Mechatronika przemysłowa

studia stacjonarne

Mechatronika przemysłowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 16 10, 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG88@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • Układy napędowe i sterowanie
  • Automatyzacja i robotyzacja
  • Symulacje komputerowe i programowanie
 • Strona internetowa kierunku

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Jako kluczowe kwalifikacje wspólne dla wszystkich ścieżek dyplomowania można wymienić:

 • Znajomość podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych w mechatronice oraz najważniejszych technologii wytwarzania elementów układów mechatronicznych;
 • Przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania typowego układu mechatronicznego w zakresie: części mechanicznej, układu sterowania oraz oprogramowania jego podstawowych funkcji, jego wytworzenia i uruchomienia;
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz planowania i organizacji pracy;
 • Umiejętność wykorzystania najważniejszych nowoczesnych narzędzi inżynierskich włącznie z systemami CAD/CAM/CAE, a także znajomości technologii Przemysłu 4.0.

Ponadto:

 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Układy napędowe i sterowanie” nabędą kwalifikacje wymagane do zaprojektowania, skompletowania, uruchomienia i oprogramowania mechatronicznych układów napędowych;
 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Automatyzacja i robotyzacja” będą dobrze przygotowani do realizacji podstawowych zadań w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, a także do robotyzacji procesów, obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz do projektowania, budowy i stosowania robotów mobilnych;
 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Symulacje komputerowe i programowanie” nabędą kwalifikacje w zakresie stosowania metod symulacyjnych w rozwoju produktu, a także w zakresie inżynierii oprogramowania oraz języków programowania, pozwalające na ich zatrudnienie w sektorze ICT.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności. Posiada podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki, wytrzymałości materiałów, doboru materiałów inżynierskich, podstaw konstrukcji maszyn, elektrotechniki, elektroniki i technik mikroprocesorowych, automatyki i robotyki, systemów sensorycznych i wizyjnych, sterowania i informatyki. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu układów mechanicznych, posiadających układ napędowy ze sterowaniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz pracy, między innymi w przemyśle wytwórczym, a zwłaszcza motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wykorzystującym układy mechatroniczne oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mechatronika przemysłowa

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast