• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 45

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 26 18
e-mail: eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności – studia stacjonarne:
  • aparatura elektroniczna
  • elektronika biomedyczna
  • radioelektronika

Na kierunku Elektronika i Telekomunikacja od roku akademickiego 2023-24 oferowane są studia magisterskie (drugiego stopnia) w trzech nowych specjalnościach: Aparatura Elektroniczna i Mikrosystemy, Sztuczna Inteligencja, Urządzenia i Systemy Bezprzewodowe. Zajęcia prowadzone są zgodnie ze zaktualizowanym programem i zmodernizowanym planem studiów.

Zaproponowany nowy plan studiów umożliwia m.in. swobodne dobieranie modułów specjalnościowych, w tym zajęć z bazy ogólnouczelnianej oraz kształcenie w formie PBL (Project Based Learning) przez praktyczną realizację specjalistycznych projektów. Studia drugiego stopnia pozwalają pozyskać m.in. praktyczne umiejętności projektowania i programowania urządzeń elektronicznych, zgłębić wiedzę o metodach inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego, zaawansowanych procedurach przetwarzania sygnałów, jak również o metodach projektowania systemów tele- i radiokomunikacyjnych oraz ich zarządzania.

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do wykonywania specjalistycznych, innowacyjnych zadań projektowych, posiadają szeroką wiedzę techniczną dotyczącą nowoczesnej elektroniki oraz tele- i radiokomunikacji. Potrafią projektować, eksploatować i testować nowoczesne układy i urządzenia elektroniczne oraz systemy sterowania i przetwarzania informacji. Znajdują zatrudnienie m.in. w firmach produkujących istotne komponenty elektroniki przemysłowej, instytucjach naukowo-badawczych, działach R&D zakładów produkcyjnych, czy firm telekomunikacyjnych.

Półtoraroczny plan studiów magisterskich nie przewiduje praktyk zawodowych, co nie oznacza braku praktycznej formy kształcenia. Zajęcia PBL oraz praca dyplomowa to jedynie przykłady praktycznej metodyki kształcenia, dodatkowo plan studiów wypełniony jest zajęciami laboratoryjnymi i projektowymi. Ponadto, podczas studiowania możliwa jest realizacja projektów naukowo-badawczych zlecanych przez firmy.

Dyplom magistra inżyniera elektronika umożliwi Ci osiągnięcie bardzo dobrej pozycji na rynku pracy. Pracodawcy z branży elektronicznej docenią Twoją umiejętność projektowania zarówno sprzętu elektronicznego (hardware), jak i dedykowanego dla niego oprogramowania (software). Jest to mocny atut, który ułatwi Ci podjęcie dobrze płatnego zatrudnienia w firmie, którą Ty wybierzesz. Przykładowe miejsca pracy absolwentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

 • Aldec Adt (Katowice),
 • APTIV (Kraków),
 • Cadence Designs Systems (Katowice),
 • EMAG Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (Katowice),
 • ENTE Sp. z o.o.(Gliwice),
 • Evatronix S.A. (Bielsko-Biała),
 • Nokia (Kraków),
 • Siemens EDA (Katowice),
 • Rockwell Automation (Katowice),
 • ZF (Częstochowa),
 • Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. (Tychy),
 • Zakład Urządzeń Komputerowych ZUK-ELZAB S.A. (Zabrze).
 • Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.
 • Mają również podstawową wiedzę z zakresu informatyki i automatyki oraz potrafią korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego.
 • Znajdują zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w firmach wdrażających innowacyjne technologie, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie wszystkich szczebli.

Mogą również pracować  w zakładach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych zajmujących się problematyką biomedyczną oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych zakładów opracowujących i produkujących aparaturę medyczną. Absolwenci są także przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych związanych z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej – u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu fizyki i matematyki, które umożliwiają zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, które umożliwiają pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu metodyki i techniki programowania, które umożliwiają sformułowanie algorytmu prostego problemu i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,
 • potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z kierunkiem studiów,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Elektronika i telekomunikacja

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast