• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Industrial and engineering chemistry

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku /
3 semestry
Polski Gliwice

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

Leki, kosmetyki, nawozy, barwniki, tworzywa sztuczne to tylko niektóre przykłady produktów przemysłu chemicznego, które są stałym elementem naszej codzienności.

W ramach kierunku INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY nauczymy Cię nie tylko „rozumienia” zachodzących procesów chemicznych, ale także pokażemy jak mogą być one planowane i kontrolowane, w celu uzyskania jak najlepszych produktów przy zachowaniu zasad tzw. „zielonej chemii”. Kierunek łączy dwa ściśle związane ze sobą obszary: inżynierię chemiczną i procesową oraz technologię chemiczną. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu w przyszłości będziesz swobodnie porozumiewać się w środowisku międzynarodowym.

Produkty chemiczne są nieodzownym elementem współczesnego świata i pozwalają na podniesienie jakości życia człowieka. To właśnie przemysł chemiczny dostarcza surowce do innych branż, np. motoryzacyjnej czy farmaceutycznej. Kierunek INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, a jego program zgodny jest z kierunkami rozwoju przemysłu chemicznego. Dzięki połączeniu umiejętności i wiedzy z obszarów technologii i inżynierii chemicznej będziesz miał szerokie spojrzenie na procesy przemysłowe, a dzięki znajomości technicznego języka angielskiego ze swobodą będziesz komunikował się nie tylko w zespołach polskojęzycznych. Co ważne, kierunek posiada certyfikat European-Accredited Engineering Bachelor Degree Programme oraz akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education.

Więc jeśli interesują Cię przedmioty przyrodnicze i nie boisz się rozwiązywania problemów inżynierskich, to kierunek INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY jest właśnie dla Ciebie! 

Studiując na kierunku zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • chemii ogólnej, analitycznej fizycznej, nieorganicznej oraz organicznej
 • planowania przemysłowych procesów chemicznych oraz projektowania aparatury chemicznej
 • cyklu życia produktów, urządzeń i instalacji w przemyśle chemicznym
 • surowców, produktów oraz procesów stosowanych w przemyśle chemicznym
 • technologii ciężkiej syntezy oraz technologii substancji specjalnych
 • kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego, w tym nanomateriałach
 • procesów przyjaznych środowisku, a także gospodarki odpadami
 • zarządzania i zarządzania jakością oraz ochrony praw autorskich.

Absolwent kierunku posiada także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego.

W ramach programu studiów każdy student musi odbyć praktykę zawodową. Dzięki współpracy z różnymi przedsiębiorstwami z branży chemicznej studenci uczestniczą również w wyjazdach studyjnych czy wizytach w zakładach produkcyjnych.

Obecnie rynek pracy docenia pracowników posiadających interdyscyplinarną wiedzę, którzy potrafią elastycznie się dopasować do oczekiwań oraz kompleksowo i kreatywnie rozwiązywania problemy.

Będąc absolwentem kierunku możesz znaleźć pracę m.in. w:

 • w przemyśle chemicznym i pokrewnych
 • w zakładach produkujących nowoczesne materiały
 • firmach inżynierskich i biurach projektowych
 • w działach R&D i jednostkach naukowo-badawczych.

A dzięki dobrej znajomości technicznego języka angielskiego, będziesz świetnie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i zespołach międzynarodowych.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii chemicznej, poszerzoną o procesy przyjazne środowisku, technologie substancji specjalnych i nanomateriałów, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego.
 • Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją.
 • Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
 • Absolwenci kierunku mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych, w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych.
 • Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznychi biznesowych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawisk i procesów stosowanych w technologii chemicznej, a także podstaw inżynierii chemicznej i procesowej wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej,
 • ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie,
 • zna i rozumie zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych,
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • zna i potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu technologii i inżynierii chemicznej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Industrial and engineering chemistry

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Chemiczny

Font Resize
Contrast