Automatyka i robotyka przemysłowa

studia stacjonarne/niestacjonarne

Automatyka i robotyka przemysłowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • Automatyzacja przemysłowa
  • Robotyka przemysłowa
 • Strona internetowa kierunku

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa posiadają umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki przemysłowej, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania.

Absolwenci na kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Bez problemu znajdują zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Znaczna liczba godzin przewidzianych w programie studiów prowadzona jest w formie zajęć praktycznych w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach Wydziału. Specjalności prowadzone w ramach kierunku w pełni uwzględniają aktualne potrzeby rynku pracy, a często organizowane przez partnerów przemysłowych szkolenia i warsztaty, powodują, że niejednokrotnie Student jeszcze podczas procesu kształcenia podejmuje współpracę z przemysłem.

Automatyzacja Przemysłowa – kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie podstawowych układów automatyki przemysłowej,
 • aplikacja przemysłowych sieci informatycznych,
 • programowanie sterowników PLC,
 • ocena bezpieczeństwa maszynowego zapewniająca wymagany poziom bezpieczeństwa,
 • diagnostyka układów technicznych,
 • dobór sensorów do pozyskiwania informacji przez układ automatyki.

Robotyka Przemysłowa – kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • rozwiązywanie problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego,
 • dobór robotów przemysłowych oraz ich konfiguracja sprzętowa,
 • projektowanie podstawowego systemu zrobotyzowanego z robotami stacjonarnymi i mobilnymi,
 • projektowanie podstawowych narzędzi technologicznych robotów,
 • modelowanie otoczenia robotów oraz współczesne narzędzia wspomagające inżyniera robotyka,
 • programowanie on-line i off-line robotów przemysłowych w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego – matematyka (poziom rozszerzony), biologia, chemia, fizyka, informatyka,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022)

Semestr I – 1700 zł
Semestr II – 1700 zł
Semestr III – 1700 zł
Semestr IV – 1700 zł
Semestr V – 1700 zł
Semestr VI – 1700 zł
Semestr VII – 1700 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Kierunek

Automatyka i robotyka przemysłowa

Font Resize
Contrast