Tematy

Tematy prac według dyscyplin:

 • Ocena zrealizowanych projektów przekształceń obiektów architektury poprzemysłowej w oparciu o metody naukowe w celu sformułowania optymalnych rekomendacji dla przyszłych tego typu przedsięwzięc inwestycyjnych

Promotor – Prof. dr hab. inż. ach. Jan Rabiej

 • Wybrane aspekty metodologiczne i wdrożeniowe projektu inteligentnego tunelu rozbiegowego skoczni narciarskiej

Promotor – Dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner

 • Ustalenie jakości przestrzeni zurbanizowanej w centrach wybranych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Promotor – Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ

 • Budynki pasywne użyteczności publicznej, optymalizacja ich rozwiązań projektowych na tle implementacji na runku polskim

Promotor – Dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ

 • Uzyskanie wiedzy o skutecznych metodach planowania zagospodarowania terenów pogórniczych

Promotor – Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

 • Analiza możliwości zastosowania nowoczesnych instrumentów i narzędzi z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) ze szczególnym uwzględnieniem danych trójwymiarowych (3D) do analizy przetrzennej miasta oraz do zarządzania przestrzenią miasta w planowaniu przestrzennym

Promotor – Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka

 • Badania jakościowe środowiska zbudowanego oraz aspekty energooszczędności, ikologii i ekonomiki w projektowaniu

Promotor – Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ

 • Rozwój budynku szkolnego głównie na przestrzeni XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej reformy edukacji narodowej w 2017 roku

Promotor – Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska, prof. PŚ

 • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat polskiej indywidualnej architektury mieszkaniowej w województwie śląskim po II wojnie światowej w aspekcie jej wartości architektonicznych i stylowych oraz sformułowanie rekomendacji do jego ochrony jako dziedzictwa kulturowego

Promotor – Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. PŚ

 • Zeroenergetyczny mobilny kontener mieszkalny

Promotor – Dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis, prof. PŚ

 • Zgłębienie zasad i opracowanie metody kreowania środowiska zbudowanego w kontekście imeratywu zrównoważonego rozwoju, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi projektowych i możliwości technicznych, a w tym, optymalizacja strategii projektowych dotyczących założeń świadomego kreowania zrównoważonych budynków i zrównoważonego środowiska w kontekście uwarunkowań Polski

Promotor – Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ

 • Badanie relacji pomiędzy przemianami przestrzennymi, ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi przestrzeni miejskiej; odnowa krajobrazu przyrodniczego i zurbanizowanego; wykorzystanie i umiejętne zagospodarowanie terenów, które mogą stać się priorytetowymi dla rozwoju oraz uczytelnienia struktury przestrzenno-funkcyjnej miast i aglomeracji poprzemysłowych

Promotor – Dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz

 • Poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie metod, technik i narzędzi badawczych w architekturze (a zwłaszcza badań jakościowych) w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak: nowe funkcje budynków i przestrzeni urbanistycznych, nowe technologie i materiały, nowe potrzeby użytkowników i nowe podejście do projektowania z aktywnym udziałem lokalnych społeczności (partycypacja społeczna)

Promotor – Dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz

 • Wyodrębnienie metod systemowej kwalifikacji przestrzeni mieszkalnej, w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, w kontekście kształtowania jej pod wpływem czynników architektonicznych i pozaarchitektonicznych

Promotor – Dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot, prof. PŚ

 • Problematyka planowania przestrzennego i urbanistycznego

Promotor – Dr hab. inż. arch. Barbara Stankiewicz

 • Opracowanie planarnej światłowodowej struktury sensorowej zbudowanej z rezonatorów pierścieniowych, wytwarzanej z zastosowaniem warstw ceramicznych SiO2:TiO2 o wysokim spółczynniku załamania i wykorzystywaniem metod fotolitograficznych, przeznaczonej do zastosowań biomedycznych

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ

 • Technologia wytwarzania nowych form dwuwymiarowych nanowarstw dwutlenku cyny SnO2 metodą wzrostu reotaksjalnego z utlenianiem próżniowym (RGVO) w połączeniu z charakteryzacją ich powierzchniowych właściwości chemicznych, morfologicznych i elektronowych dla potencjalnych zastosowań jako nowych materiałów sensorowych w nowych typach detektorów (sensorów) gazów toksycznych o jak najlepszych parametrach użytkowych.

Promotor – Dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ

 • Opracowanie metodyki budowy samoadaptujących się systemów detekcji i lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Moczulski

 • Przeprowadzenie badań nad możliwością wykorzystania techniki Q-learning do syntezy adaptacyjnego regulatora mogącego znaleźć zastosowanie w automatyce procesowej

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Czeczot, prof. PŚ, promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Stebel

 • Stworzenie systemu opartego na wideookulografii wspomagającego diagnostykę lekarską

Promotor – Dr hab. inż. Artur Babiarz, prof. PŚ

 • Zastosowanie tanich czujników wykonanych w technologii MEMS do ciągłego monitoringu oraz predykcji możliwości wystąpienia awarii pojazdów samochodowych, przy użyciu metod sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ

 • Opracowanie metod kształtowania własności dynamicznych układów sterowania opisanych dyskretnymi równaniami liniowymi ze zmiennymi współczynnikami poprzez sprzężenie zwrotne

Promotor – Prof. dr hab. inż. Adam Czornik

 • Zastosowanie metod odpornych w celu zwiększenia precyzji detekcji charakterystycznych zdarzeń w sygnałach biomedycznych

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Pander, prof. PŚ

 • Zbadanie możliwości i przydatności systemów sterowania opartych na podejściu agentowym do sterowania procesami biotechnologicznymi

Promotor – Dr hab. inż. Witold Nocoń, prof. PŚ

 • Opracowanie, weryfikacja pomiarowa i implementacja w środowisku Matlab oraz ATP/EMTP nowych modeli zjawiska łuku zachodzącego w piecach łukowych (EAF)

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Grabowski

 • Opracowanie systemu automatycznej identyfikacji złośliwych zmian nowotworowych w tkance płuca obrazowanej techniką niskodawkowej tomografii komputerowej (TK), z wykorzystaniem algorytmów ucenia maszynowego, a w szczególności technik klasyfikacji danych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

 • Stworzenie bezpiecznego algorytmu szyfrowania danych w sieciach IoT

Promotor – Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

 • Opracowanie nowych modeli ewolucji częstości allelicznych w rosnących populacjach i ich zastosowanie do danych sekwencjonowania DNA w komórkach nowotworowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

 • Konstrukcja inteligentnych i energooszczędnych okularów monitorujących przytomność osoby, która je nosi, a także wykrywająca upadki

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ

 • Opracowanie systemu automatycznej identyfikacji subpopulacji komórkowych w danych z sekwencjonowania RNA i cytometrii masowej pojedynczej komórki z wykorzystaniem algorytmów grupowania i klasyfikacji danych o wysokiej wymiarowości

Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

 • Opracowanie metodyki prognozowania zapotrzebowania na produkty przy uwzględnieniu danych historycznych, wiedzy dziedzinowej oraz uwarunkowań operacyjnych

Promotor – Dr hab. Marek Sikora, prof. PŚ

 • Opracowanie efektywnego algorytmu kompresji bezstratnej obrazów typu RAW wykorzystującego metodę odwracalnych kroków odszumiania i liftingu (RDLS)

Promotor – Dr hab. inż. Roman Starosolski, prof. PŚ

 • Opracowanie metod detekcji i segmentacji obszarów występowania ludzkiej skóry w cyfrowych obrazach barwnych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych

Promotor – Dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ

 • Opracowanie metod komputerowo wspomaganej analizy kinematycznych danych ruchu

Promotor – Dr hab. inż. Adam Świtoński, prof. PŚ

 • Optymalizacja konstrukcji wzbudników do topienia metali z wykorzystaniem lewitacji elektromagnetycznej

Promotor – Dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof. PŚ

 • Opracowanie metodologii oceny jakości rozpoznawania obiektów ruchomych zarejestrowanych podczas jazdy testowej autonomicznym pojazdem samochodowym

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Izydorczyk

 • Optymalizacja parametrów systemu neuronowo-rozmytego typu drugiego

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Simiński

 • Określenie wpływu parametrów lokalnej sieci bezprzewodowej na wydajność transmisji

Promotor – Dr hab. inż. Bartłomiej Zieliński

 • Certyfikacja oraz uczenie się urządzeń kwantowych

Promotor – dr hab. Zbigniew Puchała, prof. IITiS PAN

 • Modelowanie i optymalizacja skojarzonej terapii nowotworowej w oparciu o dane kliniczne pacjentów z nowotworami głowy i szyi, jelita grubego i płuc oraz wykorzystanie metod inżynierii i biologii systemów

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak

 • Opracowanie platformy obliczeniowej do szybkiego wirtualnego prototypowania złożonych układów mikroprzepływowych w oparciu o niskowymiarowe modele przepływu w typowych fragmentach urządzeń mikroprzepływowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak

 • Opracowanie metody obliczeniowej opartej o inżynierię systemów ułatwiającej projektowanie eksperymentów biologicznych w celu stworzenia wiarygodnych modeli matematycznych rozregulowanych szlaków sygnałowych w raku

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Puszyński, prof. PŚ

 • Opracowanie nowych algorytmów głębokiego uczenia dla złożonych układów hybrydowych na potrzeby modelowania układów biomedycznych

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, prof. PŚ

 • Analiza parametrów biomechanicznych i bioelektrycznych na potrzeby automatyzacji diagnostyki i rehabilitacji pacjentów

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Śmieja, prof. PŚ

 • Opracowanie metodyki przetwarzania sygnałów akustycznych i danych obrazowych dla celów komputerowego wspomagania diagnostyki logopedycznej z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Badura, prof. PŚ

 • Ocena wpływu sposobu modyfikacji powierzchni włókna węglowego na zespół własności fizykochemicznych warstw krzemionkowych wytwarzanych na ich powierzchni oraz ocena przebiegu procesów zachodzących na powierzchni implantów wytworzonych z włókien węglowych stosowanych w układzie krwionośnym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

 • Modelowanie patologicznych zmian układu krążenia z wykorzystaniem obliczeniowej dynamiki płynów (CFD)

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Wolański, prof. PŚ

 • Zaprojektowanie i opracowanie systemu przetwarzania i analizy sygnałów medycznych, monitorujących natężenie dolegliwości bólowych, które umożliwiają wskazanie momentów krytycznych dla stanu funkcjonalnego pacjenta w trakcie zabiegu fizjoterapeutycznego

Promotor – Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

 • Systemy wspomagania diagnostyki wybranych zaburzeń rytmu pracy serca w oparciu o hybrydowe sieci neuronalne głębokiego uczenia ze wstępną warstwą ekstrakcji cech

Promotor – Dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ

 • Kształtowanie biodegradowalnymi polimerowymi właściwości fizycznych i chemicznych metalowych struktur gradientowych uzyskanych technologiami przyrostowymi dla medycyny rekonstrukcyjnej

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

 • Opracowanie założeń metodycznych oraz przygotowanie przykładowych aplikacji komputerowych do wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach terapeutycznych usprawniających zdolność utrzymywania równowagi oraz chód

Promotor – Dr hab. inż. Jacek Jurkojć, prof. PŚ

 • Badania modelowe kręgosłupa dziecka w warunkach obciążeń nieergonomicznych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

 • Opracowanie metodyki wspomagania diagnostyki dysfunkcji narządu ruchu oraz reedukacji funkcji lokomocyjnych z wykorzystaniem sygnałów dźwiękowych generowanych podczas ruchu

Promotor – Dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ

 • Badania modelowe stabilizacji różnej morfologii złamań okolicy krętarzowej kości udowej

Promotor – Dr hab. inż. Alicja Balin, prof. PŚ

 • Opracowanie procesu silanizacji glino-krzemianów sferycznych dedykowanych jako napełniacz do polimerów znajdujących zastosowanie w inżynierii biomedycznej

Promotor – Dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ

 • Opracowanie, zaprojektowanie oraz zweryfikowanie warunków użyteczności systemu fuzji

Promotor – Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

 • Opracowanie metod dopasowania obiektów anatomicznych podlegających deformacji wykorzystywanych w komputerowym wspomaganiu diagnostyki i terapii medycznej

Promotor – Dr hab. inż. Dominik Spinczyk, prof. P.Ś.

 • Określenie wpływu warunków obróbki powierzchniowej na zespół własności mechanicznych i fizykochemicznych biomateriałów stosowanych na elementy pary trącej główka – panewek endoprotezy stanu ramiennego

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ

 • Wykorzystywanie zagregowanego wskaźnika opisu trajektorii zmian stanu zdrowia do optymalizacji spersonalizowanej aktywności o charakterze fizjoprofilaktyki

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

 • Ocena podatności na muzyczne porywanie (music entrainment) w funkcji parametrów brzmieniowych w aspekcie aktualizowania audiogramu odbiorcy

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

 • Projektowanie wysoce aktywnych, selektywnych i stabilnych kwasowych katalizatorów, które jednocześnie są atrakcyjne pod kątem wykorzystania w przemyśle

Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

 • Wytwarzanie tworzyw elektrodowych o właściwościach elektrokatalicznych

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. PŚ

 • Wytwarzanie warstw elektroprzewodzących na bazie tworzyw sztucznych i nanodrutów srebra dla zastosowań w produktach klasy “flexible electronics”

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Dzido

 • Usuwanie siarkowodoru z gazu ziemnego

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Wójcik

 • Opracowanie bardziej wydajnych, trwalszych i tańszych katalizatorów dedykowanych do zastosowań elektrochemicznych oraz katalizatorów dedykowanych dla sektora lekkiej syntezy organicznej

Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

 • Ocena możliwości zastosowania i immobilizacji wybranych materiałów odpadowych m.in. z recyklingu a także niebezpiecznych dla środowiska, w postaci proszkowej, kruszywa lub włókien w zaprawach lub/i betonach na spoiwie cementowym z udziałem mikro i nanomateriału w celu poprawy stopnia ich immobilizacji

Promotor – Dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚ

 • Środowiskowa ocena cyklu życia paliw alternatywnych w transporcie publicznym oraz określenie determinantów analizy środowiskowej paliw, uwzględniając zarówno ich produkcję jak i użytkowanie

Promotor – Dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ

 • Opracowanie metody wzmacniania słabych gruntów spoistych z wykorzystaniem materiałów budowlanych (np. styropianu) lub recyklingowych (np. z opon samochodowych)

Promotor – Dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ

 • Optymalizacja geometrii betonowych chłodni kominowych

Promotor – Dr hab. inż. Ryszard Walentyński

 • Rozwiązanie problemu naukowego w zakresie analizy oddziaływania drgań na operatorów i użytkowników środków transportu oraz opracowanie metody pomiarów i obiektywnych estymatorów określających składowe oddziaływania w ujęciu cech psychofizycznych i motorycznych w oparciu o rzeczywiste sygnały drganiowe rejestrowane w określonych miejscach wnikania do ciała człowieka

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ

 • Opracowanie teoretycznych podstaw nowego sposobu rektyfikacji budynków poddanych wpływom górniczym, który pozwala na minimalizację kosztów z tym związanych

Promotor – Dr hab. inż. Leszek Szojda, prof. PŚ

 • Nieniszcząca identyfikacja zbrojenia rozproszonego w betonie

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

 • Budowa modeli umożliwiających ocenę wpływu zakłóceń ruchu powstałych na sieci transportowej miast, które spowodowane są manewrami parkowania na warunki ruchu drogowego panujące na wybranych elementach sieci transportowej

Promotor – Dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ

 • Wyznaczanie wpływu wzmocnienia na sztywność budynków, których wychylenie jest usuwane

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ

 • Parametryzacja i powiązania modeli BIM i MES obiektów mostowych w postaci tzw. digital twin

Promotor – Dr hab. inż. Marek Salamak

 • Optymalizacja zbrojenia w prefabrykowanych belkach strunobetonowych z otworami w strefach przypodporowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Juan Kubica

 • Analiza stropów panelowych typu Vector, Smart i Teriva Panel

Promotor – Dr hab. inż. Łukasz Drobiec. Prof. PŚ

 • Określenie redystrybucji sił wewnętrznych w murowanych ścianach usztywniających spowodowana zmianami sztywności wywołanymi zarysowaniem

Promotor – Dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ

 • Poznanie mechanizmów degradacji elementów żelbetowych w warunkach agresywnego środowiska jak również prognozowanie czasu ich trwałości

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ

 • Określenie wpływu procesów hybrydowych mikroobróbki laserowej oraz nanoszenia powłok na strukturę i własności warstw powierzchniowych metalicznych materiałów biomedycznych

Promotor – Dr hab. inż. Marcin Adamiak, prof. PŚ

 • Określenie wpływu struktury i morfologii otrzymanych nanomateriałów jedno i dwuwymiarowych na ich własności fizyczne, w tym w szczególności elektryczne, magnetyczne, fotokatalityczne możliwe jest również wytworzenie włóknistych materiałów nanostrukturalnych o specjalnych własnościach antyseptycznych

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ

 • Procesy degradacyjne w nanowarstwowych strukturach hybrydowych materiałów nieorganicznych pod kątem zastosowań w fotowoltaice i elektronice molekularnej

Promotor – Dr hab. inż. Lucyna Grządziel, prof. PŚ

 • Opracowanie bioaktywnych powłok antykorozyjnych do aplikacji w środowisku dna morskiego

Promotor – Dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. PŚ

 • Projektowanie składu chemicznego stopów aluminium o strukturze amofricznej, nanokrystalicznej i kwazikrystalicznej w oparciu o optymalizację parametrów termodynamicznych

Promotor – Dr hab. inż. Rafał Babilas, prof. PŚ

 • Analiza możliwości łączenia oraz cięcia metodami spawalniczymi wysokomanganowych stali konstrukcyjnych z uwzględnieniem wpływu na strukturę i własności

Promotor – Dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz, prof. PŚ

 • Określenie wpływu domieszkowania na własności cienkich warstw ferromagnetycznych typu perwskitu LCMO

Promotor – Dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ

 • Poprawa plastyczności wysokowytrzymałych stali średniomanganowych przez wyżarzanie międzykrytyczne

Promotor – Dr hab. Adam Grajcar, prof. PŚ

 • Analiza procesów przetwarzania informacji w nanourządzeniach magnetycznych z wykorzystaniem symulacji mikromagnetycznych

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ

 • Identyfikacja mechanizmów umocnienia oraz interakcji pomiędzy ultradrobnoziarnistymi składnikami strukturalnymi w bezwęglikowych stalach bainitycznych i martenzytycznych z metastabilnym austenitem szczątkowym, o wytrzymałości powyżej 1GPa i gwarantowanej odporności na pękanie

Promotor – Dr hab. inż. Marek Opiela

 • Zbadanie zjawisk występujących podczas procesu wytwarzania materiałów o strukturze amorficznej/nanokrystalicznej z zastosowaniem techniki wytwarzania przyrostowego

Promotor – Dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk, prof. PŚ

 • Wytworzenie oraz scharakteryzowanie biodegradowalnych materiałów metalowych, na osnowie magnezu domieszkowanych metalami szlachetnymi (np. złoto, platyna, pallad) lub/oraz metalami ziem rzadkich (np. gadolin, itr, prazeodym, skand) do zastosowań medycznych metodą metalurgii proszków

Promotor – Dr hab. inż. Sabina Lesz, prof. PŚ

 • Opracowanie metodyki prognozowania własności materiałów inżynierskich z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych

Promotor – Dr hab. Agata Śliwa, prof. PŚ

 • Określenie wpływu modyfikacji powierzchniowej metali i stopów oraz parametrów obróbki cieplnej i przygotowania podłoża pod strukturę i własności

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz Krupiński, prof. PŚ

 • Określenie wpływu synergii oddziaływania hybrydowej obróbki powierzchniowej materiałów narzędziowych z wykorzystaniem metod fizycznego osadzania powłok z fazy gazowej oraz teksturowania laserowego na strukturę i własności nowopowstałych warstw powierzchniowych na podłożach z węglików spiekanych i ceramiki sialonowej

Promotor – Dr hab. inż. Daniel Pakuła, prof. PŚ

 • Zbadanie wpływu parametrów technologicznych wytwarzania na własności fotowoltaiczne

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ

 • Opracowanie metody kompleksowego ujęcia czynników technologicznych we wspomaganym komputerowo projektowaniu odlewanych idiofonów

Promotor – Dr hab. inż. Dariusz Bartocha, prof. PŚ

 • Ocena wpływu cząstek ceramicznych o różnym rozkładzie wielkości ziaren na stopień krystaliczności i właściwości kompozytów termoplastycznych

Promotor – Dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. PŚ

 • Charakterystyka zjawisk fizykochemicznych zachodzących w strukturze nowoczesnych nadstopów niklu w warunkach oddziaływania powietrza i pary wodnej w temperaturze 700-750oC – analiza porównawcza

Promotor – Prof. dr hab. inż. Maria Sozańska

 • Opracowanie modelu, analiza MES oraz weryfikacja doświadczalna połączenia elementów w węźle kratownicy kompozytowej

Promotor – Dr hab. inż. Maciej Dyzia

 • Wpływ pełzania-relaksacji oraz zmęczenia niskocyklowego wybranego stopu metali poddanego stałemu i cyklicznemu obciążeniu mechanicznemu na wytrzymałość i strukturę materiału

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Wacławiak; promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Junak

 • Charakterystyka strukturalna nowych nadstopów kobaltu umacnianych hybrydowo fazami typu L12 oraz węglikami

Promotor – Dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ; promotor pomocniczy – dr inż. Hanna Myalska

 • Opracowanie metod optymalizacji konstrukcji mechanicznych wykorzystujących obliczenia kwantowe

Promotor – Dr hab. inż. Wacław Kuś, prof. PŚ

 • Modelowanie przepływu krwi w rozgałęzionych naczyniach krwionośnych i ich termiczne oddziaływania z otaczającą tkanką

Promotor – Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

 • Modelowanie wieloskalowe przepływu ciepła i masy w tkankach i komórkach podczas procesu kirokonserwacji z uwzględnieniem metod interwałowych

Promotor – Dr hab. inż. Alicja Piasecka-Belkhayat, prof. PŚ

 • Opracowanie metodyki wspomagania obsługi serwisowej naczep i przyczep z zastosowaniem technik rozszerzonej rzeczywistości

Promotor – Dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ

 • Opracowanie skutecznej metody wczesnego wykrywania i izolacji cyberataków w systemach przemysłowych

Promotor – Dr hab. inż. Piotr Przystałka

 • Budowa platformy badawczej do analizy bezzałogowych statków latających pionowego startu i lądowania o dużej długotrwałości lotu

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Skarka, prof. PŚ

 • Opracowanie nowych algorytmów przetwarzania sygnałów i obrazów, pozwalających na zwiększenie efektywności detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń z wykorzystaniem shearografii jako metody badań nieniszczących struktur

Promotor – Dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ

 • Analiza i synteza układów inteligentnych w postaci elementów piezoelektrycznych

Promotor – dr hab.inż. Andrzej Wróbel, prof. PŚ

 • Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo przemysłowe. Badania różnic wpływu ww. czynników w zależności od regionów w których zlokalizowane jest przedsiębiorstwo

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ

 • Opracowanie sposobu zarządzania ryzykiem w procesach realizowanych w zakresie produkcji

Promotor – Dr hab. inż. Tatiana Karkoszka, prof. PŚ

 • Przeprowadzenie optymalizacji wybranych cech dynamicznych przesiewaczy tak, aby zapewnić bezpieczną pracę maszyny w trakcie jej eksploatacji

Promotor – Dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk, prof. PŚ

 • Tworzenie uporządkowanych rodzin konstrukcji, typoszeregów itp.

Promotor – Prof. dr hab. inż. Piotr Gendarz

 • Analiza i optymalizacja w zakresie przepływu produkcji, organizacji harmonogramowania, automatyzacja podejmowania decyzji (przemysł 4.0)

Promotor – Dr hab. inż. Krzysztof Kalinowski, prof. PŚ

 • Akwizycja danych o stanie procesu produkcyjnego

Promotor – Dr hab.inż. Grzegorz Ćwikła, prof. PŚ

 • Opracowanie uproszczonego strefowego modelu spalania odpadów w palenisku rusztowym

Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk

 • Budowa modelu matematycznego do przewidywania oddziaływań międzycząsteczkowych w gęstym przepływie granularnym

Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ

 • Badania potencjału wykorzystania procesu elektrolizy i zgazowania tlenowego paliw stałych do produkcji syntetycznego gazu ziemnego w układzie poligeneracyjnym

Promotor – Dr hab. inż. Anna Skorek-Osikowska, prof. PŚ

 • Określenie wpływu wybranych antybiotyków na biologiczny proces beztlenowego utleniania amoniaku (anammox)

Promotor – Dr hab. inż. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ

 • Badanie układu produkcji metanolu i jego energetycznego wykorzystania

Promotor – Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

 • Eksperymentalne i modelowa badania procesu magazynowania energii ze źródeł o charakterze okresowym z wykorzystaniem wodoru

Promotor – Dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ

 • Wykorzystanie i rozwijanie metod modelowania turbulentnego spalania wodoru w technologii MILD dla zero-emisyjnej produkcji energii

Promotor – Dr hab. inż. Adam Klimanek

 • Projekt nowego odbiornika promieniowania słonecznego do wysokotemperaturowego i wysokociśnieniowego podgrzewania CO2

Promotor – Dr hab. inż. Gabriel Węcel

 • Identyfikacja podstawowych zjawisk decydujących o efektywności cieplnej parabolicznych koncentratorów promieniowania słonecznego wraz z matematycznym ich opisem oraz optymalizacja cech konstrukcyjnych absorbera, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów intensyfikacji odbioru ciepła przez olej termalny

Promotor – Dr hab. inż. Łukasz Bartela, prof. PŚ

 • Zastosowanie wybranych metod utleniania chemicznego do dekoloryzacji roztworów wodnych barwników stosowanych w przemyśle tekstylnym oraz do oczyszczenia modelowych ścieków włókienniczych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński

 • Określenie mechanizmu i optymalizacja warunków prowadzenia procesu usuwania barwnych związków aromatycznych przez grzyby podstawowe

Promotor – Dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ

 • Optymalizacja procesu konwersji energii cieplnej w energię elektryczną z zastosowaniem modułów termoelektrycznych celem zasilania autonomicznych urządzeń małej mocy

Promotor – Dr hab. inż. Joachim Pielot

 • Dobór wysokosprawnych, niskokosztowych i w małym stopniu oddziałujących na środowisko przyrodnicze metod odzysku metali z płyt obwodów drukowanych pochodzących ze zużytych sprzętów elektronicznych oraz optymalizacja porocesów separacji i opracowanie technologii rozdziału matali w skali laboratoryjnej

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Suponik

 • Badanie różnych struktur energetycznego wykorzystania wodoru wytworzonego z wykorzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej z OZE

Promotor – Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

 • Badania właściwości elektrochemicznych i spektroelektrycznych wybranych cząstek wysokoenergetycznych, należących do różnych klas związków

Promotor – Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski

 • Opracowanie wysokiej klasy kompozytów na bazie nanostruktur węglowych bez konieczności destruktywnej modyfikacji chemicznej

Promotor – Dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ

 • Otrzymywanie nowych układów polimerowych jako potencjalnych nośników leków w terapii skojarzonej oraz zdefiniowanie podstawowych korelacji typu struktura vs uwalnianie, uzupełnionych badaniami biologicznymi in vitro na wybranych szczepach bakterii i liniach komórkowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer

 • Badania nad syntezą i właściwościami nowych biodegradowalnych chelatów mikroelementowych na bazie wybranych układów heterocyklicznych

Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. PŚ

 • Synteza związków chemicznych w celu otrzymania inhibitorów, badania otrzymanych związków z wykorzystaniem heksokinazy II ludzkiej i jej izoenzymów

Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak

 • Badania wpływu interakcji związków donorowych ze związkami akceptorowymi w układach ekscypleksowych i ich wykorzystanie w diodach elektroluminescencyjnych (OLED)

Promotor – Dr hab. inż. Przemysław Data

 • Opracowanie syntezy nowych, degradowanych biomateriałów zapewniających kontrolowane uwalnianie leków przeciwnowotworowych, w szczególności leków przeciwnowotworowych w połączeniu z siRNA lub miRNA

Promotor – Dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. PŚ

 • Opracowanie nowych metodyk analitycznych przydatnych do oceny obecności, trwałości i toksyczności wybranych farmaceutyków i produktów ich degradacji w próbkach środowiskowych

Promotor – Dr hab. inż. Sylwia Bajkacz

 • Zaprojektowanie i otrzymanie kompleksów wybranych jonów metali o właściwościach paramagnetycznych zawierających grupy fluoroorganiczne jako środków kontrastowych 19F MRI, mogących znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej

Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Krawczyk

 • Opracowanie nowych bioaktywnych dimetakrylanowych materiałów rekonstrukcyjnych o właściwościach biobójczych dla potrzeb stomatologii i ortopedii

Promotor – Dr hab. inż. Izabela Barszczewska-Rybarek

 • Analiza molekularnych aspektów regulacji białek, z uwzględnieniem cząsteczek wody jako potencjalnego mediatora w oddziaływania międzycząsteczkowych

Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak

 • Monodyspersyjne oligomery poliestrowe jako znaczniki molekularne

Promotor – Prof. dr hab. inż.. Marek Kowalczuk

 • Wpływ struktury porowatych materiałów węglowych typu pianek węglowych oraz pianek grafenowych na morfologię i właściwości kompozytów polimerowo-węglowych

Promotor – Dr hab. Sławomira Pusz

 • Wstrzykiwalne układy hydrożelowe, formowane in situ.

Promotor – Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek

 • Nowa generacja katalizatorów na bazie nanomateriałów do zaawansowanej
  syntezy organicznej

Promotor – Dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ

 • Identyfikacja i zbadanie czynników wpływających na jakość życia mieszkańców śląskiego smart city dużej wielkości. Opracowanie holistycznego modelu oddziaływania czynników wpływających na jakość życia w smart city powyżej 100 000 mieszkańców

Promotor – Dr hab. inż. Mariusz J. Ligarski, prof. PŚ

 • Wpływ greenwashingu na raportowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w polskich organizacjach

Promotor – Dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. PŚ

 • Identyfikacja barier uruchamiania i realizowania projektów rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach innowacyjnych

Promotor – Dr hab. Magdalena Pichlak, prof. PŚ

 • Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej w odniesieniu do zjawisk powstania i rozwoju nowych przedsięwzięć biznesowych (przedsiębiorstwo typu start-up) bądź ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Promotor – Dr hab. inż. Anna Kwiotkowska, prof. PŚ

 • Opracowanie modelu rozwoju kompetencji pracowników w nowoczesnej gospodarce

Promotor – Dr hab. Jacek Bendkowski

 • Strategie szybkiego reagowania i kompresji czasu w logistyce; zarządzanie interakcjami w ramach łańcucha dostaw i sieci współpracy; podejście procesowe w zarządzaniu i w logistyce, aplikacji rozwiązań obszaru logistyki w organizacjach

Promotor – Dr hab. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ

Font Resize
Contrast