• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Mechatronika

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 25

Miejsce odbywania się zajęć:

Wydział Elektryczny
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2,
tel. 32 237 15 07
e-mail: we_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

Podstawą mechatroniki są klasyczne dyscypliny inżynierii: mechanika, elektryka, elektronika, informatyka oraz automatyka i robotyka. Mechatronika jest połączeniem zdobyczy i osiągnięć wszystkich tych dyscyplin w taki sposób by efekt stanowił swoistą wartość dodaną. Zagadnienia mechatroniczne to najczęściej spotykane w pracach B+R i przemyśle czynności badawcze i walidacyjne do zrealizowania. Zaawansowanie technologiczne powoduje, że zapotrzebowanie na mechatroników wciaż wzrasta. Nasi studenci uczą się wiedzy pochodzącej z podstawowych dyscyplin a kształcenie z zakresu mechatroniki realizują na licznych zajęciach praktycznych. Wtedy też uczą się stosowania metod naukowych do rozwiązywania problemów technicznych.

Mechatronik potrafi programować, tworzyć systemy sterowania, zna się na mechanice oraz umie budować obwody elektroniczne z wykorzystaniem technik cyfrowych. Potrafi stosować metodyki naukowe do rozwiązywania zagadnień technicznych. Jest bardzo wszechstronny i dlatego to idealny kandydat do prac B+R czy pracy w branżach zaawansowanych technologicznie. Studenci mają szerokie horyzonty, potrafią kreatywnie myśleć, nie boją się żadnych wyzwań technologicznych. Jeśli chcesz przeżyć pasjonującą przygodę z nauką czy projektami B+R w przyjaznym, twórczym środowisku to Mechatronika jest dla Ciebie!

Studiując zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:
• układów z źródłami zasilania, sterującymi, sensorami, wykonawczymi
• projektowania układów mechanicznych, elektronicznych i napędowych,
• obsługi narzędzi nowoczesnej inżynierii: Inventor, LabView, Matlab, Ansys
• programowania w C# i Java oraz sterowników PLC, układy typu Aduino i Raspberry pi
• badań znając techniki i narzędzia pomiarowe z zakresu elektrotechniki, elektroniki i mechaniki
• analiz i projektów urządzeń związanych z mechatroniką

Studenci kierunku odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu, między innymi w: branży automotive, z zakresu automatyki budynkowej, automatyki przemysłowej, branży mechanicznej, elektrotechnicznej, górniczej i IT.


Praktyki płynnie przechodzą w staże zawodowe a te, bardzo często, w stałe zatrudnienie. Ścisła współpraca z przemysłem skutkuje też wyborem tematu pracy magisterskiej, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie z przemysłu.

Jako wszechstronnie wykształcony mechatronik możesz znaleźć pracę w projektach B+R czy firmach z zakresu:
– elektrotechniki,
– elektroniki,
– automatyki,
– robotyki,
– programowania układów procesorowych i systemów sterowania.

Piotr M.
Podczas studiów można zdobyć szeroką wiedzę z wielu różnych dziedzin techniki. Mnie w pracy zawodowej szczególnie przydały się umiejętności i informacje z zakresu elektrotechniki i nauk o materiałach a takie połączenie tematyki zajęć jest unikalne właśnie dla tego kierunku. Bardzo dużą zaletą studiowania Mechatroniki było też podejście wykładowców i reszty kadry do nas studentów. Zawsze można było liczyć na pomoc lub konsultacje, nawet w sprawach nie dotyczących bezpośrednio wykładanego przez nich przedmiotu. W rezultacie podczas studiów mogłem się poczuć jak pełnoprawny uczestnik procesu kształcenia i społeczności akademickiej a nie jak” klient” kupujący wykształcenie.


Bartłomiej N.
Studia na kierunku Mechatronika pozwoliły mi zdobyć szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat: elektroniki, mechaniki oraz informatyki. Kadra Katedry Mechatroniki zawsze pomagała mi realizować pasje i starała się bym w pełni wykorzystał swoje predyspozycje. Dzięki mentorskiej atmosferze panującej w katedrze byłem doskonale przygotowany do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej i to z holistyczną wiedzą. Pozwoliło mi to od razu uczestniczyć w wielu ciekawych i innowacyjnych projektach a dzięki wcześniejszemu doświadczeniu zdobytemu w projektach PBL, mogłem być od początku istotnym członkiem zespołu.


Paweł Sz.
Studiowanie Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym pozwoliło mi na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, która nie tylko pomogła mi w zrozumieniu zasad działania wielu urządzeń czy mechanizmów, ale także pozwoliła na znalezienie wymarzonej pracy. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu świetnych wykładowców, mogłem rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Polecam każdemu!

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sensoryki przemysłowej, a także informatyki i sterowania. Zostali zapoznani z zagadnieniami z dziedziny robotyki przemysłowej i mobilnej, pneumatyki i hydrauliki, nowoczesnej inżynierii materiałowej, a także pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów. Potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do projektowania, integrowania oraz planowania eksploatacji złożonych układów stosowanych w maszynach i środkach transportu oraz w aparaturze pomiarowej i diagnostycznej. W procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych wykorzystują najnowsze oprogramowanie i systemy pomiarowe. W ramach procesu dydaktycznego szeroko współpracowali z przedstawicielami wiodących na rynku firm z branży mechatroniki przemysłowej.
Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe. Mogą więc pracować w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, przedsiębiorstwach taboru trakcyjnego, a także w centrach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdą także zatrudnienie w firmach inżyniersko-konsultingowych i w sektorze transferu zaawansowanych technologii.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie podstawowe zagadnienia elektrotechniki, umożliwiające opis i analizę układów elektrycznych oraz zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu, podczas którego mierzone będą wielkości elektryczne,
 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące mechaniki, w szczególności opis mechaniki ciała sztywnego, podstawowe zagadnienia wytrzymałości materiałów oraz posiada podstawową wiedzę dotyczącą nauki o materiałach,
 • zna i rozumie podstawy teorii sterowania oraz zasady funkcjonowania układów automatyki, a także zna niektóre zagadnienia związane z automatyką przemysłową i robotyką, w szczególności dotyczące układów napędowych spotykanych w układach mechatronicznych,
 • zna i rozumie podstawy działania elementów elektronicznych, umożliwiających mu analizę działania podukładów elektronicznych w układach mechatronicznych,
 • potrafi napisać program realizowany przez komputer lub mikrokontroler, który umożliwia realizację podstawowych funkcjonalności wymaganych od układów mechatronicznych oraz podstawowego przetwarzania danych występującego w takich układach,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat, magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mechatronika

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Elektryczny

Font Resize
Contrast