• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Power engineering

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 20

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Computer Aided Energy Engineering
  • Energy Transition

Na II stopniu studiów możesz zdobyć wiedzę z zakresu:

 • nowoczesnych systemów energetycznych: konwencjonalnych oraz odnawialnych
 • transformacji energetycznej i magazynowania energii
 • energetyki wodorowej
 • energetyki rozproszonej oraz jądrowej
 • wpływu energetyki na środowisko oraz analizy cyklu życia urządzeń i procesów
 • nowoczesnego chłodnictwa i ciepłownictwa

Duża część zajęć prowadzona jest w formie projektów oraz laboratoriów. To powoduje, że mają one duży wymiar praktyczny, co dobrze przygotowuje Cię do pracy w przemyśle.

Energetyka od wielu lat podlega procesom transformacji z uwagi na wymagania środowiskowe i poszukiwanie nowych źródeł energii. Unijna polityka energetyczna zakłada neutralność klimatyczną do roku 2050. Aby te cele osiągnąć konieczne jest wykorzystanie nieemisyjnych źródeł energii, przebudowa systemu energetycznego i zastosowanie nowoczesnych technologii energetycznych. Wiedzę z tego zakresu zdobędziesz podczas studiów. W dobie transformacji energetycznej potrzebna jest specjalistyczna kadra.  Ukończenie studiów na kierunku Power Engineering daje rozległe i perspektywiczne możliwości zatrudnienia.

Dołącz do nas!

Nasi studenci odbywają studia w powiązaniu z partnerami z przemysłu. Z inicjatywy przemysłu i na jego potrzeby realizowane są projekty, w których studenci mogą brać udział. W zakładach przemysłowych i instytucjach partnerskich studenci mogą odbyć   nieobowiązkowe praktyki i staże, których naturalną kontynuacją jest często zatrudnienie po ukończeniu studiów. Studenci mogą też wyjechać na staż za granicą, w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Absolwent kierunku Power Engineering znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach
 • zakładach przemysłowych jako specjalista – energetyk
 • biurach projektowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • firmach doradczych
 • firmach zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem instalacji energetycznych, w tym instalacji energetyki odnawialnej
 • instytucjach administracji państwowej i jednostkach samorządowych w obszarze zagadnień energetycznych
 • w firmach wytwarzających i sprzedających maszyny i urządzenia energetyczne

Absolwenci studiów są wysokiej klasy specjalistami w zakresie wytwarzania, przetwarzania i przesyłu i dystrybucji różnych form energii. Oprócz podstawowej wiedzy technicznej posiadają gruntowną znajomość problematyki techniki cieplnej, elektroenergetyki oraz nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii, metod badania i analizy procesów oraz eksploatacji maszyn i systemów w energetyce. Są przygotowani do projektowania, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, oraz prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych. Posiadają umiejętności prowadzenia badań procesów związanych z przetwarzaniem energii, opracowywania projektów, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii przy realizacji inwestycji w obszarze energetyki. Posiadają podstawową wiedzę ekonomiczną z zakresu działania firm.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich z zakresu problematyki energetycznej,
 • zna budowę i rozumie działanie podstawowych urządzeń, obiektów i układów technologicznych typowych dla energetyki; potrafi dokonać oceny ich funkcjonowania,
 • potrafi opisać matematycznie procesy typowe dla energetyki wykorzystując wiedzę z zakresu termodynamiki, transportu ciepła oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Power engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast