• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Biotechnologia

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 120

Miejsce odbywania się zajęć:

GLIWICE

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 23 77
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • bioinformatyka
  • biotechnologia przemysłowa
  • biotechnologia w ochronie środowiska

Biotechnologia to mówiąc najogólniej interdyscyplinarna nauka wykorzystująca organizmy biologiczne na skalę przemysłową. O jakich procesach mowa? Procesy biotechnologiczne zachodzą w bardzo różnych sytuacjach np. przy produkcji mleka czy piwa, oczyszczaniu ścieków czy nawet w medycynie nuklearnej. Jak widzisz, nie ma przesady w stwierdzeniu, że to bardzo różnorodna nauka! Nauczymy Cię kompleksowego podejścia do zagadnień biotechnologicznych, spojrzenia na te procesy z punktu widzenia bioinformatyki oraz biotechnologii środowiskowej i przemysłowej, w tym farmaceutycznej. Uzyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale praktycznie popracujesz nad zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej biotechnologii, biochemii, mikrobiologii, chemii, analityki i informatyki. Poznasz nowoczesne trendy biotechnologii farmaceutycznej, bioinformatyki, biogospodarki i ochrony środowiska.

Ten interdyscyplinarny kierunek, prowadzony jest przez specjalistów z bioinformatyki, ochrony środowiska i biochemii. Przekonasz się, że biotechnologia stosowana jest w różnych gałęziach przemysłu, w rolnictwie, medycynie czy ochronie środowiska. Naszym zadaniem jest przygotować Cię do pracy zarówno w przemyśle jak i w centrach bioinformatycznych czy laboratoriach diagnostycznych. Nauczysz się obsługi dużych baz danych, projektowania bioprocesów, bioproduktów i dowiesz się jak wprowadzać w życie strategię zrównoważonego rozwoju, a to przecież najważniejszy kierunek  współczesnej gospodarki. Jako student będziesz realizować swoje naukowe pasje, bo wiemy jak pasjonująca jest biotechnologia!

Studiując na kierunku Biotechnologia zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

– podstaw biologii, chemii, biochemii, informatyki
– przeprowadzania eksperymentów z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej
– projektowania nowych narzędzi informatycznych, np.  stosowanych w analizie danych biomedycznych
– tworzenia baz danych, z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,
– procesów biotechnologicznych i biotransformacji,
– projektowania i analizy związków biologicznie aktywnych
– rozwiązywania zadań inżynierskich, związanych z biotechnologią oczyszczania ścieków/gleby/powietrza
– metod odzysku energii i wartościowych substancji/surowców ze ścieków i odpadów.

Nasi studenci wiedzę zdobywają zarówno w murach uczelni jak i u partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, odbywając zarówno obowiązkowe praktyki jak i dodatkowe staże, których naturalną kontynuacją jest często zatrudnienie po ukończeniu studiów. Mają też możliwość wyjazdu na staż za granicę, w ramach programów wymiany międzynarodowej. Wszystko zależy od Ciebie a my chętnie Ci pomożemy!

Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie Biotechnologii rośnie z roku na rok. Dobry biotechnolog musi posiadać szeroką wiedzę, dlatego Ty ją zdobędziesz, a tym samym łatwiej znajdziesz pracę swoich marzeń. Możesz zajmować się między innymi badaniami genetycznymi, diagnostyką medyczną, analizą dużych zbiorów danych (big data), modelowaniem, prowadzeniem i analizą procesów biotechnologicznych i biotransformacji.

Jako absolwent masz otwarte drzwi do kariery zawodowej w:

 • klinikach i ośrodkach medycznych
 • centrach bioinformatycznych i informatycznych
 • ochronie środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego
 • laboratoriach, instytucjach badawczych
 • przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym.

Mateusz H. (specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska):

Cenne na naszym kierunku jest to, że przygotowuje do pracy wielu dziedzinach, czy pracy w różnego typu laboratoriach. W moim przypadku wiedzę z zakresu oczyszczania ścieków, którą zdobyłem na studiach, wykorzystuję każdego dnia, gdyż pracuję jako technolog w oczyszczalni ścieków.

Aneta S. (specjalność Bioinformatyka):

Dzięki szerokiemu zakresowi zajęć wiele się nauczyłam i szybko znalazłam pracę w zawodzie który sprawia mi radość. Pracując dla jednej z większych firm farmaceutycznych na rynku, wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas studiów i stale się rozwijam.

Patryk K. (specjalność Biotechnologia przemysłowa):

Studia na tym kierunku były idealną decyzją. Dzięki zdobytej interdyscyplinarej wiedzy i możliwości zastosowania jej w praktyce podczas zajęć, czy uczestniczenia w szerokiej gamie projektów naukowych z łatwością mogłem znaleźć pracę marzeń.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych. Potrafią stosować techniki, umożliwiające selekcję i modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz projektować i eksploatować obiekty inżynierskie służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie, biogazownie i biorafinerie. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach, instytutach badawczych, ośrodkach medycznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, ochronie środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego, centrach bioinformatycznych i informatycznych. Mogą pracować w instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, diagnostyką medyczną i analizą dużych zbiorów danych (big data), prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, otrzymywaniem bioproduktów, a także modelowaniem bioprocesów.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań właściwych dla kierunku, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,
 • potrafi rozwiązać proste zadania związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Biotechnologia

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast