• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Architektura wnętrz (profil praktyczny)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister 2 lata /
4 semestry
Polski Gliwice 30

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 27 28
e-mail: aw-rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister

Na kierunku Architektura Wnętrz  kształcimy w zakresie zaawansowanych zagadnień związanych z kształtowaniem wnętrz przestrzeni architektonicznych oraz szeroko rozumianych działań plastycznych. Moduły kształcenia w obszarze projektowym obejmują zarówno aspekty techniczne, jak i artystyczne. Dogłębnie poznasz następujące zagadnienia:

 • Projektowanie architektury wnętrz budynków o zróżnicowanym programie przestrzenno-funkcjonalnym
 • Projektowanie przestrzeni wystawienniczych
 • Projektowanie mebli
 • Modernizacja i adaptacja wnętrz zabytkowych
 • Zagadnienia koloru i malarstwa w architekturze
 • Design thinking
 • Wybrane aspekty sztuki współczesnej oraz filozofia i estetyka designu
 • Zagadnienia prawne – prawo budowlane

Kierunek architektura wnętrz jest jednym z atrakcyjniejszych kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Profil oraz tematyka studiów pozwalają na dużą elastyczność projektową i twórczą w zakresie wykonywanego zawodu. Studia II stopnia umożliwiają istotne uzupełnienie zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i jego szerokich kontekstów, w szczególności podejścia problemowego i interdyscyplinarnego.

Ukończenie studiów II stopnia daje tytuł magistra oraz możliwość kontynuacji nauki na III stopniu studiów doktoranckich. Dla absolwentów studiów II stopnia otwiera się również możliwość podjęcia studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Architektury, uzupełniających wiedzę z zakresu kreacji architektonicznej lub artystycznej – podyplomowe studia w zakresie grafiki,  studia architektury wnętrz i wzornictwa oraz inne.

Absolwentki i absolwenci nabywają wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. W ramach studiów stopnia II rozwinięte i pogłębione zostają treści z obszaru sztuk projektowych i pięknych, jak również technicznych. Ponadto program studiów uzupełniony jest o poszerzone zagadnienia odnoszące się do współczesnych uwarunkowań projektowania architektonicznego. Absolwentów charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zaawansowanych pod względem problemowym zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia oraz elementów infrastruktury technicznej.

 

Studentki i studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia i wykorzystania swoich umiejętności twórczych. Część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów, prac naukowo-badawczych oraz PBL (Project Based Learning) we współpracy z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego. Ich celem jest zapewnienie bezpośredniego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, poznanie realnych potrzeb rynkowych oraz naukę umiejętności prowadzenia rozmów z potencjalnym inwestorem.  

Na 3 i 4 semestrze studiów realizowana jest praktyka zawodowa stanowiąca uzupełnienie i wsparcie kompetencji zawodowych.

Podczas studiów istnieje również możliwość wyjazdu na cało semestralny program kształcenia lub na praktykę zawodową w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus +.

Absolwentki i absolwenci są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz, szeroko rozumianych działań plastycznych, współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Są gotowi do pracy w pracowniach architektonicznych, studiach architektury wnętrz, pracowniach meblarskich, studiach promocji, reklamy wizualnej i wystaw, w przedsiębiorstwach deweloperskich oraz zarządzających nieruchomościami. 

Wykształcenie w zakresie architektury wnętrz daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ dyplom naszej uczelni jest uznawany w całej Europie, a nasi absolwenci i absolwentki to nie tylko dobrzy projektanci wykorzystujący w pracy zawodowej talent i wiedzę, ale także osoby o szerokich horyzontach, świadome społecznej misji wykonywanego zawodu.

 • Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.
 • Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz.
 • W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim.
 • Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.
 • Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.
 • Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych.
 • Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

 • jest gotów do podejmowania i rozwiązywania podstawowych zadań projektowych,
 • jest gotów do niezależnej działalności twórczej ze zdolnością do ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • jest gotów do kreatywnego udziału w estetycznym kształtowaniu przestrzeni,
 • jest gotów do pracy w zespole i współpracy z reprezentantami pokrewnych dziedzin,
 • jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Wynik kandydata stanowi suma liczby punktów uzyskanych w trzyetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym:
  etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 50,
  • w etapie II – 100.

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura wnętrz

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast