Inżynieria produkcji i zarządzania

studia stacjonarne/niestacjonarne

Inżynieria produkcji i zarządzania

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • SD1 – Zarządzanie procesami wytwórczymi
  • SD2 – Inżynieria przemysłowa
 • Strona internetowa kierunku

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji i zarządzania na studiach I stopnia nabywa szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu:

 • technik wytwarzania,
 • technicznego przygotowania produkcji wspomaganego komputerowo, systemy CAD/CAM,
 • projektowania procesów technologicznych i materiałowych,
 • projektowania, modelowania i optymalizacji systemów produkcyjnych,
 • organizacji systemów produkcyjnych i logistyki,
 • projektowania, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
 • zarządzania procesami wytwórczymi, usługami i zasobami ludzkimi,
 • stosowania zintegrowanych, informatycznych systemów zarządzania ERP, PLM, PDM,
 • metod doskonalenia produkcji i koncepcji lean,
 • metod menadżerskich, podejmowania decyzji, komunikacji społecznej i pracy zespołowej.

Absolwent posiada kompetencje, zgodnie z którymi potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie występujące w różnych gałęziach przemysłu, w odniesieniu do całego cyklu życia produktu. Potrafi projektować konstrukcje elementów wybranej klasy maszyn, oraz opracowywać technologie ich wytwarzania, łączyć wiedzę inżynierską w zakresie planowania i sterowania produkcją, dobierać materiały inżynierskie oraz projektować procesy materiałowe, projektować systemy produkcyjne, modelować i symulować realizowane w nich procesy, automatyzować i robotyzować procesy produkcyjne oraz systemy techniczne. Potrafi organizować proces produkcyjny i procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy, stosować systemy informatyczne w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem oraz przygotowania i organizacji produkcji, wykorzystywać wiedzę inżynierską do kierowania systemami technicznymi oraz oceniać wpływ czynników ekonomicznych na procesy projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria produkcji i zarządzania

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast