• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Budownictwo

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice 150
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 2 lata /
4 semestry
Polski Gliwice 2400zł/
semestr
150

Wydział Budownictwa
Gliwice, ul. Akademicka 5,
tel. 32 237 17 50
e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: bosg5@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

W trakcie studiów wprowadzamy w zaawansowane zagadnienia inżynierii budowlanej. Wykorzystujemy najnowsze narzędzia informatyczne do zaawansowanej analizy obliczeniowej konstrukcji budowalnych oraz modelowania procesów technologicznych w budownictwie. W różnych aspektach inżynierii budowlanej rozwijamy umiejętności związane z technologią BIM. Pomagamy zrozumieć złożone zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące w podłożu gruntowym oraz w materiałach budowlanych. Zapoznajemy z imponującymi możliwościami prowadzenia zaawansowanej diagnostyki różnego typu obiektów budowlanych.

Budownictwo to bardzo perspektywiczny kierunek studiów, którego absolwenci zazwyczaj w bardzo krótkim czasie uzyskują satysfakcjonujące zatrudnienie. W budownictwie trwa intensywna cyfryzacja, która otwiera nowe możliwości szczególnie dla magistrów inżynierów, którzy zaznajomieni z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi (w tym z technologią BIM), będą mogli w firmach budowlanych efektywnie wspierać ich szybki rozwój. Ukończenie studiów drugiego stopnia otwiera możliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane bez żadnych ograniczeń, co bezdyskusyjnie zwiększa szanse na lepsze zarobki.

Studiując na drugim stopniu kierunku ‘Budownictwo’ zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania złożonych budowli
 • kierowania skomplikowanymi pracami budowlanymi
 • nadzoru budowlanego i inwestycyjnego
 • sposobu posadowienia obiektów w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych
 • realizacji złożonych procesów budowlanych i systemów technologicznych,
 • zarządzania w budownictwie oraz proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych
 • planowania, projektowania i wykonawstwa układów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej
 • zaawansowanej diagnostyki obiektów budowlanych

Po uzyskaniu tytułu zawodowego MAGISTRA INŻYNIERA masz możliwość pracy w:

 • biurach projektowych jako projektant
 • przedsiębiorstwach wykonawczych jako kierownik budowy
 • inspektoratach powiatowych i wojewódzkich jako inspektor nadzoru budowlanego
 • firmach jako kosztorysant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego
 • wytwórniach materiałów budowlanych jako osoba nadzorująca produkcję
 • placówkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem
 • instytucjach naukowo-badawczych

Absolwent kierunku ‘budownictwo’ ma możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane – bez ograniczeń – do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (np. projektanta, kierownika budowy).

Mateusz

Dzięki studiom otrzymałem niezbędne narzędzia do rozpoczęcia pracy w zawodzie Inżyniera budownictwa. Ukończenie danej specjalności nie blokuje możliwości pracy czy też uzyskiwania uprawnień w innych specjalnościach. Pracuję w branży drogowej pomimo ukończenia specjalności Budowlano-Architektonicznej. Z perspektywy 10 lat praktyki zawodowej jestem zadowolony z podjętej decyzji.

Julia

Studiowałam w języku angielski, co aktualnie bardzo ułatwia mi moją pracę naukowo-badawczą jako studentka III-go stopnia. Studia dały mi także możliwość wyjechania na półroczną wymianę międzynarodową do Portugalii. Dzięki zawartym tam nowym kontaktom po ukończeniu studiów II-go stopnia realizowałam tam roczny grant badawczy.

Jan

Studia dały mi solidne podstawy do dalszego realizowania swoich marzeń. Pomimo licznych wyzwań związanych z wysokim poziomem kształcenia wspominam czas studiów bardzo ciepło. Wydział oferuje szeroką gamę przedmiotów, dzięki którym poznałem różne materiały oraz najnowsze technologie. Ukończenie studiów nie jest końcem, a początkiem kariery w naszym trudnym zawodzie.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.
 • Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic.
 • Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji.
 • Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych.
 • Są również przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, a także projektowania budowlano-architektonicznego, wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem inżyniera budownictwa, a w szczególności:

 • zna i rozumie teoretyczne modele materiałów oraz zasady modelowania i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki, dynamiki i stateczności, ponadto zna i rozumie procesy geologiczne kształtujące podłoże budowlane, a także zna wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie, również z wykorzystaniem technologii BIM,
 • zna i rozumie zasady konstruowania, wymiarowania, wzmacniania i napraw elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych, a także wybranych elementów konstrukcyjnych budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego,
 • zna i rozumie zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych oraz zna i rozumie ich funkcję w obiekcie budowlanym, a także podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania zarządzania jakością robót budowlanych, zasady organizacji i kierowania budową oraz wybrane programy komputerowe wspomagające planowanie i realizację robót budowlanych,
 • potrafi zdefiniować modele obliczeniowe komputerowej analizy konstrukcji, symulować różne warianty konstrukcyjne, wykonać analizę statyczną i elementy analizy dynamicznej konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, a także krytycznie ocenić wyniki tych analiz,
 • potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD i BIM, a także sporządzić bilans energetyczny fragmentu obiektu budowlanego oraz sporządzić prosty kosztorys i harmonogram wybranych robót budowlanych,
 • jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera budownictwa, a także jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, rozwijania umiejętności językowych oraz formułowania fachowych opinii na temat procesów technicznych i technologicznych realizowanych w budownictwie,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów na kierunku budownictwo wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów na kierunku budownictwo.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Budownictwo

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Budownictwa

Font Resize
Contrast