• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Biotechnology

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Angielski Gliwice 20

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • biofuels

Na kierunku biotechnology kształcimy biotechnologów o specjalności Biofuels. Przekazujemy wiedzę z zakresu biotechnologii łącząc ją z wiedzą z zakresu technologii przetwarzania różnorodnych surowców do produkcji biopaliw, produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biopaliwa oraz przetwórstwa biopaliw.  Uczymy także elementów bioinformatyki kształcąc w zakresie pożądanych na rynku pracy umiejętności, które mogą być wykorzystane zarówno w naukach biochemicznych, jak i w rożnych dziedzinach środowiskowych i technologicznych. Ta wiedza w przyszłości pozwoli sprostać wyzwaniom rzucanym przez rynek pracy, głównie w sektorze przemysłu biotechnologicznego związanym z przetwarzaniem biopaliw i pozyskiwaniem nowych źródeł energii.

In the biotechnology course, we educate professionals who specialise in biofuels. We provide knowledge in biotechnology, combining it with knowledge in technologies for processing various raw materials for producing biofuels, electricity and heat based on biofuels, and biofuel processing. We also teach elements of bioinformatics, providing skills desired in the labour market that can be used in biochemical sciences and various environmental and technological fields. In the future, this knowledge will allow our students to meet the challenges posed by the labour market, mainly in the bioeconomy sector related to the processing of biofuels and obtaining new energy sources.

Biotechnologia bardzo silnie wpływa na rozwój gospodarki, która aktualnie na całym świecie przechodzi od modelu liniowego do obiegu zamkniętego. Jednym z głównych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym jest wytwarzanie ze źródeł odnawialnych nośników energii w tym biopaliw. Z każdym rokiem w wielu krajach rośnie zapotrzebowanie na energię z biopaliw, a w związku z tym i na specjalistów potrafiących wytwarzać i przekształcać biopaliwa, a także produkować z nich energię i ciepło. Dlatego podjęcie studiów na specjalności Biofuels jest atrakcyjne nie tylko ze względu na interdyscyplinarność tego kierunku studiów, ale także z powodu szerokich możliwości zatrudnienia.

Biotechnology has a powerful impact on the development of the economy, which is currently moving from a linear model to a circular around the world. One of the main elements of the circular economy is the production of energy carriers, including biofuels, from renewable sources. Every year, the demand for energy from biofuels is growing in many countries. Therefore, there is a need for professionals who can produce and transform biofuels and produce energy and heat from them. Therefore, taking up studies in the Biofuels specialisation is attractive because of the interdisciplinary nature of this field of study and the vast employment opportunities.

Nasi studenci odbywają studia w powiązaniu z partnerami z przemysłu. Z inicjatywy przemysłu i na jego potrzeby realizowane są projekty, w których studenci mogą brać udział. W zakładach przemysłowych i instytucjach partnerskich studenci mogą odbyć   nieobowiązkowe praktyki i staże, których naturalną kontynuacją jest często zatrudnienie po ukończeniu studiów. Studenci mogą też wyjechać na staż za granicą, w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Our students study with the support of industry partners. On the initiative of industry and for its needs, projects are implemented in which students can participate. At industrial plants and partner institutions, students can complete optional internships, the natural continuation of which is often employment after graduation. Students can also intern abroad as part of international exchange programs.

Absolwenci specjalności Biofuels są wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu technologii przetwarzania surowców do produkcji biopaliw. Posiadają umiejętności związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biopaliwa oraz przetwórstwem biopaliw. Absolwenci potrafią planować i projektować prace związane z technologią produkcji i wykorzystania biopaliw. Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania roślin i mikroorganizmów w procesach technologicznych produkcji i użycia biopaliw.

Dzięki umiejętnościom z zakresu analizy danych biotechnologicznych i przetwarzania procesów technologicznych absolwenci kierunku Biotechnology, ze specjalizacją Biofuels znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z biotechnologią przetwarzania i produkcji paliw, a także w firmach związanych z analizą danych i projektowaniem procesów technologicznych.

Biofuels graduates are qualified specialists in the field of raw material processing technologies for the production of biofuels. They have skills related to producing electricity and heat based on biofuels and processing biofuels. Graduates can plan and design work associated with the technology of production and use of biofuels. They have knowledge and skills in using plants and microorganisms in technological processes of production and use of biofuels. Thanks to the skills in the field of biotechnology data analysis and technical process processing, graduates of Biotechnology with the Biofuels specialisation will find employment in enterprises directly related to biotechnology of fuel processing and production, as well as in companies related to data analysis and technological process design.

I am very happy to come to Poland to study. I didn’t regret staying in Poland, especially in Gliwice, and studying at Politechnika Śląska. It is a great university with all the suitable characteristics. They have good professors and teaching methodology.

 • Absolwenci specjalności Biopaliwa są wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu technologii przetwarzania różnorodnych surowców do produkcji biopaliw. Posiadają umiejętności związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła w oparciu o biopaliwa oraz przetwórstwem biopaliw.
 • Posiadają szeroką wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych procesów produkcji i spalania biopaliw.
 • Są dobrze przygotowani w zakresie informatycznej obróbki uzyskanych danych oraz elektronicznego sterowania i programowania procesów technologicznych w tej branży.
 • Absolwenci potrafią planować i projektować prace związane z technologią produkcji i wykorzystania biopaliw. Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania roślin i mikroorganizmów w procesach technologicznych produkcji i użycia biopaliw.
 • Dodatkowo, opiekunowie specjalności dbają o rozwój tzw. umiejętności miękkich z zakresu komunikacji, pracy w grupie, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji pożądanych na rynku pracy. Absolwenci są świadomi ciągłego i szybkiego rozwoju biogospodarki i biobiznesu w zakresie bioenergetyki oraz potrafią zarządzać projektami w tym zakresie.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych eksperymentów, wykorzystuje podstawowe techniki analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań właściwych dla kierunku, w tym procesów biotechnologicznych, dokonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusję z danymi literaturowymi,
 • potrafi rozwiązać proste zadania związane z realizacją procesów i operacji jednostkowych w biotechnologii,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Biotechnology

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast