• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Geoinżynieria i eksploatacja surowców

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 40

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 2430zł/
semestr
35

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 11 30, 32 237 24 02
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • eksploatacja podziemna
  • eksploatacja odkrywkowa
  • geologia
  • maszyny inżynieryjne i robotyka przemysłowa
  • rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Współczesne górnictwo nieustannie się zmienia. Jest to branża o bardzo wielu obliczach i związanych z nimi potrzebach. Oprócz tego tradycyjnego – odkrywkowych, podziemnych i morskich (platformy wiertnicze) zakładów górniczych, coraz bardziej zaawansowane są projekty eksploatacji konkrecji (skupionych wokół jakiegoś elementu np. skały, minerałów) z dna mórz i oceanów. Co więcej, opracowywane są także koncepcje uzasadnionego ekonomicznie górnictwa kosmicznego.

Przemysł wydobywczy stawia na automatyzację produkcji i minimalizację negatywnych skutków eksploatacji surowców, dlatego solidnie przygotowujemy w zakresie informatyki, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), podstaw prawa (w tym unijnego), ochrony środowiska oraz zagadnień związanych z ekonomią, zarządzaniem i bezpieczeństwem pracy.  Studiując, zdobędziesz wiedzę z zakresu geologii, eksploatacji surowców i inżynierii mineralnej, rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także obsługi maszyn i robotyki przemysłowej. Bliskie są nam idee gospodarki o obiegu zamkniętym i Przemysłu 4.0.

Rozwój cywilizacji, zarówno w przeszłości, obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości, uzależniony jest od pozyskiwania surowców. W naszym kraju występuje wiele cennych surowców. Poza węglem brunatnym i kamiennym oraz rudami miedzi, mamy kruszywa naturalne, wapienie i margle wykorzystywane przez przemysł cementowy, rudy miedzi, kamienie drogowe i budowlane, piaski podsadzkowe. Wszystkie są niezbędne dla rozwoju naszej gospodarki. Specjaliści z zakresu nowoczesnych zautomatyzowanych technologii wydobywczych, potrafiący bezpiecznie, z poszanowaniem środowiska naturalnego eksploatować surowce są niezwykle cenieni i poszukiwani, zarówno w kraju jak i na całym świecie. Ponadto, w kraju rozwija się intensywnie budownictwo tunelowe. Górnicy pracowali przy budowie warszawskiego metra a dziś budują tunele zarówno w miastach jaki i w trudnodostępnych rejonach górskich. Jeśli chcesz zdobyć interdyscyplinarne inżynierskie wykształcenie a w efekcie ciekawą dobrze płatną pracę to Geoinżynieria i eksploatacja surowców jest dla Ciebie. Bo współczesne górnictwo to nie tylko kopalnia węgla kamiennego!

Jako student kierunku Geoinżynieria i eksploatacja surowców zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • zastosowania programów CAD w grafice inżynierskiej, modelowania inżynierskiego,
 • wybranych zagadnień geoinżynierii,
 • eksploatacji surowców mineralnych będących przedmiotem obrotu międzynarodowego i surowców o znaczeniu krajowym lub lokalnym,
 • geologii,
 • rekultywacji terenów poprzemysłowych,
 • maszyn i robotyki przemysłowej,
 • organizacji, bezpieczeństwa pracy,
 • kierowania dużymi, multidyscyplinarnymi zespołami pracowniczymi
 • samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej zgodnej z wybraną ścieżką dyplomowania.

Studiując zdobędziesz nie tylko akademicką wiedzę, ale i pierwsze zawodowe doświadczenia. Czeka Cię bowiem czterotygodniowa praktyka zawodowa, mająca formę stażu lub zatrudnienia w przedsiębiorstwach o profilu odpowiadającym wybranej ścieżce dyplomowania. Nasi studenci poznają najnowocześniejsze przemysłowe technologie w spółkach będących krajowymi liderami branży: m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Polskiej Grupie Górniczej oraz firmie TAURON Wydobycie. Poza organizacją staży i praktyk studenckich, współpraca obejmuje także wspólne projekty i prace naukowo-badawcze.

Jako absolwent kierunku możesz pracować między innymi w przedsiębiorstwach:

 • zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem surowców, gospodarką odpadami mineralnymi,
 • wykorzystujących technologie górnicze i wiertnicze,
 • prowadzących prace geologiczne i roboty inżynieryjne,
 • zajmujących się rewitalizacją terenów poprzemysłowych,
 • z zakresu przemysłu elektromaszynowego czy motoryzacyjnego.

Umiejętności, których Cię nauczymy, pozwalają także na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, a dobra znajomość języka obcego, w tym słownictwa technicznego skutecznie ułatwi Ci poszukiwanie pracy także za granicą

Kierunek Geoinżynieria i eksploatacja surowców jest nowym kierunkiem studiów, który powstał na bazie doświadczeń zdobytych na innych, pokrewnych kierunkach. Przy tworzeniu jego planu, uwzględniono zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wyzwania przed jakimi stoi przemysł wydobywczy. Naszym priorytetem jest kształcenie, które gwarantuje absolwentom ciekawą, satysfakcjonującą i atrakcyjną finansowo pracę.

Program studiów I stopnia na kierunku Geoinżynieria i eksploatacja surowców zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu wiedzy inżynierskiej związanej z eksploatacją surowców oraz z praktycznymi problemami geoinżynierii. Kształcenie na tym kierunku jest wyjątkowo szerokoprofilowe i połączone z rozwijaniem cech umiejętności pracy grupowej oraz cech przywódczych.

Na pierwszych semestrach Studenci nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przedmiotów kierunkowych, takich jak informatyka, CAD w grafice inżynierskiej, elektrotechnika, modelowanie inżynierskie, podstawy inżynierii środowiska i podstawy eksploatacji surowców oraz maszyny i robotyka przemysłowa. Już od czwartego semestru studenci realizują projekty PBL. Po czwartym semestrze przychodzi czas na wybór ścieżki dyplomowania. Zgodnie z tym wyborem, po kolejnych trzech semestrach studiów absolwenci uzyskują dyplom inżyniera specjalizującego się w zakresie nowoczesnej eksploatacji surowców metodą odkrywkową lub podziemną, geologii lub maszyn inżynieryjnych i robotyki przemysłowej. W przypadku wyboru jednej z dwóch ścieżek związanych z eksploatacją surowców, absolwent będzie przygotowany do zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach branży wydobywczej, projektowania procesów technologicznych i obiektów podziemnych, jak również do rozwiązywania szerokiej gamy problemów inżynierskich związanych z zagospodarowaniem złóż surowców. Pozna najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania stosowane w przemyśle wydobywczym, w tym założenia przemysłu 4.0 i cyfryzacji kopalń. Zgłębi również koncepcje zrównoważonej gospodarki złożem i gospodarki obiegu zamkniętego.

Absolwent ścieżki dyplomowania Geologia nabywa poszerzoną wiedzę na temat budowy litosfery ziemskiej oraz  kształtujących ją procesów i ich skutków, a także dziejów Ziemi. Posiada wiedzę z zakresu genezy i budowy złóż oraz racjonalnej gospodarki nimi i występującymi w nich surowcami. Potrafi prowadzić badania minerałów, skał i odpadów przemysłowych. Zna zasady projektowania i prowadzenia badań dla rozpoznawania zasobów i jakości wód oraz warunków hydrogeologicznych w górotworze. Posiada poszerzoną wiedzę z  geologii inżynierskiej, w zakresie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych i projektowania specjalistycznych robót geotechnicznych.

Absolwent ścieżki dyplomowania Maszyny inżynieryjne i robotyka przemysłowa posiada kompletną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie budowy i eksploatacji maszyn inżynieryjno-budowlanych, drogowych i górniczych, mechaniki, automatyki procesów przemysłowych i robotyki przemysłowej. Ma wiedzę z zakresu doboru materiałów konstrukcyjnych do zastosowań inżynierskich i wytrzymałości materiałów, wytwarzania i diagnostyki technicznej oraz monitoringu maszyn i urządzeń. W toku studiów nabywa umiejętności doboru maszyn urabiających i systemów mechanizacyjnych w górnictwie odkrywkowym i podziemnym. Absolwent ma także ukształtowane umiejętności projektowania i doboru technologii robót ziemnych i drogowych oraz zna wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn inżynieryjnych.

Zdobyte kwalifikacje czynią z absolwenta nowoczesnego inżyniera, który może znaleźć zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających dużej wiedzy, kreatywności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Absolwent ścieżki dyplomowania Rekultywacja i Zagospodarowanie Terenów Poprzemysłowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania i zwalczania zagrożeń związanych z wpływem działalności przemysłowej na środowisko. Umie projektować i realizować prace związane z przywracaniem terenów poprzemysłowych do stanu pierwotnego i ich zagospodarowaniem zgodnym z najnowszymi trendami międzynarodowymi. Zna metody zabezpieczania i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, w tym zabytkowych. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami pomiarowymi i specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, wspomagającym prace rewitalizacyjne. Umie sporządzać projekty rewitalizacyjne i zarządzać nimi.

Absolwent może podjąć pracę na przykład w:

 • spółkach zajmujących się wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą surowców oraz gospodarką odpadami mineralnymi,
 • przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego, jak również w przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się robotykę przemysłową oraz w podmiotach realizujących prace inżynieryjne, budowlane i drogowe,
 • firmach wykorzystujących technologie górnicze i wiertnicze,
 • przedsiębiorstwach prowadzących prace geologiczne i roboty inżynieryjne,
 • firmach zajmujących się rewitalizacją terenów poprzemysłowych.

Umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają także podjęcie działalności gospodarczej, a dobra znajomość języka obcego, w tym słownictwa technicznego, ułatwia absolwentowi podjęcie pracy za granicą.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Geoinżynieria i eksploatacja surowców

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast