• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Sustainable energy engineering

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 2 lata /
4 semestry
Angielski 1 rok Gliwice/
2 rok Lizbona
1063,47 Euro/
3-4 semestr
30

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 16 83
e-mail: see@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • studia międzynarodowe – absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje dwa dyplomy
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
  • 1 rok studiów: Politechnika Śląska
  • 2 rok studiów: Técnico Lisboa w Lizbonie, Portugalia
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • studenci mogą kształtować ścieżkę studiów zgodnie ze swoimi preferencjami, drugi rok w Lizbonie umożliwia wybranie jednego z kilka modułów specjalistycznych oraz przedmiotów w ramach modułów
 • więcej informacji o specyfice studiów na stronie www.see.polsl.pl

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Sustainable Energy Engineering są wysokiej klasy specjalistami w dziedzinach zawierających wszystkie aspekty transformacji energetycznej.

Kierunek SEE kształci przyszłych decydentów w zakresie energetyki, transformacji energetycznej, zarządzania zrównoważonym rozwojem i inżynierii środowiska.

Program obejmujący wszystkie aspekty transformacji energetycznej:

 • energia odnawialna
 • magazynowanie energii
 • gospodarka o obiegu zamkniętym
 • paliwa alternatywne nowej generacji
 • energia z odpadów
 • sprawność systemów elektroenergetycznych
 • niskoemisyjne spalanie,
 • światowa polityka energetyczna i zasoby energetyczne

Dodatkowo program dostarcza umiejętności związanych z zarządzaniem wraz z umiejętnościami miękkimi – jak prezentacja, dyskusja, wywieranie wpływu, rozwiązywanie problemów i dokonywanie ocen wartościujących. Program kształtuje umiejętności przywódcze wraz z umiejętnością pracy w grupie na różnych stanowiskach.

Program jest elastyczny. Studenci będą mogli kształtować ścieżkę studiów zgodnie ze swoimi preferencjami, wybierając różne moduły i przedmioty w zależności od zainteresowań – zwłaszcza na drugim roku.

Program zapewnia studentom bogate i zróżnicowane środowisko sprzyjające zdobywaniu wiedzy jak również doświadczenia multikulturowe dzięki międzynarodowemu charakterowi studiów. Wykorzystywane są innowacyjne metody nauczania, a program jest oparty na bliskich związkach z otoczeniem społeczno-biznesowym.

Oprócz podstawowej wiedzy związaniem z zarządzaniem, absolwenci posiadają umiejętności zakresu kompetencji miękkich- takich jak prezentacja, dyskusja, wywieranie wpływu, rozwiązywanie problemów i dokonywanie ocen wartościujących. Absolwenci posiadają umiejętności przywódcze oraz umiejętności pracy w grupie na różnych stanowiskach. Program kształtuje również umiejętności związane z zarządzaniem i kompetencje biznesowe.

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,
 • potrafi opisać matematycznie procesy typowe dla energetyki wykorzystując wiedzę z zakresu termodynamiki, transportu ciepła oraz mechaniki płynów,
 • potrafi rozwiązywać proste problemy energetyczne stosując metody analityczne i numeryczne,
 • ma umiejętności w zakresie interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Kandydaci po pozytywnym zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na Politechnice Śląskiej podlegają weryfikacji przez instytucję współtworzącą kierunek. Warunkiem przyjęcia kandydata jest pozytywny wynik tej weryfikacji.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Sustainable energy engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast