• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Geodezja i kartografia

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 35
Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Niestacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 2430zł/
semestr
35

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 11 30, 32 237 24 02
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności dyplomowania:
  • geodezja inżynieryjno-przemysłowa
  • geoinformatyka i geodezja

Studia zapewniają nabycie niezbędnych umiejętności i zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz specjalistycznej zawansowanej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii. Nabędziesz rozszerzone kompetencje do wykonywania prac geodezyjnych przy wykorzystaniu różnych technik obserwacyjnych oraz umiejętności stosowania zaawansowanych metod opracowania wyników pomiarów. W zależności od wyboru specjalności dyplomowania przygotujemy Cię do realizacji kompleksowych prac geodezyjnych na rzecz budownictwa i inżynierii, stosowania technik geoinformatycznych w geodezji, w szczególności specjalistycznych aplikacji komputerowych, programowania własnych aplikacji oraz tworzenia i projektowania baz danych na potrzeby GIS. Nabędziesz umiejętności  podejmowania decyzji z wykorzystaniem systemów GIS oraz rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych oraz współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branż.

Współcześnie do realizacji prac geodezyjnych wykorzystuje się najnowocześniejsze techniki obserwacyjne wymagające zastosowania zaawansowanych metod opracowania obserwacji. Zadania pomiarowe wymagają prawidłowej interpretacji wyników, w celu znalezienia optymalnych rozwiązań również w trudnych sytuacjach. Rola geodety ciągle wzrasta, w szczególności ze względu na konieczność integracji pozyskanych danych oraz ich opracowania z wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych technik informatycznych. Studia drugiego stopnia pozwolą Ci uzyskać rozszerzone kompetencje do realizacji tych prac. Pozwolą  na realizację pasji i zainteresowań w ramach wybranej specjalności. Uzyskanie tytułu magistra inżyniera ułatwi Ci  uzyskanie uprawnień zawodowych w  dziedzinie geodezji i kartografii, podjęcie pracy w zawodzie oraz w branżach pokrewnych, w szczególności umożliwi staranie się o wysokie stanowiska w administracji samorządowej i centralnej.

W trakcie studiów student odbywa praktykę dyplomową. Praktyki odbywają się w jednostkach prowadzących działalność odpowiadającą treściom kształcenia. Są to przedsiębiorstwa geodezyjne, jednostki administracji publicznej oraz firmy z otoczenia biznesu, w których jest możliwość zapoznania się zagadnieniami objętych tematem pracy dyplomowej. Współpracujemy z wieloma instytucjami, z obszaru nie tylko województwa śląskiego ale i całej Polski. Dodatkowo możliwe jest odbywanie praktyk dyplomowych w krajach Unii Europejskiej.

Współczesny geodeta musi nie tylko posiadać szeroką wiedzę z zakresu geodezji i kartografii łączącą zagadnienia stosowania nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji oraz zaawansowanych metod opracowania wyników obserwacji i rozwiązań z zakresu geoinformatyki, ale także umiejętność kompleksowego rozwiązywanie trudnych problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i koordynacji działań. Tego wszystkiego nauczymy Cię na studiach.

Ukończenie studiów II stopnia umożliwi Ci podjęcie pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, przedsiębiorstwach pokrewnych, jednostkach administracji, firmach z otoczenia biznesu, ułatwi prowadzenie własnej firmy geodezyjnej oraz da możliwość starania się o wysokie stanowiska w administracji rządowej i centralnej.

Tytuł naukowy magistra otworzy Ci także drogę do dalszego rozwoju naukowego, umożliwiając podjęcie studiów doktoranckich w Polsce lub za granicą. Będziesz także przygotowany do rozpoczęcia pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach badawczych.

“Na plus zdecydowanie zajęcia praktyczne z prowadzącymi, którzy oprócz uczelni, pracują także w branży. W pracy nie raz skorzystałem z ich cennych wskazówek i technik rozwiązywania problemów. Dużym atutem jest także korzystanie na zajęciach z nowoczesnego sprzętu, chociażby dronów czy skanerów laserowych oraz możliwość dogłębnego poznania stosowanego w firmach geodezyjnych oprogramowania.”

Przemysław

Absolwent uzyskuje niezbędne umiejętności i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: podejmowania decyzji oraz rozwiązywania  podstawowych problemów prawnych i administracyjnych jednostek gospodarczych, geodezyjnego opracowywania projektów technicznych oraz współpracy z projektantami i przedstawicielami innych branży.

 • Specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie:

 • znajomości współczesnych metod realizacji obsługi inżynierskiej i przemysłowej oraz badania i modelowania deformacji i odkształceń obiektów inżynierskich, obserwacji ich zmian w czasie,
 • numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych,
 • rozumienia uwarunkowań prawnych, technicznych i społecznych swojej działalności.

Absolwent jest przygotowany do:

 • prowadzenia działalności w zakresie geodezji i kartografii oraz systemów informacji przestrzennej;
 • wykonywania zadań geodezyjnych obejmujących wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na dokumentach kartograficznych, obsługę inżynierską i przemysłowej, wykonywanie zaawansowanych pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych oraz teledetekcyjnych,
 • opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz stosowania najnowszych aplikacji komputerowych w zakresie zbierania i przetwarzania wszelkich informacji o terenie,
 • prowadzenia prac przy geodezyjnej obsłudze inwestycji oraz przy wszelkich zadaniach inżynierskich.
 • stosowania programowania do ulepszania istniejących aplikacji komputerowych do opracowania wyników pomiarów na potrzeby firmy

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach otoczenia biznesu,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach badawczych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i podejmowania prac badawczych.

Absolwent ma prawo:

 • po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w  zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji,  geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,  redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.
 • Specjalność Geoinformatyka i Geodezja

Absolwent kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i geoinformatyka jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacji zadań z zakresu geoinformatyki.

Absolwent posiada rozszerzone kompetencje w zakresie:

 • pozyskiwania danych metodami geodezyjnymi, kartograficznymi, informatycznymi, teledetekcji i fotogrametrycznymi,
 • tworzenia, prowadzenia i zarządzania mapą numeryczną; programowania w różnych językach własnych aplikacji komputerowych oraz ulepszania już istniejących na potrzeby firmy,
 • podejmowania decyzji na podstawie analiz danych w systemach GIS; tworzenia geowizualizacji oraz tworzenia i projektowania baz danych na potrzeby GIS,
 • zarządzania aplikacjami specjalistycznymi na potrzeby administracji, geodezji, ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków (katastru).

Absolwent jest przygotowany do:

 • wykonywania pomiarów z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych: pomiary satelitarne, skaning laserowy, pomiary grawimetryczne oraz opracowania wyników z zastosowaniem zaawansowanych metod,
 • tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi z wykorzystaniem informatycznych metod pozyskiwania i przetwarzania danych, realizacji zaawansowanych analiz danych przestrzennych oraz geowizualizacji i prezentacji danych przestrzennych w Internecie,
 • zarządzania i aktualizacji danych w systemach mapy numerycznej,
 • wykorzystania języków programowania na potrzeby geodezji i GIS.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • firmach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych,
 • firmach otoczenia biznesu obejmujących takie branże jak: rolnictwo, budownictwo, środowisko, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zarządzanie sieciami  uzbrojenia terenu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i podejmowania prac badawczych.

Absolwent ma prawo:

 • po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, do ubiegania się o uzyskanie uprawnień zawodowych  do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w  zakresach: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji,  geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,  redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu nauk ścisłych pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów związanych z geodezją i kartografią,
 • ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geomatyki, gospodarki nieruchomościami i katastru, fotogrametrii i teledetekcji, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz urządzania terenów rolnych i leśnych,
 • ma wiedzę na temat pojęć i przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa cywilnego i administracyjnego,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych służących do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Geodezja i kartografia

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Font Resize
Contrast