• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria środowiska

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 80

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 4 lata/
8 semestrów
Polski Gliwice 2400zł/
semestr
80

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów:
  • studia stacjonarne: 3,5 roku / 7 semestrów
  • studia niestacjonarne: 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza (studia stacjonarne)
  • wodociągi, kanalizacja i gazownictwo (studia stacjonarne)
  • energooszczędne techniczne wyposażenie budynków (studia niestacjonarne)
  • wodociągi i kanalizacja (studia niestacjonarne)
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ogromnym wyzwaniem dla współczesnych inżynierów jest stosowanie rozwiązań technicznych, które pozostawią czyste środowisko także następnym pokoleniom. Charakteryzujące się dobrą jakością środowisko naturalne zaspokaja bowiem podstawowe potrzeby człowieka tj. czyste powietrze i wodę, żyzne grunty do produkcji żywności, a także energię oraz wszelkie materiały i surowce. Dlatego nauczymy Cię rozwiązywania problemów w zakresie:

 • urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii,
 • zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz gospodarki wodami opadowymi,
 • urządzeń i obiektów służących ochronie środowiska zewnętrznego.

Studiując zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zespołach inżynierskich zajmujących się różnymi aspektami inżynierii środowiska. Jednym słowem nauczymy Cię tak korzystać z zasobów środowiska by minimalizować niekorzystny na niego wpływ.

Inżynieria środowiska to z całą pewnością kierunek z przyszłością. Wymagania dotyczące zrównoważonego korzystania z środowiska przyrodniczego oraz konsekwencje zmian klimatycznych powodują, że wykorzystujący nowoczesne technologie specjaliści zajmujący się ochroną środowiska obejmującą powietrze, wodę i glebę są bardzo poszukiwani. Deficyt wody, kryzys energetyczny, wyczerpywanie się zasobów wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań. Inżynier środowiska będzie potrafił zastosować odpowiednie rozwiązania inżynierskie, w szczególności w zakresie systemów efektywnych energetycznie, wykorzystujących odnawialne źródła energii, a także w zakresie gospodarowania wodą, której zasoby są ograniczone.

Jeżeli bliskie jest Ci czyste środowisko i zielone budynki, jeśli dbasz o przyszłość naszej planety, kierunek Inżynieria Środowiska jest właśnie dla Ciebie.

Studiując na kierunku Inżynieria Środowiska zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne współczesnemu inżynierowi. Nauczymy Cię rozwiązywania problemów projektowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących urządzeń i instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odnawialnych źródeł energii, w systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz gospodarki wodami opadowymi, a także w obiektach służących ochronie środowiska zewnętrznego.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska po ukończeniu studiów i odbyciu odpowiedniej praktyki mogą uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.

Naszych studentów uczymy we współpracy z przemysłem i środowiskiem projektantów.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki zawarł porozumienie z naszymi partnerami, którymi jest kilkadziesiąt znanych i cenionych firm przemysłowych, projektowych i wykonawców działających w zakresie inżynierii środowiska. Studenci mają możliwość odbywania staży i praktyk oraz realizacji prac dyplomowych w różnych firmach. Często praktyka zawodowa skutkuje późniejszym zatrudnieniem w przedsiębiorstwie czy biurze projektowym. Nasi absolwenci nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy.

Współczesny inżynier zajmujący się zagadnieniami inżynierii środowiska musi mieć nie tylko wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, ale także posiadać umiejętność kompleksowego, kreatywnego rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.

Tego wszystkiego nauczymy Cię na studiach, abyś jako absolwent mógł znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • projektowaniu, wykonawstwie, eksploatacji, kontroli i nadzorze instalacji wyposażenia technicznego w budynkach,
 • doradztwie technicznym,
 • przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją energii cieplnej,
 • służbach ochrony środowiska,
 • laboratoriach związanych z ochroną powietrza,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • organach administracji samorządowej, państwowej i nadzoru budowlanego.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska bez problemów znajdują ciekawą i satysfakcjonującą pracę, często w wiodących firmach branżowych. Pracują jako inspektorzy nadzoru, kierownicy projektów, projektanci, konsultanci, doradcyitp. Po kilku latach praktyki w zawodzie często awansują na kierownicze stanowiska. Wielu z nich to właściciele biur projektowych i firm wykonawczych. Wielu też po studiach nadal utrzymuje kontakt i współpracuje z Uczelnią, potwierdzając, że wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów były potrzebne i niezbędne do dalszego przebiegu ich kariery zawodowej.

 • Absolwenci posiadają wiedzę ogólnotechniczną, obejmującą matematykę, fizykę, rysunek techniczny i podstawy ochrony środowiska, a także wiedzę z zarządzania i marketingu.
 • Potrafią projektować, budować oraz eksploatować instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, a także sieci sanitarne uzbrojenia terenu oraz obiekty służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków.
 • Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.
 • Mają wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii inżynierii środowiska i umiejętności ich wdrażania w skali technicznej.
 • Mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.
 • Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria środowiska

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast