamak prof. PŚ
marek.salamak@polsl.pl

 • Nieniszcząca identyfikacja zbrojenia rozproszonego w betonie

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
mariusz.jasniok@polsl.pl

 • Analiza dynamiczna wybranych powłok budowlanych

Promotor – Dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. PŚ
ryszard.walentynski@polsl.pl

 • Wpływ warunków gruntowo-wodnych i techniki formowania na kształt kolumn wymiany dynamicznej

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Kwiecień
slawomir.kwiecien@polsl.pl

 • Nowoczesne, innowacyjne materiały funkcjonalne na bazie odpadów przemysłowych w zastosowaniach budowlanych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Barbara Klemczak
barbara.klemczak@polsl.pl

 • Opracowanie i wdrożenie mapy zdarzeń kolejowych jako narzędzia podnoszącego poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. PŚ
jaroslaw.konieczny@polsl.pl

 • Wykorzystanie zaawansowanych metod sztucznej inteligencji do kalkulacji wysokości frachtów w transporcie drogowym z uwzględnieniem mierników gospodarczych

Promotor – Prof. dr hab. Aleksander Sładkowski
aleksander.sladkowski@polsl.pl

 • Kwazikrystaliczne stopy aluminium o zwiększonej wytrzymałości i odporności korozyjnej

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ
rafal.babilas@polsl.pl

 • Metody nero-rozmyte w modelowaniu własności materiałów metalowych

Promotor – Dr hab. prof. Wojciech Sitek, Prof. PŚ
wojciech.sitek@polsl.pl

 • Charakterystyka struktury i własności biodegradowalnych stopów na osnowie magnezu domieszkowanych metalami szlachetnymi i ziem rzadkich

Promotor – Dr hab. inż. Sabina Lesz, Prof. PŚ
sabina.lesz@polsl.pl

 • Nowe skondensowane systemy heteropolicykliczne z samoorganizującą się strukturą – wytwarzanie i analiza właściwości dla zastosowań inżynierii molekularnej

Promotor – Dr hab. inż. Lucyna Grządziel, prof. PŚ
lucyna.grzadziel@polsl.pl

 • Opracowanie technologii wytwarzania cienkich warstw tlenków metali wykorzystującej defekty strukturalne dla uzyskania warstw o zadanych właściwościach elektronowych i chemicznych

Promotor – Dr hab. inż. Maciej Krzywiecki
maciej.krzywiecki@polsl.pl

 • Procesy interfazowe sterowane technologią wytwarzania jako droga do optymalizacji właściwości cienkich warstw hybrydowych tlenków metali i półprzewodników organicznych

Promotor – Dr hab. inż. Maciej Krzywiecki
maciej.krzywiecki@polsl.pl

 • Wielofunkcyjne bioaktywne powłoki polimerowe

Promotor – Dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PŚ
malgorzata.szymiczek@polsl.pl

 • Wpływ stopowania/wtapiania laserowego na strukturę i własności eksploatacyjne wybranych stali narzędziowych

Promotor – Dr hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ
miroslaw.bonek@polsl.pl

 • Hybrydowa obróbka powierzchniowa materiałów narzędziowych

Promotor – Dr hab. inż. Daniel Pakuła, prof. PŚ
daniel.pakula@polsl.pl

 • Krystalizacja kompozytu MMC na osnowie stopu żelaza

Promotor – Prof. dr hab. inż. Mirosław Cholewa
miroslaw.cholewa@polsl.pl

 • Wpływ warunków procesu intensywnego odkształcenia plastycznego na strukturę i własności wybranych stopów aluminium

Promotor – Dr hab. inż. Waldemar Kwaśny, Prof. PŚ
waldemar.kwasny@polsl.pl

 • Badania struktury i właściwości materiałów amorficznych/nanokrystalicznych otrzymywanych za pomocą technik addytywnych

Promotor – Dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk, prof. PŚ
wirginia.pilarczyk@polsl.pl

 • Hybrydowe nanostruktury jednowymiarowe o podwyższonej aktywności fotokatalitycznej

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Tański prof. PŚ
tomasz.tanski@polsl.pl

 • Kształtowanie struktury i właściwości powłok metaloceramicznych wytwarzanych z zawiesin nieorganicznych metodą natryskową

Promotor – Dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ
boguslaw.mendala@polsl.pl

 • Nowoczesne powłoki ochronne otrzymywane metodą PVD, zwiększające trwałość łopatek sprężarek silników lotniczych wykonanych ze stopu Ti

Promotor – Dr hab. inż. Bogusław Mendala prof. PŚ
boguslaw.mendala@polsl.pl

 • Charakterystyka procesów niszczenia w dwufazowych powłokowych barierach cieplnych – badania modelowe w warunkach utleniania wysokotemperaturowego oraz korozji w osadach solnych

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, Prof. PŚ
grzegorz.moskal@polsl.pl

 • Wpływ wieloletniej eksploatacji elementów grubościennych kotłów energetycznych na powstawanie i rozwój pęknieć

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak
krzysztof.waclawiak@polsl.pl

 • Wytwarzanie struktur ultradrobnoziarnistych wpływających za zmianę właściwości mechanicznych i fizycznych wybranych stopów CuSn użyciem koncepcji metody KOBO

Promotor – Dr hab. inż. Magdalena Jabłońska prof. PŚ
magdalena.jablonska@polsl.pl

 • Odporność laminatów polimer-włókno na działanie promieni ultrafioletowych

Promotor – Dr hab. inż. Mateusz Kozioł prof. PŚ
mateusz.koziol@polsl.pl

 • Niskotopliwe stopy Al z przeznaczeniem na lutowia

Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Szkliniarz, prof. PŚ
agnieszka.szkliniarz@polsl.pl

 • Rola węgla w kształtowaniu mikrostruktury i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl

Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Szkliniarz, prof. PŚ
agnieszka.szkliniarz@polsl.pl

 • Przygotowanie algorytmu zarządzania ryzykiem w procesach produkcyjnych

Promotor – Dr hab. inż. Tatiana Karkoszka, prof. PŚ
tatiana.karkoszka@polsl.pl

 • Opracowanie metody wspomagania budowy bliźniaków cyfrowych systemów produkcyjnych z zastosowaniem systemów symulacyjnych

Promotor – Dr hab. inż. Damian Krenczyk
damian.krenczyk@polsl.pl

 • Modelowanie i przyrostowe wytwarzanie złożonych postaci i struktur oraz optymalizacja ich procesu wytwórczego i własności mechanicznych

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚ
andrzej.baier@polsl.pl

 • Opracowanie technologii wytwarzania kompozytu włóknistego wzmacnianego elementami wytwarzanymi w technologii FDM

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚ
andrzej.baier@polsl.pl

 • Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu w układach sensorycznych służących określeniu trwałości i niezawodności struktur kompozytowych

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚ
slawomir.duda@polsl.pl

 • Model i analiza funkcjonalna układu przeniesienia napędu w samochodzie elektrycznym.

Promotor – Dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ
aleksander.gwiazda@polsl.pl

 • Optymalizacja wybranych cech dynamicznych przesiewaczy celem zapewnienia bezpiecznej pracy maszyny w trakcie jej eksploatacji

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk, prof. PŚ
jaroslaw.kaczmarczyk@polsl.pl

 • Optymalizacja kształtu wybranej konstrukcji poddanej obciążeniu statycznemu i dynamicznemu celem zapewnienia bezpiecznej pracy badanego obiektu w trakcie jego eksploatacji

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk, prof. PŚ
jaroslaw.kaczmarczyk@polsl.pl

 • Metoda wspomagania harmonogramowania procesów produkcyjnych w kontekście ograniczeń zasobowych

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Kalinowski, prof. PŚ
krzysztof.kalinowski@polsl.pl

 • Zapobieganie wzmożonej degradacji kompozytowych struktur poddanych zmęczeniu przy obecności efektu samorozgrzania

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ
andrzej.katunin@polsl.pl

 • Koncepcja bezzałogowego śmigłowca do ewakuacji osób z trudno dostępnych lokalizacji

Promotor – Prof. dr hab. Wojciech Moczulski
wojciech.moczulski@polsl.pl

 • Predyktywne planowanie zadań w środowisku wieloprojektowym z uwzględnieniem ryzyka występowania zakłóceń

Promotor – Dr hab. inż. Iwona Paprocka
iwona.wosik@polsl.pl

 • Modelowanie, badanie oraz analiza drgań elementów infrastruktury drogowej celem opracowania systemu detekcji pojazdów i kolizji w ruchu kołowym, opartego na zastosowaniu nieklasycznych przetworników piezoelektrycznych oraz zaawansowanych metod analizy sygnałów

Promotor – Dr hab. inż. Marek Płaczek
marek.placzek@polsl.pl

 • Modelowanie układów odkształcalnych za pomocą szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych uwzględniającej całki objętościowe

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Ptaszny, Prof. PŚ
jacek.ptaszny@polsl.pl

 • Zastosowanie metod KBE (Knowledge-Based Engineering) do projektowania Bezzałogowych Statków Latających (BSP) z uwzględnieniem podejścia transdyscyplinarnego

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Skarka prof. PŚ
wojciech.skarka@polsl.pl

 • Metoda optymalizacji ultralekkich lotniczych struktur kompozytowych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Skarka prof. PŚ
wojciech.skarka@polsl.pl

 • Zastosowanie metod Model Based System Engineering (MBSE) w projektowaniu napędu hybrydowego i elektrycznego dla statków powietrznych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Skarka prof. PŚ
wojciech.skarka@polsl.pl

 • Badania modelowe przepływu fazy ciekłej o zróżnicowanej lepkości przez warstwę kawałkową, w przeciwprądzie do przepływu gazu

Promotor – Dr hab. inż. Bogdan Panic, prof. PŚ
bogdan.panic@polsl.pl

 • Opracowanie metodologii pozwalającej na badanie pracy silnika spalinowego przystosowanego do spalania amoniaku w rzeczywistych warunkach pracy

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Przybyła, prof. PŚ
grzegorz.przybyla@polsl.pl

 • Badanie parametrów pracy silnika dwupaliwowego dla zmiennych warunków pracy silnika laboratoryjnego wraz z jego kalibracją pod względem osiągów i wpływu na środowisko

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Przybyła, prof. PŚ
grzegorz.przybyla@polsl.pl

 • Wykorzystanie i rozwijanie metod modelowania turbulentnego spalania wodoru

Promotor – Dr hab. inż. Adam Klimanek, prof. PŚ
adam.klimanek@polsl.pl

 • Poprawa hydrolizy osadów ściekowych w celu intensyfikacji fermentacji metanowej

Promotor – Dr hab. inż. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ
aleksandra.ziembinska-buczynska@polsl.pl

 • Wpływu asymetrii rozkładu parametrów środowiska w pomieszczeniu na odczucie komfortu człowieka i zużycie energii

Promotor – Dr hab. inż. Joanna Ferdyn-Grygierek, prof. PŚ
joanna.ferdyn-grygierek@polsl.pl

 • Opracowanie nowej metody liofilizacji wspomaganej mikrofalami z zastosowaniem modelowania numerycznego CFD sprzężonego ze zmianą fazy

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. PŚ
jacek.smolka@polsl.pl

 • Modelowanie numeryczne przepływu mieszaniny dwuskładnikowej wewnątrz dwufazowej strumienicy na czynnik R744-węglowodór

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. PŚ
jacek.smolka@polsl.pl

 • Analiza eksperymentalna układu chłodniczego na mieszaninę węglowodoru z CO2 wyposażonego w eżektor

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. PŚ
jacek.smolka@polsl.pl

 • Badania nowych technologii oczyszczania strumieni wodnych pod kątem eliminacji mikrozanieczyszczeń

Promotor – Prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak
mariusz.dudziak@polsl.pl

 • Badania wpływu nieustalonego cieplnie stanu obiektów na jakość wyników diagnostyki termowizyjnej

Promotor – Dr hab. inż. Tadeusz Kruczek
tadeusz.kruczek@polsl.pl

 • Budowa modelu numerycznego do symulacji elastycznych tętnić w oparciu o technikę FSI

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ
wojciech.adamczyk@polsl.pl

 • Budowa modeli matematycznych na potrzeby segmentacji obrazów medycznych aortalnej zastawki serca w oparciu o dane pochodzące z ultrasonografii oraz MRI

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ
wojciech.adamczyk@polsl.pl

 • Badania procesu separacji masowej w zjawisku Ranque’a-Hilscha

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Kostowski, prof. PŚ
wojciech.kostowski@polsl.pl

 • Określenie mechanizmu i optymalizacja warunków prowadzenia procesu usuwania barwnych związków aromatycznych przez grzyby podstawkowe

Promotor – Dr hab. inż. Wioletta Przystaś Prof. PŚ
wioletta.przystas@polsl.pl

 • Badanie warunków wymiany pędu w przepływie między wirującymi dyskami

Promotor – Dr hab. Inż. Włodzimierz Wróblewski, Prof PŚ
wlodzimierz.wroblewski@polsl.pl

 • Numeryczne i eksperymentalne badanie wpływu powietrza na dynamikę procesu kawitacji

Promotor – Dr hab. Inż. Włodzimierz Wróblewski, Prof. PŚ
wlodzimierz.wroblewski@polsl.pl

 • Budowa modelu zredukowanego na potrzeby odtwarzania dyfuzyjności cieplnej komponen-tów o dowolnym kształcie zawierające kanały chłodzące w oparciu o statystyczne metody odwrotne

Promotor – Dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski
ziemowit.ostrowski@polsl.pl

 • Ocena ekonomiczna i środowiskowa stosowania amoniaku jako paliwa alternatywnego zasilającego wysokoprężne silniki spalinowe stosowane w sektorze rolniczym w ujęciu całego cyklu życia

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
andrzej.szlek@polsl.pl

 • Separacja metali ciężkich z porowatych odpadowych materiałów przemysłowych z zastosowaniem procesu ekstrakcji

Promotor – Dr hab. inż. Irena Korus
irena.korus@polsl.pl

 • Zaawansowane metody określania numerycznej skali czasu w rekonstrukcji ewolucji wydm śródlądowych w Polsce, w okresie schyłku ostatniego zlodowacenia

Promotor – Dr hab. inż. Piotr Moska
piotr.moska@polsl.pl

 • Zastosowanie metod izotopowych do wyznaczania zawartości biokomponentów w paliwach

Promotor – Dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ
natalia.piotrowska@polsl.pl

 • Zastosowanie metod spektrometrycznych w monitorowaniu antropogenicznej emisji CO2 i zmian składu izotopowego węgla w atmosferze

Promotor – Dr hab. inż. Barbara Sensuła, prof. PŚ
barbara.sensula@polsl.pl

 • Historia i przyczyny antropogenicznych i naturalnych zmian zapisanych w składzie izotopowym ołowiu w osadach

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Sikorski, prof. PŚ
jaroslaw.sikorski@polsl.pl

 • Odzysk kwasów humusowych z wód osadowych i ich wykorzystanie

Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska
joanna.surmacz-gorska@polsl.pl

 • Nowe modyfikacje chemiczne nanoalotropów węgla

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
slawomir.boncel@polsl.pl

 • Kowalencyjne sieciowanie nanorurek węglowych jako sposób otrzymywania nowych nanomateriałów

Promotor – Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
slawomir.boncel@polsl.pl

 • Organiczne warstwy półprzewodnikowe jako powłoki aktywnego układu samooczyszczania powierzchni na elementach elektroniki organicznej

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ
przemyslaw.data@polsl.pl

 • Ambipolarne układy organiczne jako materiały aktywne w organicznych systemach magazynowania energii elektrycznej

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ
przemyslaw.data@polsl.pl

 • Rozpuszczalne polimery z uporządkowanym zaburzeniem ciągłości wiązania π-koniugowanego, jako przetwarzalne z roztworu materiały o regulowanych właściwościach elektrochromowych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Domagała
wojciech.domagala@polsl.pl

 • Przetwarzanie biomasy lignocelulozowej z użyciem mieszanin głęboko eutektycznych

Promotor – Dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. PŚ
danuta.gilner@polsl.pl

 • Biodegradacji polimerów syntetycznych przy użyciu enzymów

Promotor – Dr hab. Artur Wiktor Góra
artur.gora@polsl.pl

 • Poszukiwanie inhibitorów owadzich hydrolaz epoksydów

Promotor – Dr hab. Artur Wiktor Góra
artur.gora@polsl.pl

 • Chemia rozdziału mieszanin nanorurek węglowych

Promotor – Dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ
dawid.janas@polsl.pl

 • Opracowanie nowych metod określania porowatości wybranych materiałów polimerowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu

Promotor – Dr hab. inż. Monika Krasowska, prof. PŚ
monika.krasowska@polsl.pl

 • Przełączniki molekularne jako środki kontrastowe 19F MRI

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Krawczyk, prof. PŚ
tomasz.krawczyk@polsl.pl

 • Biofunkcjonalizowane pokrycia organiczne jako interfejsy neuroelektroniczne

Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Krukiewicz
katarzyna.krukiewicz@polsl.pl

 • Synteza i elektropolimeryzacja nowych monomerów azynowych i amidynowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski
mieczyslaw.lapkowski@polsl.pl

 • Synteza i charakterystyka bioaktywnych układów polimerowych na bazie cholinowej cieczy jonowej z przeciwjonem farmaceutycznym o działaniu przeciwbakteryjnym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer
dorota.neugebauer@polsl.pl

 • Wykorzystanie glikokoniugacji związków biologicznie aktywnych do poprawy takich ich właściwości jak rozpuszczalność, biodostępność czy selektywność

Promotor – Dr hab. inż. Gabriela Pastuch-Gawołek, prof. PŚ
gabriela.pastuch@polsl.pl

 • Opracowanie nowej metody odzysku metali ziem rzadkich z odpadów przemysłowych, opartej o modyfikowane nanorurki węglowe i imprintowane polimery

Promotor – Dr hab. inż. Aleksandra Rybak
alaksandra.rybak@polsl.pl

 • Nanożele uwalniające trehalozę do stymulacji autofagii (stypendium NCN finansowane przez 48 miesięcy)

Promotor – Dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. PŚ
ilona.wandzik@polsl.pl

 • Badanie wpływu lepiszcza na strukturę i właściwości spienionych paliw rakietowych

Promotor – dr hab. inż. Agnieszka Stolarczyk, prof. PŚ
agnieszka.stolarczyk@polsl.pl

 • GAP i jego pochodne jako lepiszcze wykorzystywane w zielonych formulacjach paliw rakietowych

Promotor – dr hab. inż. Agnieszka Stolarczyk, prof. PŚ
agnieszka.stolarczyk@polsl.pl

 • Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy w ocenie ryzyka zachorowania na raka piersi (stypendium NCN finansowane przez 38 miesięcy)

Promotor – Prof. dr hab. Piotr Widłak
piotr.widlak@io.gliwice.pl

 • Identyfikacja nowych genów regulowanych przez p53 w komórkach eksponowanych na aktynomycynę D i nutlinę-3a (stypendium NCN finansowane przez 48 miesięcy)

Promotor – Prof. dr hab. Marek Rusin
mrusin@io.gliwice.pl

 • Mechanizm uwrażliwiającego działania niskich dawek frakcyjnych promieniowania jonizującego na paklitaksel i karboplatynę w komórkach raka narządów głowy i szyi (stypendium NCN finansowane przez 48 miesięcy)

Promotor – Dr hab. Dorota Słonina
dorota.slonina@io.gliwice.pl

 • Systemy motywacyjne jako kluczowy instrument zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście wdrażania nowych technologii 4.0. w uczelni wyższej

Promotor – Dr hab.inż. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
malgorzata.dobrowolska@polsl.pl

 • Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej w odniesieniu do zjawisk powstania i rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych (przedsiębiorstw typu start-up), bądź ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Promotor – Dr hab. inż. Anna Kwiotkowska, prof. PŚ
anna.kwiotkowska@polsl.pl

 • Opracowanie modelu tworzenia warunków jakości życia smart city w kontekście atrakcyjności osiedleńczej dla absolwenta wyższej uczelni

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz J. Ligarski, prof. PŚ
mariusz.ligarski@polsl.pl

 • Opracowanie holistycznego modelu oddziaływania czynników wpływających na jakość życia mieszkańców śląskiego smart city powyżej 100.000 mieszkańców

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz J. Ligarski, prof. PŚ
mariusz.ligarski@polsl.pl

 • Wpływ wdrażania branżowych systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej IATF 16949:2018 na proces internacjonalizacji

Promotor – Dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ
radoslaw.wolniak@polsl.pl

 • Proces budowania relacji z klientem – model (modele) marketingu relacji jako źródło sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybutorów wyrobów stalowych na wybranych segmentach rynku użytkowników stali

Promotor – Dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ
bozena.gajdzik@polsl.pl

 • Warstwy falowodowe wytwarzane metodą zol-żel aktywowane jonami wybranych lantanowców – technologia i charakteryzacja (stypendium FNP finansowane przez 30 miesięcy)

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ
pawel.karasinski@polsl.pl

 • Analiza teoretyczna i komputerowa optymalizacja cząsteczek dla aplikacji w organicznych diodach luminescencyjnych (OLED) (stypendium NCN finansowane przez 36 miesięcy)

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ
przemyslaw.data@polsl.pl

 • Organiczne warstwy półprzewodnikowe jako powłoki generujące tlen singletowy (stypendium NCN finansowane przez 36 miesięcy)

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ
przemyslaw.data@polsl.pl

 • Charakterystyka związków organicznych i wykorzystanie ich jako emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) w organicznych tranzystorach emitujących światło (stypendium finansowane przez 36 miesięcy)

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ
przemyslaw.data@polsl.pl

 • Organiczne ogniwa Peltiera oparte na polimerach przewodzących

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ
przemyslaw.data@polsl.pl

Font Resize
Contrast