• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

Architektura

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier architekt 4 lata /
8 semestrów
Polski Gliwice/Katowice 80 na 300 max. 100/30

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail: ar-rekrutacja@polsl.pl

Katowice, ul. Krasińskiego 8

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Na kierunku Architektura uczymy zagadnień związanych z projektowaniem i kształtowaniem przestrzeni, które obejmują zarówno aspekty techniczne, jak i artystyczne. Nauczymy Cię między innymi teorii i historii architektury, projektowania architektonicznego różnych typów budynków i ich wnętrz, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego. Studiując, zdobędziesz wiedzę na temat konstrukcji budowlanych, zagadnień inżynierii środowiska i komunikacji wizualnej.

Praca architekta to nieustanne wyzwania i możliwość twórczej adaptacji rzeczywistości. Jest to wyjątkowo kreatywna i ciekawa profesja, przynosząca nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Kierunek architektura jest jednym z najatrakcyjniejszych kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Śląskiej, a Wydział Architektury Politechniki Śląskiej jest również jednym z najchętniej wybieranych w kraju przez kandydatów chcących studiować na kierunku architektura.

Ukończenie studiów I stopnia daje tytuł inżyniera architekta oraz możliwość kontynuacji nauki na II stopniu studiów magisterskich. Uzyskanie stopnia magistra daje z kolei możliwość ubiegania się o uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń, które stanowią warunek czynnego uprawiania zawodu architekta/tki w Polsce. 

Absolwenci i absolwentki kierunku Architektura są przygotowani do twórczej pracy w dziedzinie kształtowania przestrzennego środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi zarówno z indywidualnych potrzeb człowieka, jak i potrzeb różnych grup społecznych. Architekt/ka i urbanista/tka realizuje swoje cele zawodowe poprzez programowanie różnorodnych założeń inwestycyjnych, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne oraz planowanie przestrzenne, poprzez umiejętność koordynacji swoich działań ze specjalistami innych branż, a także poprzez nadzór autorski lub inwestorski nad realizacją zamierzeń projektowych.

Podczas studiów na kierunku Architektura studenci i studentki od początku mają możliwość praktycznego sprawdzenia i wykorzystania swoich umiejętności.  Na końcu cyklu kształcenia na I stopniu, nasi studenci odbywają 6-cio miesięczne cało semestralne praktyki zawodowe.

Część zajęć prowadzimy w formie warsztatów z udziałem partnerów z  otoczenia społeczno-gospodarczego. Zapewnia to bezpośredni kontakt z partnerami zewnętrznymi, umożliwia poznanie ich punktu widzenia oraz doskonali umiejętność prowadzenia dyskusji z osobami niezwiązanymi zawodowo z architekturą i urbanistyką

Absolwenci i absolwentki są przygotowani do pracy w pracowniach architektonicznych, studiach architektury wnętrz, studiach promocji i reklamy wizualnej, w przedsiębiorstwach budowlanych i deweloperskich oraz zarządzających nieruchomościami, w biurach planowania przestrzennego i rozwoju miast, a także w organach administracji architektoniczno-budowlanej. 

Wykształcenie architektoniczne daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ dyplom naszej uczelni jest uznawany w całej Europie, a nasi absolwenci i absolwentki to nie tylko dobrzy projektanci wykorzystujący w pracy zawodowej talent i wiedzę, ale także osoby o szerokich horyzontach, świadome społecznej misji zawodu architekta/tki i urbanisty/tki.

„Plusem na kierunku architektura jest to, że po ukończeniu tych studiów można robić wiele rzeczy, np. projektować wnętrza, meble, być grafikiem projektować plakaty, systemy identyfikacji wizualnej. Są wielopłaszczyznowe. Obejmują zajęcia manualne — malarstwo, rysunek, ale też komputerowe. Jest wiele dziedzin, w których po tych studiach można się rozwijać i specjalizować. Dają przestrzenie do rozwoju”

„Jako bardzo wartościowe wspominać będziemy indywidualne konsultacje projektów z prowadzącymi, realizowane w czasie zajęć. Wsparcie przy procesie twórczym, jak mamy kogoś kto towarzyszy nam w trakcie >>męczarni towarzyszącej wydobywaniu pomysłu<<. Bardzo fajnie był też dyskusje rozmowy w grupach studenckich, przy udziale prowadzącego”

  • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli.
  • Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, a także rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych.
  • Znają przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji procesu inwestycyjnego.
  • Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
  • Ponadto absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych oraz wyniku egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + k × Wm

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wm – liczba punktów uzyskanych z matematyki,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier architekt

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice, Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast