• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Energetyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 100

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 4 lata/
8 semestrów
Polski Gliwice 2400zł/
semestr
80

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • strona kierunku
 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów:
  • studia stacjonarne: 3,5 roku / 7 semestrów
  • studia niestacjonarne: 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności na studiach stacjonarnych:
  • energetyka gazowa i rozproszona
  • modernizacja instalacji energetycznych
  • procesy i systemy energetyczne
  • źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
 • specjalności na studiach niestacjonarnych:
  • energetyka zawodowa i przemysłowa
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Energetyka to dział gospodarki, który zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem energii, produkcją energii elektrycznej i ciepła. Nowoczesna energetyka jest bardzo ważnym elementem nowoczesnej gospodarki. Studia na kierunku Energetyka mają przyszłościowy charakter z uwagi na stojące przed ludzkością wyzwania związane z ograniczeniem emisji substancji szkodliwych i wyczerpywaniem się zasobów paliw. Podczas studiów przekazywana jest m.in. wiedza z zakresu nowoczesnych technologii i procesów energetycznych, wykorzystania odnawialnych i konwencjonalnych źródeł energii, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.  

Energetyka od wielu lat podlega procesom transformacji z uwagi na wymagania środowiskowe i poszukiwanie nowych źródeł energii. Unijna polityka energetyczna zakłada neutralność klimatyczną do roku 2050. Aby te cele osiągnąć konieczne jest wykorzystanie nieemisyjnych źródeł energii, przebudowa systemu energetycznego i zastosowanie nowoczesnych technologii energetycznych. Wiedzę z tego zakresu zdobędziesz podczas studiów. W dobie transformacji energetycznej potrzebna jest specjalistyczna kadra – inżynierowie energetycy.  Ukończenie studiów na kierunku Energetyka daje rozległe i perspektywiczne możliwości zatrudnienia.

Dołącz do nas!

 

Studia na kierunku Energetyka umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz procesów energetycznych w nich zachodzących
 • energetyki źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
 • współczesnych technologii konwersji energii – wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i chłodu
 • funkcji i działania systemów energetycznych
 • oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej procesów energetycznych
 • rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu energetyki, w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania
 • projektowania i doboru maszyn i urządzeń energetycznych
 • dystrybucji i zarządzania energią

Nie ma nowoczesnego kształcenia na studiach technicznych bez kontaktu z przemysłem.

Program studiów przewiduje praktykę zawodową w zakładach i firmach z branży energetycznej. Pozwala ona na pogłębienie wiedzy studenta oraz wykorzystanie nabytych wcześniej umiejętności i rozszerzenie kompetencji z zakresu energetyki. Taka praktyka często jest też wstępem do dalszej pracy w firmie.

Absolwent kierunku Energetyka znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach
 • zakładach przemysłowych jako specjalista – energetyk
 • biurach projektowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • firmach doradczych
 • firmach zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem instalacji energetycznych, w tym instalacji energetyki odnawialnej
 • instytucjach administracji państwowej i jednostkach samorządowych w obszarze zagadnień energetycznych

w firmach wytwarzających i sprzedających maszyny i urządzenia energetyczne

„Studia na kierunku Energetyka dają szansę na ciekawą i odpowiedzialną pracę z perspektywami rozwoju. Gdybym miał ponowny wybór nie zmieniłbym go.” 

Michał

 „Energetyka to kierunek umożliwiający poznanie szerokiego zakresu zagadnień, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, niezbędnych do pracy w zawodzie.”

Monika  

„Studia na kierunku Energetyka pozwoliły mi przygotować się do wyzwań zawodowych, znaleźć ciekawą pracę z możliwościami rozwoju kariery.

Martyna Tomala

“Jako absolwent Energetyki mogę z miłą chęcią polecić ten kierunek. Daję on szerokie możliwości na rynku pracy w dobie transformacji energetycznej.

Kamil

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych.
 • Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów.
 • Posiadają również wiedzę z podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach.
 • Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.
 • Mogą być specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych.
 • Studia przygotowują do pracy w elektrowniach, elektrociepłowniach i wielu innych zakładach w dziedzinie zagadnień związanych z problemami energetycznymi.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Energetyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Tytuł

inżynier

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast