• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Architektura

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier architekt 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice 100
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier architekt 2 lata /
4 semestry
Polski Katowice 3600zł/
semestr
60

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail: ar-rekrutacja@polsl.pl

Katowice, ul. Krasińskiego 8

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów:
  • studia stacjonarne: 1,5 roku / 3 semestry
  • studia niestacjonarne: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier architekt

Na II stopniu kierunku Architektura pogłębiamy wiedzę zdobytą podczas studiów I stopnia. Uczymy, jak projektować obiekty architektoniczne o złożonej strukturze, jak prowadzić procesy rewitalizacji obszarów miejskich oraz rozwijamy kompetencje miękkie podczas licznych zajęć seminaryjnych.

Studia na kierunku Architektura prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), co pozwala dostosować tryb nauki do własnych preferencji. Absolwenci tego kierunku cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pracodawców, a średni czas jaki upływa od ukończenia studiów do znalezienia stałej pracy wynosi mniej niż 4 miesiące.

Absolwenci i absolwentki kierunku Architektura są przygotowani do twórczej pracy w dziedzinie kształtowania przestrzennego środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi zarówno z indywidualnych potrzeb człowieka, jak i potrzeb różnych grup społecznych. Architekt/ka i urbanista/tka realizuje swoje cele zawodowe poprzez programowanie różnorodnych założeń inwestycyjnych, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne, poprzez umiejętność koordynacji swoich działań ze specjalistami innych branż, a także poprzez nadzór autorski lub inwestorski nad realizacją zamierzeń projektowych.

Część zajęć prowadzimy w formie warsztatów z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Ich celem jest zapewnienie możliwości bezpośredniego kontaktu z partnerami zewnętrznymi, poznanie ich punktu widzenia oraz nauka umiejętności prowadzenia dyskusji z osobami niewiązanymi zawodowo z architekturą i urbanistyką.  

Naszych studentów i studentki zachęcamy także do startu w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach architektonicznych (także w ramach zajęć), w których często osiągają znaczące sukcesy.

Absolwenci i absolwentki kierunku są przygotowani do pracy w pracowniach architektonicznych, studiach architektury wnętrz, studiach promocji i reklamy wizualnej, w przedsiębiorstwach budowlanych i deweloperskich oraz zarządzających nieruchomościami, biurach planowania przestrzennego i rozwoju miast, a także w organach administracji architektoniczno-budowlanej. Mogą także kontynuować studia na III stopniu we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej i podążać ścieżką kariery naukowej.

Wykształcenie architektoniczne daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ dyplom naszej uczelni jest uznawany w całej Europie, a nasi absolwenci i absolwentki to nie tylko dobrzy projektanci wykorzystujący w pracy zawodowej talent i wiedzę, ale także osoby o szerokich horyzontach, świadome społecznej misji zawodu architekta/tki i urbanisty/tki.

„Absolwenci PŚ mają większą świadomość projektowania w porównaniu do absolwentów innych kierunków. Myślą szerzej i zdają sobie sprawę z większej ilości ograniczeń i możliwości.”

„Absolwenci kierunku Architektura na PŚ (rożne problemy) przewidują już na etapie koncepcji, co znacznie ułatwia i skraca późniejszą pracę. Uczą nas, że proces jest ważny i należy brać go pod uwagę w całości. Jesteśmy – studenci z Gliwic – oceniani jako bardzo ambitni, pracujący szybko: z polotem. Będziemy z pewnością bardzo doceniani na rynku pracy.”

„Studia pozwalają nam otwierać głowy, lepiej rozumieć, odblokowują. poszerzają horyzonty.”

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli.
 • Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, a także rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych.
 • Znają przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji procesu inwestycyjnego.
 • Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy badawczej.
 • Ponadto absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architektura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • jest gotów do brania odpowiedzialności za wartości architektoniczne i urbanistyczne w ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 • jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych,
 • jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych,
 • jest gotów do adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności występujących w trakcie wykonywania pracy zawodowej o charakterze twórczym,
 • jest gotów do wykonywania zawodu architekta będącego zawodem zaufania publicznego, w tym prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z działalnością projektową,
 • jest gotów do posługiwania się technologiami informacyjnymi w celu integracji z innymi uczestnikami procesów i przedsięwzięć, w tym prezentacji projektów i przekazania opinii w sposób powszechnie zrozumiały,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Wynik kandydata stanowi suma liczby punktów uzyskanych w trzyetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym:
  etap I ‒ wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura,
  etap II ‒ sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki,
  etap III ‒ ocena osiągnięć kandydata na podstawie złożonego portfolio.
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 20,
  • w etapie II – 50,
  • w etapie III – 80.

Kandydaci, których wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wynosi 5,0, otrzymują w etapie II maksymalną liczbę punktów i są zwolnieni ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki.

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier architekt

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast