Architektura wnętrz

studia stacjonarne

Architektura wnętrz

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail:aw-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister sztuki

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata/4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.
 • Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury  wnętrz.
 • W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych,  jak również z treściami o profilu inżynierskim.
 • Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu  projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.
 • Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.
 • Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych.
 • Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane efekty kształcenia od kandydata Forma sprawdzenia kwalifikacji kandydata
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura wnętrz posiada kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma gruntowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe
  i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,
 • jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • umie komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.
 1. Kandydaci na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  Etap I – ostateczny wynik studiów I stopnia,
  Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
 2. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów, ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 

Centralna Komisja Rekrutacyjna może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozpoczęcie studiów II stopnia przez kandydata, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie wskazanych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Zgodnie z art. 79 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajęcia nieobjęte programem studiów są odpłatne.

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem

wzor

Przez ostateczny wynik studiów rozumie się ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Architektura
 • Architecture

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister sztuki

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura wnętrz

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast