Tematy prac

Tematy prac według dyscyplin:

dr hab. inż. arch. Katarzyna Mazur, prof. PŚ
katarzyna.mazur@polsl.pl
Idea Nowego Urbanizmu w realizacjach współczesnych założeń urbanistycznych
dr hab. inż. arch. Katarzyna Mazur, prof. PŚ
katarzyna.mazur@polsl.pl
Współczesne aspekty adaptacji obiektów schronów do nowych funkcji i potrzeb
dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ
anna.szewczenko@polsl.pl
Współczesne wymiary dostępności w obiektach miejskich jako realizacja koncepcji projektowania uniwersalnego
dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ
alina.pancewicz@polsl.pl
Miasta zintegrowane z naturą. Rola rozwiązań opartych na zasobach przyrodniczych we wzmacnianiu odporności miejskich przestrzeni publicznych na zmiany klimatu
dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ
krzysztof.rostanski@polsl.pl
Architektoniczny wymiar teorii habitusu Pierre’a Bourdieu w wybranych obiektach poprzemysłowych na terenie Europy.
Dr hab. inż. Mirosław Chmiel
miroslaw.chmiel@polsl.pl
Zdarzeniowa realizacja programu sterowania w dwurdzeniowym sterowniku PLC
Dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ
monika.kwoka@polsl.pl
Detektor gazów na bazie efektu fotonapięcia powierzchniowego (SPV) dla rozpoznawania gazów wydychanych przez człowieka, w aspekcie jego zastosowań w medycynie, zwłaszcza w onkologii
Dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ
monika.kwoka@polsl.pl
Badania właściwości powierzchniowych niskowymiarowych nanostruktur tlenku tytanu TiO2         w aspekcie ich potencjalnych zastosowań do detekcji wybranych gazów toksycznych
dr hab. inż. Józef Wiora, prof. PŚ
jozef.wiora@polsl.pl
Niepewność pomiaru wielkości modelowanej równaniami różniczkowo-całkowymi niecałkowitego rzędu
Dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ
mariusz.stepien@polsl.pl
Analiza właściwości i metod magnesowania stosów taśm nadprzewodnikowych do gromadzenia strumienia magnetycznego
dr hab. inż. Dariusz Bismor
dariusz.bismor@polsl.pl
Zastosowanie zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów do diagnostyki wibroakustycznej pojazdów
dr hab. inż. Dariusz Bismor
dariusz.bismor@polsl.pl
Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania wybranych parametrów życiowych osób w pomieszczeniach
dr hab. inż. Marcin Kasprzak, Prof. Pol.Śl
marcin.kasprzak@polsl.pl
Analiza i badania układów bezprzewodowego, pojemnościowego przesyłu energii elektrycznej.
dr hab. inż. Adam Milik Prof. Pol. Śl.
adam.milik@polsl.pl
Sprzętowy sterownik logiczny dynamicznie rekonfigurowany programem sterowania
dr hab. inż. Adam Milik Prof. Pol. Śl.
adam.milik@polsl.pl
Wielokontekstowy koprocesor dla układów sterowania – architektura i programowanie
dr hab. inż. Adam Milik Prof. Pol. Śl.
adam.milik@polsl.pl
Metody efektywnego odwzorowania obliczeń arytmetycznych w układach FPGA
Dr hab. inż. Tomasz Błachowicz, prof.. PŚ
tomasz.blachowicz@polsl.pl
Wykorzystanie symulatora długotrwałego lotu kosmicznego opartego o systemy wbudowane do analizy cyklu rozwojowego wybranych elementów przyrody ożywionej
dr hab. Adam Domański, prof.. PŚ
adam.domanski@polsl.pl
Prognozowanie stanu lodowców i lądolodów w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji
dr hab. Adam Domański, prof.. PŚ
adam.domanski@polsl.pl
Mechanizmy zapewniania jakości usług sieciowych w rozległych sieciach SDN.
dr hab. Adam Domański, prof.. PŚ
adam.domanski@polsl.pl
Model interpretacji języka polskiego oparty o mechanizmy głębokich sieci neuronowych.
dr hab. inż. Krzysztof Simiński
krzysztof.siminski@polsl.pl
Dobór parametrów systemu neuronowo-rozmytego typu drugiego
dr hab. inż. Krzysztof Simiński
krzysztof.siminski@polsl.pl
Algorytmy decyzji trójwartościowej dla regresji nieliniowej
dr hab. inż. Adam Ziębiński prof. PŚ
adam.ziebinski@polsl.pl
Metody sztucznej inteligencji w komputerowym wspomaganiu procesu adaptacji informacji prezentowanej wizualnie do alternatywnej formy dostępnej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
dariusz.kania@polsl.pl
Analiza tonalna utworu muzycznego na podstawie sygnatury kwintowej
prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
dariusz.kania@polsl.pl
Różnicowanie gatunków muzycznych na podstawie trajektorii kwintowej
prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech Krajobrazy przystosowania w optymalizacji kombinatorycznej
prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech Algorytmy pseudowielomianowe
prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech Wyznaczanie niedetermistycznych automatów skończonych
Dr hab. inż. Marcin Blachnik prof. PŚ
marcin.blachnik@polsl.pl
Metody bazujące na prototypach w zastosowaniu do poprawy efektywności budowy modeli predykcyjnych
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof..PŚ
piotr.gaj@polsl.pl
Zastosowanie technik AI do diagnostyki przemysłowej
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof..PŚ
piotr.gaj@polsl.pl
Ekosystem przemysłowej komunikacji otaczającej
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof..PŚ
piotr.gaj@polsl.pl
Analiza czasowa przepływu danych w heterogenicznych sieciach komunikacyjnych czasu rzeczywistego
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof..PŚ
piotr.gaj@polsl.pl
Internet w komunikacji przemysłowej
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof..PŚ
piotr.gaj@polsl.pl
Dystrybucja zadań z ograniczeniami czasowymi w ekosystemie Przemysłu 4.0
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof..PŚ
piotr.gaj@polsl.pl
Zarządzanie przepływem danych w ekosystemie Przemysłu 4.0
dr hab. inż. Piotr Gaj, prof..PŚ
piotr.gaj@polsl.pl
Bezprzewodowa komunikacja przemysłowa
dr hab. inż. Agnieszka Szczęsna
agnieszka.szczesna@polsl.pl
Ocena chaotyczności sygnałów biomedycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
dr hab. inż. Agnieszka Szczęsna
agnieszka.szczesna@polsl.pl
Metody poprawy jakości generowanych animacji szkieletowych za pomocą metod sztucznej inteligencji
dr hab. inż. Jakub Nalepa, prof.. PŚ
jakub.nalepa@polsl.pl
Algorytmy klasycznego i głębokiego uczenia maszynowego w analizie danych pacjentów chorych na cukrzycę
dr hab. inż. Jakub Nalepa, prof.. PŚ
jakub.nalepa@polsl.pl
Fuzja technik przetwarzania obrazów oraz klasycznego i głębokiego uczenia maszynowego w analizie obrazów medycznych
Dr hab. inż. Katarzyna Harężlak, prof. PŚ.
katarzyna.harezlak@polsl.pl
Segmentacja utworu muzycznego za pomocą metod analizy sygnału dźwiękowego i sztucznej inteligencji.
Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, Prof. PŚ
krzysztof.cyran@polsl.pl
Ograniczanie i korekcja błędów w procesie kwantowego przetwarzania i klasyfikacji obrazów
Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, Prof. PŚ
krzysztof.cyran@polsl.pl
Detekcja i rozpoznawanie obiektów na obrazach z użyciem komputerów kwantowych
Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, Prof. PŚ
krzysztof.cyran@polsl.pl
Implementacja systemu dwu-kubitowego wraz z programowalnym wzmacniaczem amplitudy, za pomocą kwantowych układów optycznych
Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, Prof. PŚ
krzysztof.cyran@polsl.pl
Wydajne obliczeniowo metody wizji komputerowej dla systemu rzeczywistości rozszerzonej działającego w środowisku profesjonalnego symulatora lotu
Dr hab. inż. Roman Starosolski, prof. Pol. Śl.
roman.starosolski@polsl.pl
Algorytm kompresji bezstratnej obrazów RAW wykorzystujący metodę odwracalnych kroków odszumiania i liftingu (RDLS)
Dr hab. inż. Aleksandra Gruca prof. PŚ
aleksandra.gruca@polsl.pl
Metody sztucznej inteligencji w celu identyfikacji i wyszukiwania istotnej informacji w bazach danych literatury naukowej
Dr hab. inż. Dariusz Mrozek, prof. PŚ
dariusz.mrozek@polsl.pl
Akcelerowane na procesorach GPU brzegowe metody przetwarzania i analizy strumieni danych przemysłowych
Dr hab. inż. Bożena Małysiak-Mrozek, prof. PŚ
bozena.malysiak@polsl.pl
Przetwarzanie strumieni danych w oparciu o inteligencję obliczeniową w skalowalnych środowiskach Big Data
dr hab. inż. Wojciech Więcławek
wojciech.wieclawek@polsl.pl
Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w wykrywaniu zmian ogniskowych tkanek miękkich człowieka
Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
ewa.pietka@polsl.pl
Metodyka aktywacji motorycznej z wykorzystaniem słuchowych pobudzeń metrorytmicznych w oparciu o wielomodalne monitorowanie behawioralno-fizjologiczne
Dr hab. inż. Krzysztof Puszyński, prof. PŚ
krzysztof.puszynski@polsl.pl
Opracowanie złożonych modeli rozwoju epidemii z uwzględnieniem akceptacji społecznej metod jej zwalczania oraz wydolności systemu medycznego oraz opracowanie systemu sterowania epidemią
dr hab. Inż. Sebastian Student, Prof. PŚ
sebastian.student@polsl.pl
Badania procesów komórkowych w komórkach jednostki nerwowo-naczyniowej z wykorzystaniem systemu mikrofluidycznego organ-on-a-chip
dr hab. Inż. Sebastian Student, Prof. PŚ
sebastian.student@polsl.pl
Metody klasyfikacji heterogennych danych biomedycznych
dr hab. Inż. Sebastian Student, Prof. PŚ
sebastian.student@polsl.pl
Metody selekcji cech w problemach nadzorowanej analizy danych biomedycznych różnego typu
Dr hab. n. med. Magdalena Skonieczna
magdalena.skonieczna@polsl.pl
Badania procesu kancerogenezy i ekspresji genów związanych z cyklem komórkowym w ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych (iPS) i rakowych komórkach macierzystych (CSC) – badania nad nowymi strategiami leczenia
Dr hab. n. med. Magdalena Skonieczna
magdalena.skonieczna@polsl.pl
Systemy dostarczania proleków i leków w przeciwnowotworowych terapiach celowanych
dr hab. Inż. Witold Walke, Prof. PŚ
witold.walke@polsl.pl
Biodegradowalne stopy Mg o zmodyfikowanej powierzchni przeznaczone na implanty w ortopedii i traumatologii
dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik
alicja.kazek-kesik@polsl.pl
Otrzymywanie powłok bakteriostatycznych na powierzchni stopów tytanu metodami elektrochemicznymi
Dr hab. inż. Katarzyna Szymańska, Prof. PŚ
katarzyna.szymanska@polsl.pl
Efektywna immobilizacja liaz hydroksynitrylowych z wykorzystaniem bi-funkcjonalizowanych monolitów krzemionkowych
dr hab. inż. Joanna Michalska, prof. PŚ
joanna.k.michalska@polsl.pl
Elektrochemiczne wytwarzanie warstw z układu TiO2-ZnO
Dr hab. inż. Krzysztof Grygierek, prof. PŚ
krzysztof.grygierek@polsl.pl
Metody uczenia maszynowego w prognozowaniu stref dyskomfortu cieplnego w budynkach z wentylacją naturalną
dr hab. inż. Artur Nowoświat, prof. Pol. Śl.
artur.nowoswiat@polsl.pl
Implementacja technologii BIM przy tworzeniu cyfrowych bliźniaków obiektów mostowych na liniach kolejowych dużych prędkości z wykorzystaniem narzędzi programowania
Dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
marcin.staniek@polsl.pl
Syntaktyczna metoda predykcji trajektorii ruchu pojazdów autonomicznych
Dr hab. inż. Dorota Burchart, prof. PŚ
dorota.burchart-korol@polsl.pl
Środowiskowa ocena cyklu życia zastosowania wodoru w transporcie drogowym
dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ
elzbieta.macioszek@polsl.pl
Determinanty wyboru środka transportu w podróżach realizowanych na terenach miejskich
Dr hab. inż. Grzegorz Peruń, prof. PŚ
grzegorz.perun@polsl.pl
Wybrane metody badań nieniszczących i wibroakustycznych do oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych pojazdów samochodowych po naprawie powypadkowej
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
mariusz.jasniok@polsl.pl
Nieniszcząca identyfikacja zawartości stalowego zbrojenia rozproszonego w betonie metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
rafal.burdzik@polsl.pl
Hałas i drgania, klasyfikacja scen wibroakustycznych w transporcie
prof..dr hab..inż. Jan Kubica
jan.kubica@polsl.pl
Optymalizacja zbrojenia w prefabrykowanych belkach żelbetowych oraz strunobetonowych z otworami w strefach przypodporowych
dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
jaroslaw.kozuba@polsl.pl
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na poziom bezpieczeństwa realizacji operacji lotniczych
dr hab. inż. Damian Gąska, prof. PŚ
damian.gaska@polsl.pl
Identyfikacja efektywnych energetycznie orbit w mechanicznych, nieliniowych układach pozyskiwania energii
prof. dr hab. inż.. Bogusław Łazarz
boguslaw.lazarz@polsl.pl
Zastosowanie technologii przyrostowych druku 3D do wytwarzania wysoko obciążonych elementów silników spalinowych ze stopów aluminium
dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
tomasz.tanski@polsl.pl
Wpływ żelowych elektrolitów na własności elastycznych barwnikowych ogniw fotowoltaicznych
dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
tomasz.tanski@polsl.pl
Hybrydowe nanostruktury jednowymiarowe o specjalnych własnościach optycznych
Dr hab. inż. Bogusław Mendala prof. PŚ
boguslaw.mendala@polsl.pl
Kształtowanie struktury i właściwości powłok metaloceramicznych wytwarzanych z zawiesin nieorganicznych metodą natryskową
dr hab. inż. Jarosław Żmudzki, prof. PŚ
jaroslaw.zmudzki@polsl.pl
Badania materiałowe w projektowaniu innowacyjnego zespolenia z kością implantów rozległych ubytków żuchwy
Prof. dr hab. inż. Adam Grajcar
adam.grajcar@polsl.pl
Wpływ wyżarzania międzykrytycznego na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali średniomanganowych przeznaczonych na odkuwki
dr hab. inż. Anna Janina Dolata, prof. PŚ
anna.dolata@polsl.pl
Projektowanie i dobór parametrów druku 3D porowatych struktur ceramicznych przeznaczonych do infiltracji ciekłym stopem metalu
dr hab. inż. Aleksander Lisiecki, prof. PŚ
aleksander.lisiecki@polsl.pl
Powłoki ochronne o podwyższonych parametrach użytkowych wytwarzane metodą natapiania laserowego
dr hab. inż. Aleksander Lisiecki, prof. PŚ
aleksander.lisiecki@polsl.pl
Spawanie laserowe zaawansowanych stali konstrukcyjnych.
dr hab. Agata Śliwa prof. PŚ
agata.sliwa@polsl.pl
Komputerowe wspomaganie w Inżynierii Materiałowej
Dr hab. inż. Jan Jezierski, prof. PŚ
jan.jezierski@polsl.pl
Zastosowanie wybranych narzędzi uczenia maszynowego do prognozowania właściwości odlewów ze stopów metali
prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
janusz.adamiec@polsl.pl
Wpływ technologii nakładania żaroodpornych powłok ze stopów niklu stosowanych w zakładach termicznej utylizacji odpadów na ich właściwości eksploatacyjne
dr hab. inż. Wirginia Pilarczyk, prof.. PŚ
wirginia.pilarczyk@polsl.pl
Kształtowanie struktury i własności stopów na osnowie kobaltu z wykorzystaniem zwykłej i laserowej obróbki cieplnej
Dr hab. Anna Starczewska, prof.PŚ
anna.starczewska@polsl.pl
Optymalizacja parametrów kryształów fotonicznych na bazie związków typu SbSI na potrzeby fotowoltaiki
Dr hab. Anna Starczewska, prof.PŚ
anna.starczewska@polsl.pl
Wytwarzanie i analiza właściwości nanomateriałów dla zastosowań w superkondensatorach
Dr hab. inż. Daniel Pakuła, prof. PŚ.
daniel.pakula@polsl.pl
Hybrydowa obróbka powierzchniowa materiałów narzędziowych
Dr hab. Inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ
grzegorz.moskal@polsl.pl
Synteza i charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych tlenków wysokoentropowych
Dr hab. inż. Marcin Adamiak Prof. PŚ
marcin.adamiak@polsl.pl
Technologie addytywne – druk 3D stopów metali do zastosowań biomedycznych
Dr hab. inż. Mirosław Bonek, prof. PŚ.
miroslaw.bonek@polsl.pl
Wpływ stopowania/wtapiania laserowego na strukturę i własności eksploatacyjne wybranych stali
Dr hab. inż. Zbigniew Brytan, prof. PŚ
zbigniew.brytan@polsl.pl
Badania własności stali nierdzewnej typu duplex drukowanej technologią SLM
dr hab. inż. Lucyna Grządziel – prof. PŚ
lucyna.grzadziel@polsl.pl
Wpływ czynników degradacyjnych na własności fizykochemiczne niskowymiarowych, półprzewodnikowych struktur hybrydowych nieorganiczno-organicznych
dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ
tomasz.tanski@polsl.pl
Analiza numeryczna procesu druku 3D metalowych stopów wieloskładnikowych z wykorzystaniem modeli cyfrowego bliźniaka
dr hab. inż. Magdalena Palacz
magdalena.palacz@polsl.pl
Zastosowanie materiałów elektroaktywnych do inteligentnych systemów odzyskiwania energii elektrycznej
dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk, prof. PŚ
jaroslaw.kaczmarczyk@polsl.pl
Optymalizacja wielokryterialna tarczy i klocków hamulcowych wybranego pojazdu samochodowego
dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ
aleksander.gwiazda@polsl.pl
Zastosowanie inżynierii odwrotnej w procesie modelowania elementów jednostkowych oraz projektowania ergonomicznego i kastomizacji produktów
dr hab. inż. Aleksander Gwiazda, prof. PŚ
aleksander.gwiazda@polsl.pl
Harmonogramowanie procesu wdrażania innowacji w małych przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ich mapowania i badania
Prof. dr hab. inż. Piotr Fedeliński
piotr.fedelinski@polsl.pl
Analiza własności mechanicznych kompozytów włóknistych metodą elementów brzegowych
dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ
marek.wylezol@polsl.pl
Metodyka odtwarzania właściwości funkcjonalnych obiektów technicznych na podstawie niepełnych danych
dr hab. Arkadiusz Poteralski prof. PŚ
arkadiusz.poteralski@polsl.pl
Optymalizacja struktur mechanicznych z fazą auksetyczną
dr hab. inż. Marek Paruch, prof. PŚ
marek.paruch@polsl.pl
Modelowanie matematyczne sztucznej hipertermii wywołanej skoncentrowanymi ultradźwiękami o wysokiej intensywności
dr hab. inż. Iwona Paprocka, Prof. PŚ.
iwona.wosik@polsl.pl
Ocena wpływu niezawodności maszyn i jakości produktu zależnej od kluczowych parametrów procesu na stabilność systemu produkcyjnego
dr hab. inż. Iwona Paprocka, Prof. PŚ.
iwona.wosik@polsl.pl
Predyktywne planowanie zadań w środowisku wieloprojektowym w warunkach występowania zakłóceń
prof. dr hab. inż. Damian Słota
damian.slota@polsl.pl
Opracowanie metod rozwiązania bezpośredniego i odwrotnego zagadnienia Stefana z pochodną rzędu niecałkowitego
Dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ
krzysztof.nowacki@polsl.pl
Modelowanie parametrów procesu produkcyjnego za pomocą metod numerycznych
dr hab. inż. Marek Płaczek, prof. PŚ
marek.placzek@polsl.pl
Opracowanie metodologii analizy danych nieniszczącej metody badania stanu technicznego wybranych elementów konstrukcyjnych
dr hab. inż. Marek Płaczek, prof. PŚ
marek.placzek@polsl.pl
Modelowanie, badanie i optymalizacja efektywności układów odzysku energii elektrycznej z drgań mechanicznych działających z zastosowaniem nieklasycznych przetworników piezoelektrycznych
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
janusz.kotowicz@polsl.pl
Analiza zasadności inwestycji w innowacyjne technologie wodorowe w zmieniającym się otoczeniu prawno-ekonomicznym
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz
janusz.kotowicz@polsl.pl
Modelowanie układów power-to-X zintegrowanych z instalacją  bezpośredniego wychwytu dwutlenku węgla z powietrza
dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. PŚ
joanna.kalka@polsl.pl
Wpływ biowęgla na metabolizm u wybranych bioindykatorów w warunkach stresu środowiskowego
Dr hab. inż. Jacek Kalina, Prof. Pol. Śl.
jacek.kalina@polsl.pl
Optymalizacja systemów technologicznych ciepłowni komunalnych z sezonowymi magazynami ciepła
Prof. Dr hab. inż. Sławomir Dykas
slawomir.dykas@polsl.pl
Badania zjawisk przepływowych w kondensacyjnych mieszaninach parowo-powietrznych
Dr hab. inż. Anna Skorek-Osikowska, prof. PŚ
anna.skorek-osikowska@polsl.pl
Wielokryterialna ocena zaawansowanych, zrównoważonych systemów wytwarzania i magazynowania energii
Dr hab. inż. Barbara Kozielska, prof. PŚ
barbara.kozielska@polsl.pl
Charakterystyka pyłu osiadającego z różnych środowisk wewnętrznych
dr hab. inż. Elwira Zajusz-Zubek, prof. PŚ
elwira.zajusz-zubek@polsl.pl
Zagrożenia zdrowotne związane z pyłem atmosferycznym monitorowanym w regionie Górnego Śląska
Dr hab. inż. Ewa Felis, prof. PŚ
ewa.felis@polsl.pl
Degradacja wybranych leków przeciwbakteryjnych za pomocą fotolitycznych i fotokatalitycznych procesów inicjowanych światłem słonecznym
Dr hab. inż. Mirosław Majkut, Prof. PŚ
miroslaw.majkut@polsl.pl
Analiza zjawiska oderwania bezwładnościowego oraz niestatecznej pracy stopnia maszyn sprężających
Dr hab. inż. Zbigniew Buliński
zbigniew.bulinski@polsl.pl
Badania metabolizmu człowieka w oparciu o pomiary stężenia dwutlenku węgla w otoczeniu
Dr hab. inż. Zbigniew Buliński
zbigniew.bulinski@polsl.pl
Modelowanie matematyczne i optymalizacja silnika Stirlinga
Dr hab. inż. Zbigniew Buliński
zbigniew.bulinski@polsl.pl
Estymacja przepływów międzystrefowych w budynkach z wykorzystaniem statystycznych metod odwrotnych
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński
krzysztof.barbusinski@polsl.pl
Zastosowanie metod chemicznego utleniania do oczyszczania odcieków składowiskowych
Dr hab. inż. Wojciech Kostowski, prof. PŚ
wojciech.kostowski@polsl.pl
Badania procesu separacji masowej w zjawisku Ranque’a-Hilscha
dr hab. inż. Piotr Moska, prof. PŚ
piotr.moska@polsl.pl
Chronologia ewolucji ekstraglacjalnych systemów fluwialnych podczas ostatniego zlodowacenia  w Polsce
dr hab. inż. Barbara Sensuła, prof. PŚ
barbara.sensula@polsl.pl
Zastosowanie metod spektrometrycznych w monitorowaniu antropogenicznej emisji CO2 i zmian składu izotopowego węgla w atmosferze
Dr hab. Tomasz Skalski
tomasz.skalski@polsl.pl
Stabilność środowiskowa oraz analiza wpływu pestycydów inspirowanych pochodnymi hormonów juwenilnych na organizmy różnych poziomów troficznych
Dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, prof. PŚ
danuta.michczynska@polsl.pl
Chronologie podwyższonej precyzji na potrzeby paleorekonstrukcji
Dr hab. inż. Leszek Remiorz, prof. PŚ
leszek.remiorz@polsl.pl
Analiza optymalizacyjna wybranych parametrów silników Stirlinga
Prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka
marianna.czaplicka@ipispan.edu.pl
Kwantyfikacja zawartości wody atmosferycznej w celu prawidłowej oceny równoważności w pomiarach masy pyłów
Dr hab. Tomasz Skalski
tomasz.skalski@polsl.pl
Wpływ kwasu gamma-poliglutaminowego na strukturę i różnorodność funkcjonalną zgrupowań drobnoustrojów gleb rolniczych w warunkach suszy
dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. PŚ.
agnieszka.kudelko@polsl.pl
Synteza i właściwości nowych sprzężonych pochodnych triazolu z wykorzystaniem reakcji krzyżowego sprzęgania
dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ
sylwia.bajkacz@polsl.pl
Opracowanie i zastosowanie nowych procedur analitycznych do oznaczania wybranych antybiotyków rezerwowych oraz produktów ich transformacji w próbkach środowiskowych
dr hab. inż. Agata Blacha-Grzechnik
agata.blacha-grzechnik@polsl.pl
Synteza i charakterystyka nowych fotouczulaczy trypletowych
dr hab. inż. Agata Blacha-Grzechnik
agata.blacha-grzechnik@polsl.pl
Otrzymywanie i charakterystyka fotoaktywnych powłok przeciwdrobnoustrojowych zawierających nowe fotouczulacze trypletowe
dr hab. inż. Gabriela Pastuch-Gawołek, prof. PŚ
gabriela.pastuch@polsl.pl
Glikokoniugacja jako jedna z metod poprawy właściwości farmakokinetycznych związków biologicznie aktywnych
dr hab. inż. Izabela Barszczewska-Rybarek, prof. PŚ
izabela.barszczewska-rybarek@polsl.pl
Badania nad stomatologicznymi kompozytowymi materiałami rekonstrukcyjnymi zmodyfikowanymi związkami zawierającymi czwartorzędowe grupy amoniowe
Dr hab. inż. Monika Krasowska, prof. PŚ
monika.krasowska@polsl.pl
Opracowanie nowych metod określania porowatości wybranych materiałów polimerowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu
Dr hab. inż. Przemysław Ledwoń
przemyslaw.ledwon@polsl.pl
Wpływ struktury akceptorowej na właściwości ambipolarnych półprzewodników organicznych
Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
slawomir.boncel@polsl.pl
IoNanoFluids zawierające nanocząstki węglowe jako superlubrykanty w metalowo-polimerowych węzłach tarcia
Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
slawomir.boncel@polsl.pl
Nanorurki węglowe funkcjonalizowane jonowo – od kontrolowanej syntezy poprzez właściwości termiczne i elektryczne do potencjalnych zastosowań
Dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ
slawomir.boncel@polsl.pl
Synteza i charakterystyka nowych nanowęglowych komponentów powierzchni przeciwlodowych
Prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer
dorota.neugebauer@polsl.pl
Projektowanie układów współdostarczania leków na bazie nośników o topologii polimerów szczepionych otrzymanych z udziałem biofunkcjonalizowanych monomerycznych cieczy jonowych
Prof. dr hab. inż. Dorota Neugebauer
dorota.neugebauer@polsl.pl
Wspomagana enzymatycznie synteza amfifilowych polimerów gwiaździstych
Dr hab. Artur Góra
artur.gora@polsl.pl
Badanie mechanizmów ochrony białek przed atakiem rodników hydroksylowych – podejście teoretyczne
Dr hab. Artur Góra
artur.gora@polsl.pl
Synteza analogów juwenilnego hormonu III ukierunkowana na inhibicję hydrolazy epoksydowej
Dr hab. Artur Góra
artur.gora@polsl.pl
Projektowanie efektywnych inhibitorów hsEH z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
Dr hab. Artur Góra
artur.gora@polsl.pl
Analiza ewolucyjna pochodzenia peptydów o charakterze przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwnowotworowym
Dr hab. Artur Góra
artur.gora@polsl.pl
Badania kompleksu TSC z wykorzystaniem metody klasycznej i gruboziarnistej symulacji dynamiki molekularnej w aspekcie chorób rzadkich
dr hab. Katarzyna Jelonek
kjelonek@cmpw-pan.edu.pl
0pracowanie  nowych biodegradowalnych nanowłóknin zawierających wybrane pochodne betuliny w celu zwiększenia ich skuteczności przeciwnowotworowej
dr hab. inż. Wojciech Domagała, prof. Pol. Śl.
wojciech.domagala@polsl.pl
Nowe wzorce koncentracji spinów dla spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego oparte na domieszkowanych polimerach π-skoniugowanych
Dr hab. inż. Katarzyna Dohn, prof. PŚ
katarzyna.dohn@polsl.pl
Model zarządzania ryzykiem procesów logistycznych w humanitarnych łańcuchach dostaw
Dr hab. inż. Lilla Knop, prof. PŚ
lilla.knop@polsl.pl
Wpływ kapitału społecznego na innowacje społeczne w organizacjach publicznych
Dr hab. inż. Piotr Kordel, Prof. PŚ
piotr.kordel@polsl.pl
Narzędzia zarządzania innowacjami a process kształtowania organizacji inteligentnej
Dr hab. inż. Piotr Kordel, Prof. PŚ
piotr.kordel@polsl.pl
Model terytorialnego system pro-przedsiębiorczego dedykowanego rozwojowi branży programistycznej w Kamerunie
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ
aleksandra.kuzior@polsl.pl
Opracowanie podstaw metodologicznych oceny skuteczności stylu przywództwa
dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚ
patrycja.habek@polsl.pl
Kompetencje przywódcze we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚ
patrycja.habek@polsl.pl
Determinanty korporacyjnej hipokryzji w obszarach społecznej odpowiedzialności firm technologicznych
Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
radoslaw.wolniak@polsl.pl
Wpływ wdrażania branżowych systemów zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej IATF 16949:2018 na proces internacjonalizacji
Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak
radoslaw.wolniak@polsl.pl
Model projakościowego przywództwa organizacyjnego w warunkach Przemysłu 4.0
Dr hab. inż. Ewa Stawiarska, Prof. PŚ
Ewa.Stawiarska@polsl.pl
Ocena dojrzałości ekologicznej wybranych motoryzacyjnych łańcuchów dostaw
dr hab. n. med. Agnieszka Mazurek
Agnieszka.Mazurek@io.gliwice.pl
Oszacowanie przydatności oznaczania kwasów nukleinowych we krwi (płynna biopsja) do oceny efektów leczenia u pacjentów onkologicznych
dr hab. n. med. Tomasz Cichoń
tcichon@io.gliwice.pl
Przebudowa mikrośrodowiska nowotworowego modyfikowanymi genetycznie ex vivo makrofagami M1
prof. dr hab. n med. Katarzyna Lisowska
katarzyna.lisowska@io.gliwice.pl
Zastosowanie zrekombinowanego wirusa myksomatozy w eksperymentalnej terapii onkolitycznej raka jajnika
dr hab. n. med. Dorota Gabryś
Dorota.Gabrys@io.gliwice.pl
Poziom mediatorów stanu zapalnego w surowicy krwi jako czynnik predykcyjny odpowiedzi na leczenie promieniami pacjentów nieonkologicznych
dr hab. n. med. Ewa Chmielik
Ewa.Chmielik@io.gliwice.pl
Korelacja kliniczno-patologiczna opornego na klasyczną chemioterapię HER2-ujemnego raka piersi po przedoperacyjnej immunoterapii anty-PD1 skojarzonej z boostem radioterapii stereotaktycznej
prof. dr hab. Wiesława Widłak
wieslawa.widlak@io.gliwice.pl
Regulacja zależnej od HSF1 swoistej odpowiedzi na stres proteotoksyczny prowadzącej do śmierci komórkowej
prof. dr hab. Wiesława Widłak
wieslawa.widlak@io.gliwice.pl
Wykorzystanie genetycznej analizy płynnej biopsji do przewidywania i monitorowania odpowiedzi na terapie oraz ewolucji nowotworu u chorych na czerniaka
prof. dr hab. Wiesława Widłak
wieslawa.widlak@io.gliwice.pl
Celowanie w HSF1 jako podejście terapeutyczne do hamowania progresji hormonozależnych nowotworów piersi
Font Resize
Contrast